สวัสดีครับ  วันนี้ขอแนะนำ ศูนย์ ICT เพื่อการบริหารจัดการ  หรือศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ของสพท.นม.1 ซึ่งเป็นศูนย์เฉพาะกิจที่ตั้งขึ้น โดยวัตถุประสงค์ของ ผอ.สพท.นม.1 "นายปรีชา  จิตรสิงห์"  ในภาระกิจการพัฒนางานทางด้าน ICT ของ สพท.นม.1 ตลอดจนการให้บริการและการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลกรในสังกัดให้มีศักยภาพในการใช้ ICT เพื่อการบริหารจัดการและการด้านการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และจากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาทำให้ สพท.นม. 1 มีการใช้ประโยชน์จาการสื่อสารมากที่สุด "การรับและส่งหนังสื่อราชการผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  โดยผ่านทางเว็บไซต์ของ สพท.นม. 1  ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกรวดเร็ว จากสถิติการใช้งานในปีที่ผ่านมา( พศ.  2549 )มีผู้เข้ามาใช้งาน ถึง 412,501 ครั้งในการเข้ามาใช้งานของข้าราชการในสังกัดและบุคคลทั่วไป 

(มีต่ออีกครับ )