สมรรถนะเฉพาะและตัวบ่งชี้ของครูการศึกษาพิเศษ


        วันนี้ผมขอนำเสนอร่างสมรรถนะเฉพาะและตัวบ่งชี้ของครูการศึกษาพิเศษครับ
สมรรถนะที่ 1 การจัดการเรียนรู้
       
การจัดการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนพิเศษมีศักยภาพสูงสุด ตามนโยบาย เป้าหมายการจัดการศึกษาพิเศษ โดยใช้ความรู้ด้านจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษาพิเศษ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการและการศึกษาพิเศษ มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะครอบครัว (Individualized Family Service Plan : IFSP) และหรือแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program :IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan :IIP) รวมทั้งใช้ สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก บริการ และความช่วยเหลือ
อื่นใดทางการศึกษา เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก (Assistive Technology) เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล
ตัวบ่งชี้
    
1. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย นโยบาย และเป้าหมายการจัดการศึกษาพิเศษ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ
    
2. มีความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการ และจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ
    
3. สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
     
4. สามารถจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะครอบครัว (IFSP) และหรือแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)
   
5. สามารถจัดการเรียนรู้ วัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ของผู้เรียนแต่ละประเภทความพิการ
  
6. มีความรู้และสามารถใช้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก (Assistive Technology) สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษแต่ละประเภทความพิการ
สมรรถนะที่ 2 จิตสำนึกความเป็นครูการศึกษาพิเศษ
    
จิตสำนึกความเป็นครูการศึกษาพิเศษ หมายถึง เป็นผู้ที่มีความรัก ความศรัทธา และความภาคภูมิใจในความเป็นครูการศึกษาพิเศษ มุ่งมั่น อดทน และรับผิดชอบ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน แสวงหาความรู้ ก้าวทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อช่วยเหลือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ มีสุขภาพจิตที่ดี มีเจตคติที่ดีต่อบุคคลพิการและครอบครัว
ตัวบ่งชี้
    
1. รัก ศรัทธา และภาคภูมิใจในความเป็นครูการศึกษาพิเศษ
    
2. ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน แสวงหาความรู้ ก้าวทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
    
3. มีสุขภาพจิตที่ดี
    
4. มีเจตคติที่ดี ไม่รังเกียจและไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลพิการและครอบครัว
     5. มุ่งมั่น อดทนต่อพฤติกรรมและแก้ปัญหาเฉพาะรวมทั้งปกป้องภยันตรายที่จะเกิดแก่เด็กพิเศษแต่ละประเภทความพิการ
    
6. รับผิดชอบต่อผลการพัฒนาผู้เรียนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
    
7. ประสานงานความร่วมมือกับ ผู้ปกครอง บุคคล องค์กรที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาพิเศษ

หมายเลขบันทึก: 77760เขียนเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2007 05:08 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 มิถุนายน 2012 08:22 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (6)
คุณโดน Tag แล้วค่ะ ขออนุญาตทำความรู้จักโดยวิธีการTag มาดูรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ http://gotoknow.org/blog/kongkitmsu/77772และวิธีเล่น Tag ดูได้ที่นี่ค่ะ http://gotoknow.org/blog/tutorial/76856นุ้ยค่ะ

ขอบพระคุณค่ะอาจารย์  เก็บเกี่ยวเลยนะคะ  หนิงนี่ไม่รู้เป็นอะไรเนอะ  พยาบาลการศึกษาพิเศษ ดีไม๊คะ ^__*

ก็ดีเหมือนกันนะ "สมรรถนะเฉพาะพยาบาลการศึกษาพิเศษ" เพราะปัจจุบันเราก็เป็นเครือข่ายดูแลเด็กพิเศษกันอยู่แล้ว... จริงๆแล้วต้องวิเคราะห์กันละเอียดตามภารกิจของแต่ละสายงานครับ..   

คือว่าหนูเป็นนิสิตที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามสาขาการศึกษาพิเศษ ชั้นปีที่ 1 ค่ะ อย่าทราบแนวทางการให้บริการคนพิการแต่ละประเภทของครูการศึกษาพิเศษค่ะ

ดีใจที่มีแนวคิดดี ๆ ให้เพื่อนครู-บุคลากรทางการศึกษาพิเศษได้เป็นข้อคิดค่ะ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี