"จิตอาสา" ในโรงพยาบาล...สู่ความยั่งยืน

Text & Photo : Ka-Poom
.....................................................................................................................

---------->เมื่อวานในภาคบ่าย(26 มีนาคม 2550) ได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุม "จิตอาสาในโรงพยาบาลยโสธร" ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุม มีท่านผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายเวชกรรมสังคม ตัวแทนแผนกผู้ป่วยนอก ตัวแทนแผนกผู้ป่วยใน และกลุ่มงานจิตเวช

ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการกับบรรยากาศในที่ประชุม

---------->เป็นการประชุมเชิงปรึกษาหารือ เพื่อตอบรับสนองนโยบายในการดำเนินกิจกรรม "จิตอาสา" ซึ่งทางโรงพยาบาลมีกลุ่มงานจิตเวชที่ดำเนิน "เยาวชนจิตอาสา" อยู่แล้ว และขยายผลกว้างออกไปในกลุ่มบุคคลและประชาชนทั่วไปตอนนี้ที่เริ่มเข้ามามีกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม อสม. ที่คาดว่าน่าจะตอบรับการดำเนินกิจกรรมนี้

---------->ทางที่ประชุม ต่างเสนอแนวทางการดำเนินงาน ที่มุ่งไปสู่ความยั่งยืนในการทำกิจกรรม และการเอื้ออำนวยแก่อาสาสมัคร
ท่านผู้อำนวยการเน้นมากในเรื่องการกำหนดกิจกรรมง่ายๆ ที่ไม่ยุ่งยาก และเน้นการบริการสัมผัส และความสุขในการทำงานทั้งของบุคลากร และอาสาสมัคร

 

ที่สำคัญท่านผู้อำนวยเสนอต่อที่ประชุมให้เกิดการเน้น ความยั่งยืน...ของการดำเนินกิจกรรมและความต่อเนื่อง

และเน้นว่า "จิต" อาสานี้...ต้องมาจากความสมัครใจ และรักที่อยากจะทำไม่มีค่าตอบแทน แต่ เน้นความสุขในการทำงาน