การสำรวจปัญหาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

   อนุสนธิจากการประชุมรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏครั้งที่1 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2549 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ประชุมห็นชอบที่จะให้มีการประชุมครั้งที่2 ขึ้นในเดือนมกราคม ในหัวข้อเรื่อง   แนวปฏิบัติในการดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ นั้น                 คณะกรรมการประสานงานที่ประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการสรุปรวบรวมปัญหาในขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติต่างๆที่ท่านมีในการปฏิบัติงานของท่าน โดยกรอกข้อมูลลงในแบบสำรวจข้างล่างแล้ว ส่งแบบฟอร์มกลับมาที่  ผศ.ดร.กฤษดา กรุดทอง รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภายในวันที่ 20 มกราคม 2550 เพื่อได้นำไปประมวลผลและนำเสนอในที่ประชุมรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการในครั้งถัดไปได้ทัน หรือกรอกข้อมูลออนไลน์ผ่าน      http://gotoknow.org/blog/suansunandha /66737 หรือแนบแฟ้มส่งอีเมลที่   [email protected]   ก็ได้             หวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน   ผศ.ดร.กฤษดา กรุดทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานที่ประชุมรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

     ขอ แบบฟอร์มการสำรวจ ได้ที่นี่


http://gotoknow.org/file/vicepresident/PhDSurvey2549.doc