ช่องทางสื่อเว็บไซต์เพื่อการสร้างสรรค์งาน


“Content is King, But Distribution is Queen” (Jonathan Perelman of BuzzFeed)

ปี 2562 เป็นปีปักหมุดเป้าหมายงานสื่อสารเพื่อให้เกิดความสร้างสรรค์ 

ถ้าเปรียบกับยานพาหนะรถยนต์ ก็คงเป็นปีที่ขยับจากเกียร์ธรรมดาระดับ 1 เป็น 2 ความเร็วเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่เต็มที่กับความพยายามคิดเรื่องการสร้างแบรนด์ (CMU Branding) การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารแบบบูรณาการ ให้ความสำคัญงาน Content ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย วางแผนการใช้สื่อ และการพัฒนาช่องทางการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์สื่อสารองค์กรฯ

ความสำคัญของช่องทางสื่อสาร

เมื่องาน Content คือหัวใจสำคัญของงานการสื่อสาร รูปแบบและช่องทางสื่อก็เปรียบเสมือนคู่ใจของงาน Content แยกขาดกันไม่ได้ ทำให้คิดถึงประโยคๆ หนึ่ง >> “Content is King, But Distribution is Queen”(Jonathan Perelman of BuzzFeed) ทีมงาน Talent ของเราจึงให้ความสำคัญกับรูปแบบและช่องทางสื่อเว็บไซต์หลักขององค์กรเป็นอันดับแรก ถึงแม้ว่าเว็บไซต์จะเป็นรูปแบบการสื่อสารแบบทางเดียว One way communication ก็ตาม แต่ด้วยความสอดคล้องกับผลสำรวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารภายในองค์กร ในปี พ.ศ. 2561 ทั้งในกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มบุคลากร และกลุ่มนักศึกษา เราพบว่า เว็บไซต์ เป็นช่องทางสื่อ 1 ใน 3 อันดับแรก ทำให้ในเวลาต่อมา (23 มกราคม 2562) มี การเปิดตัวเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ซึ่งสำเร็จได้ด้วยการรวมตัวจับมือทำงานร่วมกันกันของหลายหน่วยงานที่มีศักยภาพด้านเทคนิค เนื้อหา เพื่อให้เว็บไซต์ระดับองค์กร เป็นช่องทางสื่อสารหลักที่มีความสำคัญต่อการเผยแพร่ผลงาน กิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการดำเนินงานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรอย่างทั่วถึงในระดับภูมิภาคและนานาชาติ

การปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ครั้งนี้ถือเป็นชิ้นงานสำคัญด้านการส่งมอบงานข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางสื่อ เพื่อสนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัย เพื่อให้ตอบสนองและรองรับต่ออุปกรณ์ต่างๆ ในปัจจุบันที่มีความหลากหลายมากขึ้น ภายใต้การบริหารจัดการในรูปคณะทำงานพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ฯ ซึ่งได้ศึกษาและพัฒนารูปแบบ เว็บไซต์ใหม่ โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ เพื่อส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย และ เพื่อให้ข้อมูลการศึกษา หลักสูตร คณะ หน่วยงาน ทุนการศึกษา โอกาสทางการศึกษาต่างๆ ขณะเดียวกันเพื่อให้ภาพที่ดีของมหาวิทยาลัยเปิดสู่ประชาคมโลก เป้าหมายในการจัดทำเว็บไซต์ มช.เวอร์ชั่นใหม่ จึงมีเพิ่มเป็น 3 ภาษา (ไทย อังกฤษ จีน) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ ให้ข้อมูลการศึกษา หลักสูตร คณะ หน่วยงาน ทุนการศึกษา  โอกาสทางการศึกษาต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสาร งานวิจัย นวัตกรรม รางวัลต่างๆ ความภูมิใจของมช.  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย แบ่งปันความรู้สู่ชุมชน โดยนำเสนอข้อมูลได้ทั้งภาษาไทย อังกฤษ และจีน นอกจากนี้แล้วยังเพื่อให้เป็นช่องทางการรับสนับสนุนและบริจาคด้วย โดยมีการส่งมอบเนื้อหา (Content) ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ

  • กลุ่มที่ 1 นักเรียนระดับมัธยมปลายทั่วประเทศ ที่กำลังมองหาแหล่งเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา/นักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก/นักศึกษาต่างชาติที่สนใจมาเรียนหลักสูตร ระยะสั้นระยะยาวในประเทศไทย/นักศึกษาปัจจุบันที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
  • กลุ่มที่ 2 บุคลากรและอาจารย์ในมหาวิทยาลัย/นักศึกษาเก่า ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่/อาจารย์หรือบุคลากรเก่าของมหาวิทยาลัย
  • กลุ่มที่ 3 บุคคลทั่วไปที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือหาข้อมูลในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • กลุ่มที่ 4 หน่วยงาน หรือองค์กร หรือบริษัทที่มีการติดต่อทางธุรกิจกับมหาวิทยาลัย

          สำหรับทีมงานในศูนย์สื่อสารองค์กรฯ (กลุ่มทีม Talent PR) รับผิดชอบหลักๆ คือ การบริหารจัดการเนื้อหา หรืองานContent Creation เพื่อผลักดันงานสื่อสารข้อมูลเพื่อภาพลักษณ์บนเว็บไซต์ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป็นภาระหน้าที่สำคัญในงานด้านสื่อสารองค์กรฯ ที่นักพีอาร์ทั้งหลายจะจัดการสร้างสรรค์เนื้อหาข้อมูลให้ออกมาเป็นข้อความ ในรูปแบบบทความ อินโฟกราฟิก แบนเนอร์ รวมทั้งรูปแบบคลิปสื่อวิดีโอ ให้ถูกที่ถูกจังหวะเวลา ดึงดูดความสนใจ ชวนติดตามเป็นแฟนคลับโดยเฉพาะภายใต้ช่องทางการสื่อสารแบบสองทาง Two ways communication

