ชีวิตที่พอเพียง 4249a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :   ๒๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕  


ช่วงที่อัตราระบาดค่อยๆ ลดลง แล้วค่อยๆ เพิ่มขึ้น จากสายพันธุ์ Omicron .4 และ .5

ชีวิตที่พอเพียง 4249a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :    ๒๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕   

๒๔ มิถุนายน       

ไปจังหวัดราชบุรี เยี่ยมชมกิจการพัฒนาโรงเรียนวัดเจติยาราม   เย็นเข้าพักที่โรงแรมไมด้า นครปฐม   

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๒,๓๐๙  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๐   จากทัณฑสถาน ๐    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๒๒,๔๕๘ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว ๑๓๙.๔  ล้านโดส     

หากนับรวมผลบวก ATK (๓,๑๗๒ คน)  จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมด ๕,๔๘๕ ราย

 

 ๒๕ มิถุนายน   (เสาร์)   

                 ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โรงเรียนพัฒนาตนเอง สู่แกนนำขยายผล” 7 จังหวัด 

(นครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี) 

ภายใต้โครงการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)    ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทราวดี จ.นครปฐม   

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๒,๒๓๕   เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๐     ผู้ติดเชื้อในทัณฑสถาน ๐     ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๒๒,๗๘๖ ราย  ฉีดวัคซีนแล้ว ๑๓๙.๔ ล้านโดส 

หากนับรวมผลบวก ATK (๓,๖๓๗ คน)  จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมด ๕,๘๗๓ ราย

ศ. นพ. ยง ภู่วรวรรณ ทำนายว่า การระบาดของโควิดเข้าสู่ระลอกใหม่ ที่จะขึ้นสูงสุดในเดื่อนกรกฎาคมถึงกันยายน ๒๕๖๕ (๑)   

   

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕  (อาทิตย์)

ร่วมประชุม online PLC เรื่อง Active Learning เช้าและบ่าย            

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง    เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน       ในทัณฑสถาน    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่     มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว   ล้านโดส

หากนับรวมผลบวก ATK ๓,๕๒๑ คน   จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมด ๔,๘๙๙ ราย   

  

๒๗ มิถุนายน           

เช้าประชุมหารืองานวิเคราะห์ ES ที่ ดร. นิล รับจากสำนักครู กสศ. ทางซูม   แล้วออกไปทำฟันที่ศิริราช   เย็นประชุมคณะกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ทางซูม          

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง     เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน    จากทัณฑสถาน    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่      ฉีดวัคซีนแล้ว  ล้านโดส  

 หากนับรวมผลบวก ATK ๒,๔๒๕ คน  จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมด ๔,๑๖๐ ราย   

 

             

๒๘ มิถุนายน       

เช้าประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ IHPP   บ่ายประชุมคณะกรรมการนโยบายติดตามประเมินผล ของ มอ.   ทางซูม    

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑,๗๕๗  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๐   ในทัณฑสถาน ๐ ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๒๒,๔๕๘ ราย   ฉีดวัคซีนแล้ว ๑๓๙.๖  ล้านโดส    

หากนับรวมผลบวก ATK (๒,๑๕๑ คน)  จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมด ๓,๙๑๒ ราย   

       

๒๙ มิถุนายน   

                เช้าประชุมมูลนิธิ HITAP   บ่ายประชุม S-CORE-M    ทั้งหมดทางซูม    

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๒,๕๖๙  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๐   ในทัณฑสถาน ๐ ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๒๓,๐๒๙ ราย   ฉีดวัคซีนแล้ว ๑๓๙.๗  ล้านโดส   

หากนับรวมผลบวก ATK ๕,๐๙๐ คน  จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมด ๗,๖๕๙ ราย

 

๓๐ มิถุนายน       

เช้าประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรม    บ่ายประชุมมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ    เย็นประชุมคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์   ทั้งหมดทางซูม         

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๒,๖๙๐   เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๐   จากทัณฑสถาน ๐   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๒๓,๙๓๑   ฉีดวัคซีนแล้ว ๑๓๙.๘  ล้านโดส   

หากนับรวมผลบวก ATK ๔,๐๓๔   จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมด ๖,๗๒๙ ราย

 

     

วันที่ จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทย สะสม ตายสะสม จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก ตายสะสมทั่วโลก สหรัฐอเมริกา (จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม/ตายสะสม) 
๒๓ มิ.ย.   ๒,๒๙๙ (๒,๒๙๔) ๔,๕๐๗,๒๒๘ ๓๐,๕๔๓ ๕๔๖,๗๑๔,๓๐๗

๖,๓๔๕,๙๘๘  (๑๖ น.)

๘๘,๔๔๓,๓๙๘/๑,๐๓๙,๗๗๑
๒๔  ๒.๓๑๓ (๒,๓๐๙) ๔,๕๐๙,๕๔๑ ๓๐,๕๕๙ ๕๔๗,๕๐๕,๖๖๖ ๖,๓๔๗,๘๙๘ (๑๖.๐๐ น.) ๘๘,๕๖๖,๙๖๑/๑,๐๔๐,๒๓๖
๒๕ ๒,๒๓๖ (๒,๒๓๕) ๔,๕๑๑,๗๗๗ ๓๐,๕๗๕ ๕๔๘,๓๑๐,๗๑๙ ๖,๓๔๙,๖๙๖ (๑๘.๑๕ น.) ๘๘,๗๐๘,๗๐๓/๑,๐๔๐,๖๔๑
๒๖ ๒,๓๗๘ (๒,๓๗๖) ๔,๕๑๔,๑๕๕ ๓๐,๕๙๒ ๕๔๘,๗๖๓,๗๓๗ ๖,๓๕๐,๕๔๕ (๑๖.๑๒ น.) ๘๘,๗๗๗,๕๕๘/๑,๐๔๐,๗๙๒
๒๗ ๑,๗๓๕ (๑,๗๓๔)     ๕๔๙,๐๖๐,๕๓๐ ๖,๓๕๑,๐๑๗ (๑๖ น.) ๘๘,๗๙๔,๒๖๖/๑,๐๔๐,๘๐๕
๒๘  ๑,๗๖๑ (๑,๗๕๗) ๔,๕๑๗,๖๕๑ ๓๐,๖๒๐ ๕๔๙,๘๙๘,๗๒๓ ๖,๓๕๒,๔๐๙ (๑๖ น.) ๘๘,๙๑๐,๑๔๐/๑,๐๔๑,๐๒๗
๒๙ ๒,๕๖๙ (๒,๕๖๙) ๔,๕๒๐,๒๒๐ ๓๐,๖๓๔ ๕๕๐,๘๗๐,๗๖๙  ๖,๓๕๔,๒๐๐ (๑๖ น.) ๘๙,๐๓๐,๗๒๗/๑,๐๔๑,๓๕๔
๓๐ มิ.ย.  ๒,๖๙๕ (๒,๖๙๐) ๔,๕๒๒,๙๑๕ ๓๐,๖๔๘ ๕๕๑,๙๒๙,๕๒๘ ๖,๓๕๖,๕๖๒ (๑๘ น.) ๘๙,๒๓๖,๔๔๙/๑,๐๔๒,๒๙๑
             

ตัวเลขในวงเล็บ คือจำนวนคนที่ติดเชื้อจากภายในประเทศ 

วิจารณ์ พานิช

 ๓๐ มิ.ย. ๖๕ 

หมายเลขบันทึก: 703334เขียนเมื่อ 30 มิถุนายน 2022 18:03 น. ()แก้ไขเมื่อ 30 มิถุนายน 2022 18:03 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี