วิทยาลัยราชสุดาเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ   เป็นหน่วยงานผู้นำด้านนี้ไม่เฉพาะภายในประเทศไทย    แต่เป็นผู้นำในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้   เริ่มก่อตั้งปี ๒๕๓๖   โดยพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

          บทคัดย่อที่วิทยาลัยนำเสนอต่อการไปเยี่ยมชื่นชมโดยสภามหาวิทยาลัย   เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๔๙  อ่านได้ที่นี่

          ฟังจุดกำเนิดวิทยาลัยแล้ว  รู้สึกชื่นชมบรรพบุรุษที่มีวิสัยทัศน์ไกล   ก่อตั้งวิทยาลัยแห่งนี้   คือ  ศ.นพ.ณัฐ   ภมรประวัติ   อดีตอธิการบดี   และ ศ.นพ.พูนพิศ   อมาตยกุล   ผู้อำนวยการก่อตั้งวิทยาลัย

          คุณค่าของวิทยาลัยแห่งนี้ไม่ใช่แค่ให้การศึกษาแก่คนพิการ   แต่น่าจะสามารถ "ขุด"  เอาอัจฉริยภาพที่ซ่อนอยู่ในความพิการ (บางด้าน)  ขึ้นมาทำประโยชน์ให้แก่สังคม   เช่น

               -การสร้างความรู้   จากการศึกษาความพิการ คนพิการ
               -การสร้าง intellectual  ที่เป็นคนพิการ (ตัวอย่าง Helen Keller)

          สภามหาวิทยาลัยมหิดล   ควรออกระเบียบข้อบังคับ   จ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ครูของคนพิการ   อย่างน้อยๆ ในระดับเดียวกับของกระทรวงศึกษาธิการ

วิจารณ์   พานิช
๒๗ ธ.ค. ๔๙

 

คณะผู้บริหารวิทยาลัยราชสุดากำลังนำเสนอกิจการของวิทยาลัย