ผู้บริหารองค์กร สามารถใช้บล็อกเพื่อ

  • มีอิทธิพลต่อ "เรื่องราว" ที่คนพูดถึงองค์กรของต้น
  • เพิ่มการรับรู้ และความน่าเชื่อถือของ brand
  • สร้างความสนิทสนมกับลูกค้า

อ่านรายละเอีียดเพิ่มเติมได้จากบทความครับ
Does Your Company Belong in the Blogosphere?