ชีวิตที่พอเพียง 4027. หลอมรวมเป็นหนึ่ง


 

               หนังสือ Oneness with All Life : Awaken to a life of purpose and presence (2018) เขียนโดย Eckhart Tolle (ผู้เขียน The Power of Now หนังสือขายดี  และนักสอนเรื่องการเจริญสติ (๑))     เป็นหนังสือที่ผู้อ่านให้เกรดเต็ม ๕ ดาว   

เป็นหนังสือสำหรับซึมซับ หรือปลุกความรู้สึกภายใน    ที่เขาใช้คำว่า อ่านเชิงภาวนา (meditative reading)    อ่านให้ได้ความหมายที่เหนือถ้อยคำ เหนือความคิด   ไม่ใช่หนังสือสำหรับอ่านเอาเรื่องทั่วๆไป    มีทั้งหมด ๑๐ บท ๑๕๒ หน้า    แต่ละหน้ามีตัวหนังสือไม่กี่บรรทัด    น้อยมากที่จะมีตัวหนังสือถึงครึ่งหน้า     ดังนั้น หากอ่านตะลุย เดี๋ยวเดียวก็จบ    แต่ผู้เขียนแนะนำให้ค่อยๆ อ่าน    ทีละสองสามหน้าหรือหนึ่งบท    แล้วปล่อยให้ความรู้สึกมันตกผลึก   

หนังสือมี ๑๐ บท    ที่ผมฝึกตีความ “เหนือถ้อยคำ เหนือความคิด “   เอามาแลกเปลี่ยน เพื่อปลุกความตื่นรู้จากภายใน   

1.ไปให้พ้นความคิด (Going Beyond Thought)    ไปให้พ้นข้อจำกัดของความคิด สู่การปล่อยวาง     ให้ความรู้สึกทำงาน สู่ความจริงแท้     ตัวตนหรือจิตที่ยึดติด ทำให้ไปไม่พ้น    จงอยู่กับสิ่งที่รับรู้ ไม่ใช่สิ่งที่ตีความ    เสียงในหัว ไม่ใช่ตัวเรา     ความคิดเป็นสิ่งแยกส่วน ความจริงเป็นหนึ่งเดียว     มนุษย์ถูกบังคับโดยความคิด   หลุดจากความยึดมั่นถือมั่นในความคิดของตนเอง

2. พลังแห่งปัจจุบันขณะ (The Power of the Present Moment)    มายาของ “ตัวกู”    กระบวนทัศน์เชิงบวก

3. ฉันคือใคร (Who Am I)   ฉันเป็นส่วนหนึ่งของ สิ่ง (form)  และส่วนหนึ่งของความว่าง (space)   เพราะมีความว่างจึงมีสิ่ง   เพราะมีความเงียบจึงมีเสียง    จงอย่าดำรงอยู่กับบทบาทหรือหน้าที่ แต่จงดำรงอยู่ในฐานะเป็นสนามแห่งสติระลึกรู้ในปัจจุบันขณะ

4. ตื่นรู้ (Awakening)    ตระหนักรู้โดยไม่คิด    เป้าหมายชีวิตคือตื่นรู้   ความทุกข์ยากเป็นเส้นทางสู่รู้แจ้งและหลุดพ้น    รับรู้ความทุกข์เพื่อหลุดพ้นจากความทุกข์นั้น    ปลอดอัตตาไม่ยาก หากมีสติ    ความดีมีอยู่แล้วในตัวเรา จงปลดปล่อยออกมา     ความตื่นรู้มีอยู่แล้วในตัวเรา ขจัดอัตตาเสียได้ ความตื่นรู้ก็เปล่งประกาย   ความยึดติด ทำให้ไม่หลุดพ้น   รู้เท่าทันความคิด เพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อ     ความทุกข์ยากทุกรูปแบบ เป็นเส้นทางสู่การตื่นรู้   เมื่ออัตตาจางหาย พลังทางจิตวิญญาณจะถูกปลดปล่อยออกมาเป็นความคิด คำพูด การกระทำ และการสร้างสรรค์   ความรักคือการหลอมรวมตนเองเข้ากับคนอื่นหรือสิ่งอื่น

5.ความว่างภายใน (Inner Space)    ภายในจิต มีสองส่วน คือส่วนว่าง กับส่วนรกรุงรัง เต็มไปด้วยเรื่องราว     เมื่อปล่อยวางตัวตนและเรื่องราวในชีวิต    ความว่างก็เข้าครองจิต

6. เป้าหมายยิ่งใหญ่ในชีวิต (Your Life Purpose)    มนุษย์ทุกคนมีชีวิตอยู่ด้วยสองเป้าหมาย  คือเป้าหมายภายใน กับเป้าหมายภายนอก    เป้าหมายภายในเป็นเป้าหมายเดิมแท้ของชีวิต คือความสุข     เป้าหมายภายนอกเกิดจากการปรุงแต่ง    เป้าหมายเดิมแท้ครอบครองจิต เมื่อจิตผูกพันอยู่กับปัจจุบันขณะ (Presence)     นำสู่สภาพจิตที่เพลิดเพลิน (joy)   ที่ผมเข้าใจว่าเป็นสภาพ flow    ผมชอบคำแนะนำวิธีฝึกสร้างสภาพจิตที่เพลิดเพลินแนว “หนามยอกเอาหนามบ่ง”     โดยกำหนดงานที่น่าเบื่อ หรือไม่ชอบ     แล้วทำงานนั้นภายใต้จิตใจที่จดจ่ออยู่กับกิจกรรมนั้น   ในที่สุดจะเคลื่อนเข้าสู่สภาพจิตที่เพลิดเพลินโดยอัตโนมัติ     ผมยืนยันว่าวิธีนี้ได้ผล จากประสบการณ์ของตนเอง     เป็นความสุขที่เกิดจากการทำงาน

จิตเดิมแท้ของมนุษย์ไม่ได้มุ่งความสุขเพียงอย่างเดียว     แต่มุ่งสร้างสรรค์ด้วย    โดยที่ความเพลิดเพลินในการทำหน้าที่ ผนวกกับการมีเป้าหมายที่แน่วแน่ (goal)  นำไปสู่สภาพจิตที่มีความกระตือรือร้น (enthusiasm)    ที่นำสู่ความสร้างสรรค์ (creativity)           

7. กระบวนการสู่ปัจจุบันขณะ (Becoming Present)     คนที่จิตอยู่ปัจจุบันขณะ คือคนที่มีบุคลิก “นิ่ง”   ไม่ถูกครอบงำโดยปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในตน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความรู้สึกด้านลบภายใน    ทุกคนมีชีวิตอยู่ใน “พื้นที่แห่งการรับรู้”    และหากเรามีสติตั้งมั่นอยู่ในพื้นที่นี้    จะเกิดพื้นที่ร่วม ระหว่างตัวเรากับผู้อื่นหรือสิ่งอื่น   เป็นพื้นที่สร้างสัมพันธ์แน่นแฟ้นระหว่างกัน     “พื้นที่แห่งการรับรู้” นี้อาจขยายตัวกว้างใหญ่ไพศาลไร้ขอบเขต   เกิดการหลอมรวมระหว่างตัวเรากับสรรพสิ่ง หรือจักรวาล

 เมื่อไรก็ตาม สติหลุด “โจรทั้งสาม” (โลภะ  โทสะ โมหะ) จะเข้าครองจิต   ตัวเราก็จะไม่เป็นตัวเราอีกต่อไป       

8. สำนึกรู้ (Consciousness)    สำนึกรู้ไร้อัตตา    เหลือตัวตนเดิมแท้    ไร้ร่างในร่าง  ไร้สำนึกในสำนึก  ไร้สิ่งยึดติด   เชื่อมโยงสู่จักรวาล

9. ร่างด้านใน (The Inner Body)    ร่างกายของเราประกอบด้วยรูปกายภายนอกที่จับต้องได้    กับอรูปกาย ที่เป็นกายภายในที่ไร้รูป จับต้องไม่ได้    ฝึกสื่อสารกับอรูปกายอยู่เนืองนิตย์   จะเข้าสู่พื้นที่ว่างกว้างใหญ่ ที่เต็มไปด้วยพลัง ... พลังจักรวาล  เชื่อมสู่สรรพสิ่งหรือพระเจ้า

10. หลอมรวมเป็นหนึ่งกับทุกชีวิต (Oneness With All Life)     วิถีแห่งชีวิตที่มีสันติสุข คือชีวิตที่เป็นหนึ่งเดียวกับปัจจุบันขณะ   เป็นหนึ่งเดียวของขั้วตรงกันข้าม   และเป็นหนึ่งเดียวกับสรรพสิ่ง และจักรวาล

ผมฝึก “อ่านเชิงภาวนา”   และ “เขียนเชิงภาวนา” เอามาแลกเปลี่ยน   

 

ฟัง Eckhart Tolle พูดเรื่อง How Important is Our Personal Life? ได้ที่  (1)   เรื่อง Mix ที่ (2)    เรื่อง Your Two Identities ที่ (3)         

บันทึกนี้ และบันทึกที่จะลงใน blog ThaiKM ในวันศุกร์ทุกศุกร์ต่อจากนี้ไปอีกหลายเดือน    จะเป็นบันทึกจากการฝึกเขียนจาก critical reflection จากการอ่านหนังสือแบบอ่านเร็ว    ใช้เฉพาะหัวข้อ และ keywords ในหนังสือ เป็นตัวกระตุ้น   ไม่ได้อ่านสาระในหนังสือโดยละเอียด   เพราะมีหนังสือให้อ่านจำนวนมาก    

ขอขอบคุณ นพ. เนตร รามแก้ว ที่กรุณาส่งหนังสือมาให้จากเยอรมนี  

 

วิจารณ์ พานิช

๗ ส.ค. ๖๔   วันเสียงปืนแตก (๗ สิงหาคม ๒๕๑๘)      

 

หมายเลขบันทึก: 692023เขียนเมื่อ 19 สิงหาคม 2021 15:41 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 สิงหาคม 2021 21:07 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี