Association of Commitment(SEATO)(re-estabalished)


สหรัฐอเมริกา ได้ร่วมกันลงนามตกลงกันไว้ที่กรุงมะนิลา เมื่อวันที่ 8 กันยายน-the present (re-established)

ด้วยจุดหมายเบื้องต้นที่จะร่วมกันต่อต้านภัยจากคอมมิวนิสต์ที่กำลังคุกคามอยู่ในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยตรงในขณะนั้น และนี่เป็นที่มาขององค์การสนธิสัญญาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเวลาต่อมา

ข้อตกลงของซีโต้ หรือองค์การ ส.ป.อ. นี้เรียกว่า ภาคีแห่งสัญญา มีหลักการและวัตถุประสงค์ตามที่ว่าไว้ในกฎบัตรสหประชาชาติ ด้วยความปรารถนาที่จะอยู่ด้วยกันโดยสันติกับบรรดาประชาชาติและรัฐบาลทั้งปวง จึงมีข้อตกลงกันนี้

เนื่องจากเหตุการณ์ในปัจจุบันขณะนี้ประเทศไทยได้ยึดนโยบายจีนเป็นที่ตั้งในการพัฒนาประเทศไทย แต่ต้องไม่ลืมว่าอย่างไรก็ตามเวียดนามนั้นมาก่อนไทยเสมอ เพราะเป็นไปไม่ได้ที่จีนจะช่วยเหลือไทยได้ตรงร้อยเปอร์เซ็นต์ ดังนั้นแม้จะพัฒนาความเจริญก้าวหน้าให้ทันสมัยก็ไม่ต่างจากส่งเสริมให้อำนาจทางคอมมิวนิสต์มามีอิทธิพลต่อประเทศราชในปัจจุบันฯ

ปัจจุบันประเทศไทยยังคงปกครองประชาธิปไตยกึ่งเผด็จการอยู่ ซึ่งไม่ใช่ประชาธิปไตยฉบับ 100 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นไม่ต้องหวังถึงความเป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์ 100 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากเรามีต้นกำเนิดหรือรากฐานมาจากการปกครองแบบสมบูรณาญาณสิทธิราช ดังนั้นจะเปลี่ยนรากฐานเดิม เท่ากับว่าเราได้ทำลายต้นกำเนิดของความเป็นชาติตัวเองไปด้วย ดังนั้นแม้ว่าการปกครองของพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร จะเป็นประชาธิปไตย โดยมีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ดำรง มายาวนานถึง 70 ปีก็ตาม แต่การต่อสู้กับการคุกคามของคอมมิวนิสต์นั้นกว่าจะได้ความเป็นประชาธิปไตยมาไม่ใช่เรื่องง่าย เราต้องสูญเสียการปกครองแบบระบอบสมบูรณาญาณสิทธิราชหลังสิ้นรัชกาลที่ ๗ และหลังจากนั้นก็เริ่มต้นเจรจาแปรเปลี่ยนเพื่อเป็นประชาธิปไตยโดยแย่งชิงกันกับคอมมิวนิสต์ ซึ่งในขณะนั้นเป็นช่วงสิ้นสุดหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ และเปลี่ยนมาสู่สงครามเย็นโดยมีสหภาพโซเวียตเป็นฝ่ายคอมมิวนิสต์ และสหรัฐอเมริกาเป็นฝ่ายประชาธิปไตย ซึ่งทั้ง 2 มหาอำนาจทั้ง 2 ประเทศนั้นได้ขยายอิทธิพลเพื่อปกป้องอธิปไตยของตนจนมาถึงปัจจุบัน.

ปัจจุบันประเทศมหาอำนาจในการปกครองระบอบประชาธิไตยของจีนนั้นเป็นเพียงแค่ฉากแต่พื้นฐานหรือรากฐานเดิมแล้วยังคงเป็นระบอบคอมมิวนิสต์อยู่ และการที่มหาอำนาจจีนในปัจจุบันเป็นถึงประเทศมหาอำนาจอันดับที่ 2 ที่แข่งขันกับสหรัฐซึ่งเป็นอันดับ 1 เราจะเห็นว่าเราได้สินค้าที่ด้อยคุณภาพมากกว่าที่จะได้ของแท้ๆ ที่เป็นของจากสหรัฐ เพราะเนื่องจากหลายๆ บริษัทยักษ์ใหญ่หลายๆ บริษัท ได้ขยายฐานไปสร้างฐานการผลิตที่ประเทศจีน และอเมริกา ก็ได้ยกให้เอเชียมอบจีนให้มีอิทธิพลมากที่สุดในความเป็นภูมิภาคแห่งเอเชีย ดังนั้นเราสามารถมอบให้จีนได้เหมือนกัน แต่ต้องไม่ลืมว่า รัชกาลที่ ๕ ได้เคยมอบให้ชาวจีนโพ้นทะเลอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองไทย ไม่ว่าจะเป็นตามเยาวราช หรือตามทุกแห่งหนในไทย และต้องไม่ลืมว่าในขณะเดียวกันเราปกครองแบบระบอบสมบูรณาญาณสิทธิราชอยู่ โดยพระมหากษัตริย์นั้นบริหารราชอาณาจักรแต่เพียงเท่านั้น ดังนั้นชาวจีนจึงเปรียบเสมือนชนชั้นที่ 2 ถ้าหากจะเทียบกับพื้นฐานเดิมของความเป็นชาวสยามโดยแท้ที่ปกครองโดยพระมหากษัตริย์ ตามด้วย เจ้าพระยา พระยา หลวง และตามด้วยยศฐานบรรดาศักดิ์ต่างๆ จนไปถึงเหล่า ไพร่ และการเลิกทาสในสมัยรัชกาลที่ ๕

