การส่งเสริมสุขภาพและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ8

1. วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร เป็นสิ่งสำคัญเป็นหัวใจในการแปลงยุทธศาสตร์ การส่งเสริมสุขภาพให้เป็นรูปธรรม

ความสำเร็จหรือล้มเหลวของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

         สถานะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ยุทธศาสตร์สุขภาพไม่อาจหยุดนิ่ง การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อความสำเร็จในบริบทการส่งเสริมสุขภาพในองค์รวม  การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยทั้งทางโครงสร้างได้แก่ ความเจริญทางวัตถุ สิ่งอำนวยความสะดวกนานาประการ  การเปลี่ยนแปลงทางการบริหารท้องถิ่น ก่อเกิดองค์กรใหม่ๆเช่น อบต.หรือ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกึ่งเอกชนหรือเอกชนอื่นๆ และความสะดวกในเทคโนโลยี่การสื่อสารสมัยใหม่ ความสะดวกในการเดินทางไปมา เหล่านี้ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นไปกว้างขวาง   แนวคิดในการดูแลสุขภาพต้องเปลี่ยนไปให้ทันการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

          ความสำเร็จของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและการจัดการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย5ด้านคือ

                                                

                                               การสนับสนุนทรัพยากร

                                                       จากหน่วยเหนือ

                                                                     l

การจัดการความรู้              ---        วิสัยทัศน์ของ          ---   การสร้างพันธมิตร

    ในชุมชน                                          ผู้บริหาร                              เครือข่าย

                                                                     l

                                               ความสำเร็จของการบริหาร

                                                          ภายในองค์กร

   

     1.    วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร เป็นสิ่งสำคัญ เป็นหัวใจในการแปลงยุทธศาสตร์ การส่งเสริมสุขภาพให้เป็นรูปธรรม ผู้บริหารที่ฉลาดต้องสามารถพูดและโน้มน้าวให้ทุกฝ่ายเห็นและเข้าใจถึงความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพและกระบวนการส่งเสริมสุขภาพ และสามารถทำให้ทุกฝ่ายมีเจตนารมณ์และอุดมการณ์เดียวกัน เกิดค่านิยมร่วมในการทำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพให้ประสบผลสำเร็จ ผู้บริหารต้องมองไปข้างหน้าถึงสถานะการณ์ข้างหน้าระยะสั้นใน3-5ปีและระยะยาว6-10ปี สามารถปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ได้ทันการเปลี่ยนแปลง

         2.    การสนับสนุนจากหน่วยเหนือ หมายถึงหน่วยงานต้นสังกัด รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงไปจนถึงรัฐบาลที่จะต้องพึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพ การสนับสนุนทั้งปัจจัยในเรื่องงบประมาณ การส่งเสริมด้านวิชาการ การสร้างแรงจูงใจซึ่งจะก่อให้เกิดพลังในการทำงานและความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่บุคลากร รวมทั้งการประเมินผลงานอย่างไม่มีอคติ จะทำให้เกิดขวัญและกำลังใจในการทำงาน

         3.    ความสำเร็จของการบริหารจัดการภายในองค์กรโดยหลักธรรมาภิบาลและใช้เครื่องมือการบริหารและการประเมินองค์กรที่มีประสิทธิภาพได้แก่การใช้หลัก balanced scorecard(BSC) จะทำให้องค์กรมีความก้าวหน้า มีประสิทธิภาพมีนวัตกรรมและการจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

          4.    ความสำเร็จในการจัดการความรู้ในชุมชน เป็นการเปิดแนวรุกด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคได้อย่างยั่งยืน การรณรงค์ลดละเลิกอบายมุข การจัดการสภาพแวดล้อม การจัดการเรื่องอาหาร เรื่องส้วม การรณรงค์การออกกำลังกายที่เหมาะสม สุขภาวะส่วนบุคคล เหล่านี้ต้องกระทำอย่างจริงจังและต่อเนื่อง การส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มสุขภาพต่างๆในชุมชน จะทำให้เกิดการช่วยเหลือ ดูแลกันเองในชุมชน  ก่อให้เกิดชุมชนเข้มแข็งทั้งเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและอื่นๆ

          5.    การสร้างพันธมิตรเครือข่าย เป็นการส่งเสริมแนวรบที่โอบล้อมและอุดช่องว่างและช่องโหว่ต่างๆ พันธมิตรจากต่างๆทั้งที่เป็นส่วนราชการ กึ่งราชการ เอกชนและ NGO ต่างๆสามารถช่วยเหลือและเกื้อกูลทางด้านปัจจัย ความรู้และการรณรงค์ต่างๆ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและการทำกิจกรรมร่วมกันในบางอย่างสามารถขจัดข้อขัดแย้งที่อาจมีอยู่ให้หมดไปได้                                                         

                                                                 มีต่อ  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การส่งเสริมสุขภาพและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

คำสำคัญ (Tags)#บทความสร้างเสริมความรู้

หมายเลขบันทึก: 72966, เขียน: 16 Jan 2007 @ 21:58 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:03 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับอาจารย์

  •    ปัจจัยทั้งห้าสำคัญมากจริงๆครับ  โดยเฉพาะข้อที่1 
  • ผมคิดว่าข้อที่หนึ่งสำคัญมากๆครับ  กับการทำงานในภาคราชการและองค์กรแบบไทยๆ
  • ข้อ 1 อาจจำนำมาซึ่งข้อ 2345 ครับ
  • ถ้าองค์กรไหนมี Boss ที่มี  vision + good Mx  ก็จะถือว่าเป็นความโชคดี  ทั้งองค์กร ทั้งผู้รับบริการนะครับ
  • ขอบคุณครับอาจารย์