จากการวิเคราะห์ผู้ทำการสำรวจความเห็นว่า  คนในภาคอีสานเน้นความรักความเข้าใจ  ความอบอุ่นในครอบครัวมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  เป็นห่วงเป็นใยกัน  มหาสารคามจึงเป็นเมืองที่มีความสุขมากกว่าจังหวัดอื่นๆ และภาคอื่นๆ  สิ่งที่ทำให้คนไทยมีความสุข  10  อันดับแรก  ประกอบด้วย

1.  มีชีวิตครอบครัวที่ไม่แตกแยก

2.  มีเงินพอใช้ไม่เป็นหนี้

3.  ได้อยู่กับคนที่รัก

4.  ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ

5.  เหตุการณ์บ้านเมืองสงบสุข

6.  เป็นที่ยอมรับของคนรอบข้าง

7.  ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

8.  มีสภาพแวดล้อมที่ดี

9.  มีชีวิตปลอดภัย

10.  สังคมมีคุณธรรมจริยธรรม