หลังจากนั้นจีนเริ่มทำการค้ามาโดยตลอดโดยมีเสาหลักเป็นฐานเดิมคือการขยายพลเมืองไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศไทยช่วงก่อนโควิดซึ่งประเทศจีนจำนวนคนที่ได้เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยนั้นเป็นอันดับที่ 1 และขณะเดียวกันประเทศไทยเมืองกรุงเทพก็นับว่าเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามามากที่สุดในโลกด้วยเช่นกัน เนื่องจากประชากรจีนนั้นมีจำนวนมากที่สุดในโลก อันดับที่ 1-2 สลับกันได้ระหว่างประชากรอินเดีย และพวกเขาก็มี CHINDIA โดยที่ประเทศไทยเราไม่ได้เกี่ยวข้องไม่แต่อย่างใด

ดังนั้นปฏิบัติการ SEATO กำลังจะกลับมาในอธิปไตยเพื่อประโยชน์สุขของพลเมือง ไม่ใช่ไล่กองกำลังคอมมิวนิสต์ แต่เป็นการเรียกเกรียติภูมิของความเป็นพลเมืองชาวสยามกลับมาอย่างแท้จริงโดยเป็นประชาธิปไตยอันมีรากฐานมาจากสมบูรณาญาณสิทธิราช โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอย่างหาที่สุดมิได้

  1. ตามที่บ่งไว้ในกฎบัตรสหประชาชาติ ภาคีรับที่จะระวังข้อพิพาทระหว่างประเทศใดๆ ที่ภาคีอาจมีส่วนพัวพันโดยสันติวิธี เพื่อไม่ให้เกิดภัยแก่สันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ และต่อความยุติธรรม และรับที่จะได้ละเว้นในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของตนจากการคุกคาม หรือการใช้กำลังบังคับทำนองใดๆ ที่ขัดแย้งกับความมุ่งประสงค์ของสหประชาชาติ
  2. เพื่อที่จะดำเนินการให้เป็นผลยิ่งขึ้นตามเป้าหมายของสนธิสัญญานี้ภาคีโดยลำพังและรวมกัน และโดยวิธีช่วยตนเองและช่วยกันซึ่งกันและกันอย่างมีประสิทธิผลและต่อเนื่อง จะรักษาและพัฒนาความสามารถโดยเอกเทศ และร่วมกันเพื่อต่อต้านการโจมตีด้วยกำลังอาวุธและเพื่อนป้องกัน และต่อต้านกิจกรรมก่อกวนที่มาจากภายนอกต่อบูรณภาพแห่งอาณาเขต และเสถียรภาพทางการเมืองของภาคีนั้นๆ
  3. ภาคีรับที่จะกระชับสถาบันเสรีของภาคีให้เข้มแข็ง และจะร่วมมือซึ่งกันและกันส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจต่อไป รวมทั้งการช่วยเหลือทางเทคนิคเพื่อสร้างสมความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ และสวัสดิภาพทางสัมคม เพื่อสร้างความเพียรพยายามทั้งโดยเอกเทศและร่วมกันของรัฐบาลเพื่อการนี้
  4. ภาคีแต่ละฝ่ายยอมรับนับถือว่า การรุกรานด้วยวิธีการโจมตีด้วยกำลังอาวุธในเขตสนธิสัญญาต่อภาคีหนึ่งใด หรือต่อรัฐ หรือต่ออาณาเจต ซึ่งภาคีทั้งมวลอาจกำหนดเช่นนั้นต่อไปโดยความตกลงเป็นเอกฉันท์ จักเป็นภัยต่อสันติภาพและความปลอดภัยของตนเอง และตกลงกันว่าในเหตุการณ์เช่นนั้นจะปฏิบัติการเพื่อเผชิญอันตรายร่วมกันตามกระบวนการแห่งรัฐธรรมนูญของตน มาตรการที่ดำเนินการตามวรรคนี้ จะได้รายงานไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติโดยพลัน

ความเห็นของภาคีหนึ่งใด ถ้าการล่วงละเมิดมิได้หรือบูรณภาพแห่งอาณาเขตหรืออธิปไตย หรือเอกราชทางการเมืองของภาคีหนึ่งใดในเขตสนธิสัญญา หรือของรัฐอื่นใดหรืออาณาเขต ซึ่งนำบทบัญญัติตามวรรคหนึ่งของข้อนี้มาใช้เป็นครั้งคราวถูกคุกคามในทางใดๆ นอกไปจากการโจมตีด้วยกำลังอาวุธ หรือได้รับความกระทบกระเทือนหรือถูกคุกคามโดยข้อเท็จจริง หรือสถานการณ์ใดๆซึ่งอาจเป็นภัยต่อสันติภาพในเขตนั้น ภาคีทั้งมวลจะปรึกษากันทันทีในอันที่จะตกลงกันในมาตรการที่ควรจะใช้เพื่อการป้องกันร่วมกัน

คำสำคัญ (Tags): #Association of Commitment(SEATO)
หมายเลขบันทึก: 704921เขียนเมื่อ 4 สิงหาคม 2022 17:48 น. ()แก้ไขเมื่อ 8 สิงหาคม 2022 14:50 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี