มีนิสิต นักศึกษา หลายท่านมักจะมาถามผมว่าการคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยโดยใช้โปรแกรม SPSS หายังไง  ยากไหม โดยเฉพาะแบบสอบถาม ผมก็ตอบว่าไม่ยาก  ไม่ต้องไปจ้างคนอื่นให้เสียเงิน   วิเคราะห์ด้วยตนเองก็ได้  หลับตานับถอยหลังก็ดำเนินการเสร็จ   เพียงต้องระวังคือการคีย์ข้อมูล ต้องคีย์ให้ถูกต้อง เพราะถ้าคีย์ข้อมูลไม่ถูกต้อง การวิเคราะห์ก็ผิดไปด้วย การหาคุณภาพเครื่องมือที่เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า  จะหาค่าสถิติ 2 ตัวด้วยกัน คือ การหาค่าอำนาจจำแนกและการหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ มีรายละเอียดดังนี้

        1. การหาค่าความเชื่อมันมีขั้นตอนดังนี้

¦ เลือกเมนู Analyze     เลือกคำสั่ง  Scale   เลือกคำสั่งย่อย   Reliability Analysis จะได้หน้าจอReliability Analysis

¦ เลือกตัวแปรที่ต้องการคำนวณหาความเชื่อมั่นโดยคลิกปุ่ม  ตัวแปรใส่ช่อง  ltems   เลือกทุกตัว

¦ คลิกปุ่ม Model เลือก Alpha ซึ่งเป็นวิธีทดสอบของ Cronbach

¦ คลิกปุ่ม Statistics จะปรากฏหน้าจอ  Reliability Analysis : Statistics

        จากหน้าจอจะมีรายละเอียด  ดังนี้

                        1.  Descriptive  for   แสดงค่าสถิติพื้นฐานโดยจำแนกเป็นรายข้อ(ltem) หรือสเกล( Scale)หรือค่าสถิติที่ลบข้อนั้น (Scale if item deleted)

                        2.  inter-item  แสดงเมตริกซ์สหสัมพันธ์และความแปรปรวนร่วมระหว่างข้อสอบ

                        3. Summaries  แสดงค่าสถิติพื้นฐาน  ทั้งค่าเฉลี่ย  ความแปรปรวน  ความแปรปรวนร่วมและสหสัมพันธ์

                        4.  ANOVA Table เป็นการทดสอบความเท่ากันของค่าเฉลี่ยในแต่ข้อ

                        5.  Hotelling s T-square  เป็นการทดสอบสมมติฐานศูนย์ที่ว่าข้อมูลมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน

                        6.  Tukey s test off additvity เป็นการทดสอบข้อตกลงที่ว่า ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบบสอบถามแต่ละข้อ

        ในที่นี้เลือก Scale if item deleted แล้วคลิกปุ่ม Continue  จะกลับมายังหน้าจอเดิม

¦  คลิกปุ่ม OK จะได้ผลลัพธ์

 

 

 

 

 

Method 1 (space saver) will be used for this analysis

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A)

 

Item-total Statistics

 

               Scale          Scale      Corrected

               Mean         Variance       Item-            Alpha

              if Item        if Item       Total           if Item

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted

 

A1            43.5500        36.8921        .6315           .7714

A2            43.7500        35.4605        .6331           .7659

A3            43.5000        38.1579        .2641           .7939

A4            43.9000        35.8842        .3180           .7946

A5            43.2500        38.9342        .2263           .7956

A6            44.0000        37.2632        .3499           .7869

B1            43.8500        34.2395        .5882           .7655

B2            44.0500        36.0500        .4947           .7752

B3            43.3000        35.3789        .5034           .7737

B4            44.4500        37.7342        .3772           .7847

B5            43.7000        32.5368        .5984           .7628

B6            43.2000        36.2737        .5223           .7738

B7            42.9500        36.8921        .5742           .7732

B9            42.9000        41.3579       -.0338           .8190

 

Reliability Coefficients

 

N of Cases =     20.0                    N of Items = 14

 

Alpha =    .7943

 

ความหมายของผลลัพธ์

                Cronbach’s Alpha ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือเท่ากับ .7943

Scale Mean if Item Deleted

ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมทุกข้อถามที่เหลือหลังจากลบข้อถามบรรทัดนี้ออก

