บันทึกที่3 แบบสำรวจการปัญหาในการปฏิบัติงานการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กำหนดส่งวันที่ 20 มกราคม 50 นะครับ

การสำรวจปัญหาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

   อนุสนธิจากการประชุมรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏครั้งที่1 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2549 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ประชุมห็นชอบที่จะให้มีการประชุมครั้งที่2 ขึ้นในเดือนมกราคม ในหัวข้อเรื่อง   แนวปฏิบัติในการดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ นั้น                 คณะกรรมการประสานงานที่ประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการสรุปรวบรวมปัญหาในขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติต่างๆที่ท่านมีในการปฏิบัติงานของท่าน โดยกรอกข้อมูลลงในแบบสำรวจข้างล่างแล้ว ส่งแบบฟอร์มกลับมาที่  ผศ.ดร.กฤษดา กรุดทอง รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภายในวันที่ 20 มกราคม 2550 เพื่อได้นำไปประมวลผลและนำเสนอในที่ประชุมรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการในครั้งถัดไปได้ทัน หรือกรอกข้อมูลออนไลน์ผ่าน      http://gotoknow.org/blog/suansunandha /66737 หรือแนบแฟ้มส่งอีเมลที่   [email protected]   ก็ได้             หวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน   ผศ.ดร.กฤษดา กรุดทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานที่ประชุมรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

     ขอ แบบฟอร์มการสำรวจ ได้ที่นี่


http://gotoknow.org/file/vicepresident/PhDSurvey2549.doc

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รองอธิการบดี มรภ.สวนสุนันทา.............................ผศ.ดร.กฤษดา กรุดทอง

คำสำคัญ (Tags)#สวนสุนันทา#ดร.กฤษดา

หมายเลขบันทึก: 70890, เขียน: 04 Jan 2007 @ 18:08 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 09:53 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

 

