(สาระสำคัญจากการบรรยายเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประสานพลังภาครัฐ - ภาคประชาชน ฟื้นฟูชุมชนประสบอุทกภัย จัดโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันพุธที่ 10 มกราคม 2550 ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ กรุงเทพมหานคร)

            1. การฟื้นฟูที่ดี คือ การฟื้นฟูเชิงพัฒนา : เตรียมพร้อม ป้องกัน สร้างความเข้มแข็ง

            2. การพัฒนาที่ดีมีหลัก 3 ประการ : พื้นที่เป็นตัวตั้ง ประชาชนมีบทบาทสำคัญ ทุกฝ่ายประสานความร่วมมือ

            3. การร่วมกันเรียนรู้และพัฒนาจากการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้การพัฒนามีคุณภาพดีขึ้นเรื่อยๆ

            4. ควรมีการประสานทุนงบประมาณจากหลายฝ่าย รวมถึงทุนงบประมาณจากประชาชนและประชาสังคม และทุนที่สำคัญมากในการพัฒนา คือ ทุนมนุษย์ กับ ทุนสังคม

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

11 ม.ค. 50