เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทราบ  

            อนุสนธิจากการประชุมรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏครั้งที่1 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2549 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ประชุมห็นชอบที่จะให้มีการประชุมครั้งที่2 ขึ้นในเดือนมกราคม ในหัวข้อเรื่อง  แนวปฏิบัติในการดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ              คณะกรรมการประสานงานที่ประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการสรุปรวบรวมปัญหาในขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติต่างๆที่ท่านมีในการปฏิบัติงานของท่าน โดยกรอกข้อมูลลงในแบบสำรวจข้างล่างแล้ว ส่งแบบฟอร์มกลับมาที่  ผศ.ดร.กฤษดา กรุดทอง รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภายในวันที่ 20 มกราคม 2550 เพื่อได้นำไปประมวลผลและนำเสนอในที่ประชุมรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการในครั้งถัดไป  หรืออาจกรอกข้อมูลออนไลน์ผ่าน     ‘http://gotoknow.org/blog/vicepresident/ 70890’ หรือแนบแฟ้มส่งอีเมลที่  [email protected]  ก็ได้             หวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
ผศ.ดร.กฤษดา กรุดทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานที่ประชุมรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