acetnurse

ศูนย์พัฒนเด็กเล็กวัดพลับพลา เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของนักศึกษาพยาบาล การเรียนรู้ที่ฝึกคนได้ดี คือการทำงานร่วมกัน..นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี ได้ดำเนินการตามแนวนั้นอย่างต่อเนื่อง อยากเห็นนักศึกษาพัฒนาตนเองและกลุ่มอย่างนี้ต่อไป และเชื่อว่าทุกคนถ้าทำงานด้วยใจ ทุกอย่างก็ก้าวไปได้อย่างรุ่งเรือง