Scale Variance if Item Deleted

ค่าความแปรปรวนรวมทุกข้อถามที่เหลือหลังจากลบข้อถามบรรทัดนี้ออก

Corrected Item-Total Correlation

ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรวมทุกข้อถามกับข้อถาม

Cronbach's Alpha if Item Deleted

ค่าระดับความเชื่อมั่นของเครื่องมือที่เหลือหลังจากข้อถามบรรทัดนี้ออก

 

สรุป เครื่องมือที่ใช้มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.7943 ถ้าจะให้ดีต้องตั้งแต่ 0.8 ขึ้นไป

 

 

การหาค่าอำนาจจำแนกโดยใช้ t-test

 

¦ เปิดแฟ้ม

¦ สร้างตัวแปรรวม โดยใช้คำสั่ง  Transform  เลือกคำสั่งCompute  จะได้หน้าจอ Compute : Variable

¦  พิมพ์  Total ใส่ช่อง Targat  variable และคลิก a1+a2+a3+…+a10 ใส่ช่อง Numeric  Expression  ¦ คลิก  OK  จะได้ผลลัพธ์ท้ายตาราง Data  Editor

¦ เลือกเมนู  Analyze    เลือกคำสั่ง Descriptive Statistics         คำสั่งย่อย Frequencies..จะได้หน้าจอ Frequencies.

¦ เลือก Total  ใส่ช่อง  Variable

¦ คลิก  Statistics จะได้หน้าจอ Frequencies : Statistics

¦  คลิกเครื่องหมายถูกหน้า Percentile (s)  แล้วใส่ ตัวเลข 25 ในช่องหลัง Percentile (s) 

คลิกที่ปุ่ม  Add และใส่ตัวเลข  75 คลิกที่ปุ่ม  Add 

¦  คลิกปุ่ม Continue จะกลับมายังหน้าจอเดิม

¦  คลิกปุ่ม OK  จะได้ผลลัพธ์

                        ค่าตำแหน่ง Percentile (s) ที่ 25 เท่ากับ 33.75  และ Percentile (s) ที่  75   เท่ากับ 44.75

¦  ทำการแปลงค่าคะแนนโดยใช้คำสั่ง Transform  เลือกคำสั่ง Recode  เลือกคำสั่งย่อย      Into Different Variables  จะได้หน้าจอ Recode  Into Different Variables  

                 ¦ เลือกตัวแปร total ใส่ช่อง Numeric  Variable   Output  และพิมพ์    Total 1 ในกรอบของ Output  Variable  ภายในช่อง Name  

                  ¦   คลิก C hanged  ตัวแปร total1 จะย้ายไปอยู่ในช่อง    Numeric  Variable   Output   หลังจากนั้นคลิกที่ปุ่ม old and new values             จะได้หน้าจอ  Recode  Into Different Variables  : old and new values

                ¦ คลิกที่  range (อยู่ในอันดับที่ 5) แล้วใส่ค่า P 25   คือ 33.25 และใส่หมายเลข 1 ที่ New Value  คลิกปุ่ม  Add

                ¦  คลิกที่  range (อยู่ในอันดับที่ 6) แล้วใส่ค่า P 75   คือ 44..25 และใส่หมายเลข 2 ที่ New Value  คลิกปุ่ม  Add

¦  คลิกปุ่ม Continue  และ OK  โปรแกรมจะสร้างตัวแปรใหม่คือ total 1 ซึ่งเป็นค่าที่เกิดจากการแบ่งกลุ่ม จากนั้นทำการวิเคราะห์ t-test independent เพื่อหาความแตกต่างระหว่างกลุ่ม

¦ เลือกเมนู Analyze        เลือก       Compremean เลือกคำสั่ง   Independent -Sample  t-test    จะได้หน้าจอ Independent -Sample  t-test 

¦   เลือก ตัวแปร a1 ถึง  a10 ใส่ในช่อง Test variable (s)  

¦   เลือก  total1 ใส่ช่อง  Group  Variable  โดยกำหนด Define Group.. ค่าต่ำสุดให้เป็น 1 ค่าสูงสุดเป็น  2

¦   ลิก  OK  จะได้ผลลัพธ์     จากนั้นดำเนินการคัดเลือกข้อที่ ค่า Sig. ที่มีค่าต่ำกว่า .05 หรือ t-test มีค่าตั้งแต่ 1.75 ขึ้นไป

เห็นไหมครับไม่ยากเลย  เพียงแต่ใช้เมาส์เป็นก็ทำได้แล้ว

ทองสง่า ผ่องแผ้ว

25 /12/2549