          กระบวนการหลักๆ ของการทำงานเพื่อเป้าหมายปรับปรุงช่องทางสื่อเว็บไซต์ เกิดขึ้นในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 -  มกราคม 2562 สามารถแบ่งการทำงานเป็น 2 ส่วนงาน โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาจากคณะและส่วนงาน ได้แก่ผู้ทำหน้าที่เป็น Admin เว็บไซต์หน่วยงาน และผู้จัดการด้านเนื้อหาเผยแพร่

  1. ทีมบุคลากรของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเตรียมงาน พัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้รองรับระบบการทำงาน การจัดทำเทมเพลทเว็บไซต์ส่วนกลางเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถดำเนินงานได้ในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการกรอกและแก้ไขข้อมูลภายในเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รูปแบบใหม่ เพื่อเป็นการนำเสนอข้อมูลสำคัญของหน่วยงาน
  2. ทีมบุคลากรศูนย์สื่อสารองค์กรฯ เป็นเจ้าภาพเตรียมด้านการอบรมพัฒนาทักษะการเขียนContent (หน้าพัก) ให้เป็น Audience-Centered โดยเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ ลิมปิติ ผู้ช่วยคณบดี คณะการสื่อสารมวลชน มาเป็นวิทยากร

สรุปที่นักประชาสัมพันธ์ของคณะและส่วนงานในมหาวิทยาลัย ที่เข้าอบรมได้รับจากการอบรมทักษะการเขียน CMU Branding: Audience-centered Content for CMU Websites อย่างกระชับย่อๆ

PROCESS ระบุ กลุ่มเป้าหมาย (Target audience) กำหนด ความคิด (Idea) ลงมือเขียน ร่าง (Draft) เขียนให้เข้าใจง่าย (Simplify) ชัดเจน (Clarify) และตรงเป้าหมาย (Aim)

CONCEPT: Write from the reader’s point of view > Clear, Compelling, Concise

Simplify: อาศัยหลัก ความง่าย (Simple) ความคุ้นเคย (Familiar) ความเป็นรูปธรรม (Concrete)

Clarify: อาศัยหลัก ข้อความกระชับ สิ่งใดไม่จำเป็นตัดทิ้ง สื่อความหมายชัดเจน ใช้ภาษาที่เป็นที่ยอมรับ

TIPS: Simple: เรียบง่าย เข้าใจได้ Believable:น่าเชื่อถือ Concise: สั้น กระชับ ไม่เยิ่นเย้อ ไม่วกวน ตรงประเด็น Vivid: ภาษามีสีสัน ทำให้เกิดภาพ Persuasive: จูงใจผู้รับสารให้เกิดพฤติกรรม Personal: เป็นส่วนตัว ด้วยการใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการจนเกินไป Interesting: น่าสนใจ ชวนให้อ่าน Surprising: มีความแปลกใหม่

IDEA: ก่อนเขียนให้ถามว่า ต้องการเขียนเพื่ออะไร? ต้องการจะได้อะไรจากข้อเขียนนั้น ? โดยนำเสนอประเด็นที่ชัดเจนและมีข้อมูลสนับสนุนอย่างเพียงพอ

Draft: กำหนดโครงสร้างเนื้อหา (Outline) เป็นแนวทางในการเขียน มีประเด็นชัดเจน มีข้อมูลข่าวสารที่ถ่ายทอดได้ มีการกระตุ้นให้เกิดผลที่เปลี่ยนแปลง

 

ถึงแม้ว่าการพัฒนาช่องทางสื่อเว็บไซต์ลุล่วงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้แล้ว แต่ในภาคการทำงานสื่อสารไม่มีการหยุดพัก  การจัดการกับข้อมูลข่าวสารที่มีเข้ามาให้สรรค์สร้าง (Content Creation) และขับเคลื่อนกระจายออกไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยต้องดำเนินการให้ได้อย่างรวดเร็ว  นอกเหนือจากความถูกต้อง กระชับ เข้าใจง่าย กอรปกับเทคโนโลยีใหม่ แพลตฟอร์มการสื่อสารใหม่ หมุนเวียนมาให้ทำความรู้จักไม่หยุดยั้ง ขณะที่เขียนบันทึกถ่ายทอดการดำเนินงานเพื่อสร้างสรรค์สื่อเว็บไซต์นี้ เวลา 3 ปีดูเหมือนผ่านไปอย่างรวดเร็ว และเกิดโจทย์บังคับให้เราต้องกลับมาเริ่มต้นการปรับปรุงพัฒนาใหม่อีกแล้ว อย่างไรก็ตาม สื่อนี้จะยังเป็นการสื่อสารทางเดียวบนโลกดิจิทัล ที่ต้องยึดเหนี่ยวไว้เป็นสื่อหลักเพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ และวางตำแหน่งเป็นจุดเริ่มต้นการสื่อสารในอีกหลายช่องทางที่โดดเด่นกว่า

บันทึกหน้า Content Creation และการสื่อสารข่าวเด่นสู่สาธารณะ

บันทึกที่เกี่ยวข้อง สรรค์สร้างเพื่องานสื่อสารองค์กร บริบทใหม่

 

อ่านเพิ่มเติมความรู้

 

หมายเลขบันทึก: 692464เขียนเมื่อ 17 กันยายน 2021 15:14 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 กันยายน 2021 08:21 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี