พิษ

Text : Ka-Poom

……………………………………………………….

ตอนนี้ เรา มีพิษขยะ

เราทุกคนมีพิษสั่งสมอยู่ใน ตัวเรา เยอะ

พิษ ------> ร่างกาย

พิษ ------> จิตใจ  

ร่างกาย เราเสพอาหาร ขยะ เข้าไป ------> ร่างกายใช้ประโยชน์น้อย อาหารบางอย่างมีประโยชน์แค่ในคนบางกลุ่ม บางวัย บางคน แต่ ไม่มีประโยชน์กับคนอีกหมู่มากหลายคน  

แต่เราก็ยังอยากเสพ ------> เพราะ เรา อยาก

จิต เราหิว   

จิตเราอยากเสพ ของแซบๆ อร่อยๆ แต่เราใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้น้อย เราถูก ดึงดูด จาก มัน บางครั้งเรารู้ ------> แต่เราก็ยัง อยาก  

จิตเราอยากเสพ

เราเสพ อารมณ์ เข้าไป ชอบมาก

เป็นความชอบที่ไม่ชอบ แบบไม่ชอบ

แต่นั่นเราก็ปล่อยเราเป็นเหยื่อแห่งอารมณ์ที่ ชอบ อยู่บ่อยๆ เช่น โกรธ หงุดหงิด เศร้า .... เราถึง..ยังถูกดึงดูดจากสิ่งเหล่านี้อยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน  

สุดท้าย ต่างๆ เหล่านี้

มันเกิด สิ่งเป็นพิษ อยู่ในตัวเรา  

เราบางครั้ง ปล่อย ตน ให้ตายไปกับพิษเหล่านี้

เราบางครั้ง ทุรนทุราย อยาก หลุดออก

เพื่อหลุดพ้น ------> จาก พิษ เหล่านี้  

วันนี้ขอเพียงแค่...อย่าสะสม พิษ ให้เพิ่มมากขึ้น

ลด -------> ขอให้ลด  

เพื่ออะไร อาจมีคำถาม  

เพื่อ …. ความหลุดพ้น

เพราะเรา เกิดมา เพื่อใช้ชีวิตให้หลุดพ้น

แต่ไม่ใช่ปล่อยไปตามยถา...เราต้องฝืน ------> ตน ออกจากสิ่ง/แรงดึงดูดนั้นด้วย

แรงดึงดูด = “ กิเลส    -----> โลภ                                       

                                       -----> โกรธ

                                         -----> หลง