วันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.. 2550  ช่วงเช้าได้ทำงานจัดเอกสารในการเข้ารับการอบรมจำนวน 50 ชุด และถ่ายเอกสารการเข้ารับอบรมเพิ่มอีกจำนวน 53 ชุด    จัดเรียงเอกสารและแบบทดสอบจัดเรียงเป็นชุดเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการอบรมในวันพุธที่ 17 มกราคม พ..2550  แล้วก็มีงานพิมพ์เอกสารการเรียนการสอน     จัดเก็บเอกสารลงใส่แฟ้มให้เรียบร้อยโดยจัดเรียงให้เป็นหมวดหมู่ตามลำดับตัวเลขจากมากไปหาน้อย  แล้วก็ได้เวลาไปพักทานข้าวเที่ยงค่ะ          งานในช่วงบ่าย แกะซองเอกสาร Co Mail แล้วไปจัดวางบนโต๊ะตามรายชื่อของเอกสารที่จัดส่งมาให้ นำซองเอกสารที่ส่งให้ที่แผนก D9  อาคาร 5 ชั้น 21  และนำเอกสารส่ง FAX  ไปยังหน่วยงานภายในของบริษัท และมีงานพิมพ์เอกสารทั่วไป