เพลงลาวเสี่ยงเทียน 2 ชั้น

ท่อน 1

     ร  ดดดด ลลล ชลดช ลชฟ ม--  รมช ลชช

    ล  ชชชช ลลล ชลดช ลชฟ ม-- รมช ลชช

ลชม ชรมช ดร มรดล ดล ชมชล ดรม รด

มชร มดรม ชดร มรดล ดล ชมชล ดรม รด

ท่อน 2

ชลชม ชรมช ....... ....... ชลชม รมดร ...............

ชลชม ชรมช ....... ....... ชลชม รมดร ...............

มชร มดรม ชดร มรดล ดล ชมชล ดรม รด

มชร มดรม ชดร มรดล ดล ชมชล ดรม รด