วิธีการกรอก

1.คัดลอกแบบฟอร์มนี้ไปบันทึกข้อมูลบน word

2.สำเนาตารางบน word มา paste ลง ในช่องความคิดเห็นข้างล่างนี้

                 แนวปฏิบัติในการดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
       ชื่อมหาวิทยาลัย                           ผู้กรอกข้อมูล                            วันที่รายงาน  
ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการวิธีที่ปฏิบัติปัญหาที่พบแนวทางการแก้ไข
คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ  -การจัดประชุมคณะกรรมการ   -ค่าตอบแทนคณะกรรมการ    
การสรรหาผู้อ่าน   -วิธีการประชุมผู้อ่าน   -การเปิดเผยชื่อผู้อ่าน   -อัตราค่าตอบแทนผู้อ่าน    
การรวบรวมผลงาน   -กำหนดวันรับและแต่งตั้ง    -ผู้กลั่นกรองผลงาน   -    
การตัดสินผลการประเมิน  -การส่งผลงานวิธีปกติ   -การส่งผลงานวิธีพิเศษ   
การประเมินผลการสอน   -วิธีประเมิน   -เกณฑ์การประเมิน  -ผู้ประเมิน     
ผศ.เกษม ศรีเดิมมา
IP: xxx.19.95.120
เขียนเมื่อ 
แนวปฏิบัติในการดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชื่อมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์    ผู้กรอกข้อมูล  ผศ.เกษม ศรีเดิมมา      วันที่รายงาน  6 กุมภาพันธ์  2550
ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการวิธีที่ปฏิบัติปัญหาที่พบแนวทางการแก้ไข
คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ1. การจัดประชุมคณะกรรมการ จัดประชุมที่กรุงเทพมหานครในวันจันทร์ที่ 4ของเดือน ยกเว้นกรณีไม่มีเรื่องพิจารณาจะงดการประชุม--
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ จ่ายเบี้ยประชุมคนละ 1,500 บาทและค่าตอบแทนพิเศษในฐานะเป็นกรรมการ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอีก 2,000 บาท--
กรรมการผู้อ่าน3. วิธีการประชุมผู้อ่าน จะโทรศัพท์ประสานงานล่วงหน้าแล้วนัดประชุมในวันเดียวกับที่มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการในเวลา 10.30 น. วันเดียวกันสถานที่เดียวกันในกรุงเทพมหานคร กรรมการบางท่านติดภารกิจในวันที่จะนัดหมาย หากได้จำนวนเกินกึ่งหนึ่งก็จะเชิญประชุม ถ้าไม่ถึงกึ่งหนึ่งก็จะเลื่อนเป็นเดือนถัดไป
4. การเปิดเผยชื่อผู้อ่านไม่เปิดเผย เพราะเป็นความลับของทางราชการ--
5. อัตราค่าตอบแทนผู้อ่านตอบแทนผู้อ่านระดับ ผศ. คนละ 2,000 บาทตอบแทนผู้อ่านระดับ รศ.คนละ 3,000 บาทตอบแทนผู้อ่านระดับ ศ. คนละ 5,000 บาท--
การรวบรวมผลงานทางวิชาการ6. กำหนดวันรับและแต่งตั้ง กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯว่า ให้ถือวันที่ผู้ขอผลงานเสนอเอกสารถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ตามหลักเกณฑ์ต่อคณะที่สังกัด ซึ่งคณะจะประชุมพิจารณาความถูกต้องสมบูรณ์แล้วส่งให้กองกลางสำนักงานอธิการบดี    ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามวรรคหนึ่งให้ถือวันที่ผู้เสนอผลงานมีคุณสมบัติถูกต้องและส่งเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์เป็นวันแต่งตั้ง--
ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการวิธีที่ปฏิบัติปัญหาที่พบแนวทางการแก้ไข
การรวบรวมผลงานทางวิชาการ 6. กำหนดวันรับและแต่งตั้ง                                       (ต่อ)      ในกรณีที่ต้องปรับปรุงแก้ไขผลงานทางวิชาการ หากผู้เสนอผลงานสามารถปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จและส่งกองกลาง สำนักงานอธิการบดีได้ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับทราบให้ปรับปรุงแก้ไขผลงานทางวิชาการ ก็ให้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามวันที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง แต่ถ้าการปรับปรุงแก้ไขเสร็จเกินเก้าสิบวัน ก็ให้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในวันที่ยื่นเอกสารที่ได้ปรับปรุงแก้ไขถูกต้องสมบูรณ์ครั้งสุดท้าย--
การตัดสินผลการประเมิน7.การส่งผลงานวิธีปกติและ   วิธีพิเศษ มิได้มีการกำหนดแนวปฏิบัติใด ๆ เพิ่มเติม ไปจากประกาศ ก.พ.อ. - -
การประเมินผลการสอน8.วิธีประเมินผลการสอน ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ซึ่งคณะอนุกรรมการก็จะกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการสอน(ใช้เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย) แล้วให้อาจารย์ผู้ขอรับการประเมินบันทึกข้อมูลแสดงแนวปฏิบัติการสอนของตนตามมาตรฐานต่าง ๆที่กำหนด พร้อมทั้งแสดงหลัก,ฐานไว้ที่คณะ แล้วคณะอนุกรรมการก็จะประเมินจากข้อมูลที่ได้รับร่วมกับการไปสังเกตการสอนในห้องเรียน--
9.เกณฑ์การประเมิน กรณี ผศ.ซึ่งจะต้องเป็นผู้  มีความชำนาญในการสอนใช้เกณฑ์คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปกรณี รศ.ซึ่งจะต้องเป็นผู้  มีความชำนาญพิเศษในการสอน ใช้เกณฑ์คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไปกรณี ศ.ซึ่งจะต้องเป็นผู้ มีความเชี่ยวชาญในการสอน ใช้เกณฑ์คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป--
    
ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ(จำแนกหัวข้อตามที่เห็นเหมาะสม)วิธีที่ปฏิบัติปัญหาที่พบแนวทางการแก้ไข
10. ผู้ประเมินใช้อนุกรรมการซึ่งประธานคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการแต่งตั้งชุดละ 5 คน ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน คณบดีในคณะที่ผู้ขอผลงานสังกัด เป็นรองประธาน  อาจารย์ผู้มีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่า ผศ.ในคณะที่ผู้ขอผลงานสังกัดอีกจำนวน 3 คน โดยมีคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ--