ปฏิรูประบบประชาสัมพันธ์ตามแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 12


...สร้างฐาน สรรค์สร้าง ส่งเสริม ส่วนร่วม และสืบสาน เป้าหมาย 5 ปีการทำงานด้านสื่อสาร

รอยต่อระหว่างปี 2559 - 2560 คือช่วงเปลี่ยนผ่านแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) และระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งในแผนฯ 12 มหาวิทยาลัยได้กำหนดนโยบายงานด้านการสื่อสารองค์กรตามแนวทางการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 8 บริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีตัวชี้วัด 2 รายการได้แก่ ตัวชี้วัดสัมฤทธิ์ผลของการปฏิรูประบบประชาสัมพันธ์และการจัดทำ CMU Branding และตัวชี้วัดสัมฤทธิ์ผลด้านการสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สิ่งที่ฉันเห็นคือ โอกาสแห่งการเติมเต็มเรียนรู้การทำงานใหม่ๆ  ผ่านการลงมือทำจริง ทั้งการลองถูก ลองผิดจากโจทย์ที่มหาวิทยาลัยส่งให้

การได้ลงมือทำงานใหญ่อีกครั้ง ทำให้คิดถึงช่วงเวลาแรกของการเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อเข้าสู่ระบบงานบริหารระดับต้น ผ่านช่วงเวลาการศึกษาค้นคว้าข้อมูลปฐมภูมิ เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบภารกิจ เป้าประสงค์ แผนงานและโครงการ รวมถึงกำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ (ไปให้ถึง) แก่งานประชาสัมพันธ์ มานำเสนอเพื่อ “ตำแหน่ง” และผ่านการลงมือปฏิบัติเพื่อเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ ตามความเห็นชอบสนับสนุนในเวลาต่อมา จากบันทึกเดิมที่เคยเขียนไว้ เรื่อง วัดตัวตัดเย็บโครงสร้างงาน  ก็พอจะเป็นความภูมิใจข้างในใจลึกๆ ที่ช่วยเป็นแรงผลักดันให้ไปถึงสุดทางมั่นหมาย 

จากโจทย์ใหญ่ที่ได้รับ คือ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก กลยุทธ์หลัก และเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดแผน เพื่อให้หน่วยงานที่ดำเนินงาน (Data Owner) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (KPI Owner) นำไปพิจารณาแนวทางการดำเนินงาน คิดกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อให้ได้ค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติการ ทำให้ฉันได้เรียนรู้ทิศทางของงานชัดเจนขึ้น โดยมีทีมบริหารเป็นเสมือนพี่เลี้ยง จากบทบาทหัวหน้างานขณะนั้นทำให้ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผน เขียนแผน ปรับปรุงแผน และออกแบบกระบวนการ แม้จะเป็นในช่วงเวลาสั้นๆ มันก็เหมือนการเรียนรู้หลักสูตรเร่งรัด ได้ประสบการณ์แทนใบปริญญาหรือเกียรติบัตร เป็นเรื่องราวดีดี ที่น่าจะบันทึกไว้เป็นเรื่องดี บัญชีมีสุข

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงวาระคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในเดือนสิงหาคม 2561 ผู้บริหารที่กำกับดูแลงานด้านการสื่อสารในยุคสมัยต่อมา ได้ชวนทีมงานที่เป็นบุคลากรจากงานประชาสัมพันธ์เดิมมาคุยกัน ระดมสมองคิดเกี่ยวกับเป้าหมายการสื่อสารภาพลักษณ์ เพื่อการดำเนินงานในอนาคตระยะ 5 ปี ซึ่งทีมงานต่อไปจะเรียกชื่อว่า Talent PR Team นะคะ ผลจากการร่วมคิดชวนคุย เราได้ธงนำการทำงานในช่วงระหว่างปี 2561 – 2565 (ค.ศ. 2018 – 2022) พร้อมด้วยข้อความจดจำง่าย “สร้างฐาน สรรค์สร้าง ส่งเสริม ส่วนร่วม สืบสาน” ดังนี้ค่ะ

ปี พ.ศ. (ค.ศ.) เป้าหมาย
2561 (2018) สร้างฐาน from PR to Corporate Communication & Alumni Relations Center (CCARC)
2562 (2019) Create สรรค์สร้าง (Media Innovation in CCARC, Corporate Communicator Mindset)
2563 (2020) Convince ส่งเสริม (Single Information Database)
2564 (2021) Collaborate ส่วนร่วม (Innovative Platform for CCARC)
2565 (2022) Continue สืบสาน

          นอกจากนี้ ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายกำกับดูแลงานด้านการสื่อสาร และหัวหน้างานประชาสัมพันธ์(ขณะนั้น) ได้ประชุมหารือร่วมกันในการออกแบบกรอบแนวทางการทำงานของทีมงานภายใต้การสวมเสื้อตัวใหม่ชื่อศูนย์สื่อสารองค์กร สรุปได้ประเด็นดังนี้

  1. การปฏิรูปงานประชาสัมพันธ์เป็นงานสื่อสารองค์กร
  2. การเสนอกลยุทธ์การสื่อสารองค์กร ในลักษณะเชิงรุก การ Re-branding มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (-มิติ การสื่อสารภายในองค์กร (แยกกลุ่ม) -มิติ การสื่อสารภายในประเทศ (แยกกลุ่ม) -มิติการสื่อกับต่างประเทศ (แยกกลุ่ม) -เน้นเทคโนโลยีดิจิทัล ที่หลากหลาย -เน้นวิธีการใหม่ๆ ที่สามารถเข้าถึง กลุ่มใหม่ๆ และ กลุ่มคนรุ่นใหม่)
  3. การสื่อสารภาพลักษณ์ผู้นำและทีมบริหาร แก่ บุคลากรภายใน มช. (“Transformation CMU” )
  4. การบริหารงานบุคลากร สื่อสารองค์กร (-Professional Development -Personal Development Plan -Career Path)

โดยวางแนวคิดหลัก ผู้รับผิดชอบ แผนที่จะดำเนินการ และระยะเวลา >>

สิ่งที่รู้สึกได้คือความมุ่งมั่นตั้งใจและทำสำเร็จ

จากบทบาทหน้าที่หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ที่ไม่เคยคิดเลยว่าจะมีช่วงเวลาให้กับการนำเสนอเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างงานประชาสัมพันธ์ ที่ทำแล้วรู้สึกได้ว่าประสบผลเกินความคาดหมาย ทำให้เกิดโอกาสที่ดีของบุคลากรภายใต้งานประชาสัมพันธ์เดิม ที่จะมีพัฒนาการด้านการเรียนรู้รูปแบบการทำงานใหม่สำหรับงานภารกิจด้านการสื่อสารภาพลักษณ์ ซึ่งจะก่อเกิดการสั่งสมประสบการณ์ในวิชาชีพนักปฏิบัติประชาสัมพันธ์ ( PR practitioner) แม้เป้าหมายการ Transformation งานสื่อสารภายในเวลา 1-4 ปีต่อจากนี้ อาจจะไม่มากพอที่จะทำงานใหม่ให้ดีเยี่ยม แต่ก็ถือว่าดีมากที่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว และนี่คือที่มาของงาน สร้างฐาน from PR to Corporate Communication & Alumni Relations Center (CCARC) ในปีแรก (พ.ศ. 2561/ ค.ศ. 2018) ค่ะ

เดือนตุลาคม 2561 ฉันสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์โดยการสมัครใจลาออก เพื่อให้ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กรฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นทางการ สามารถบริหารงาน สร้างทีมบริหารงานชุดใหม่เอี่ยมได้อย่างเต็มที่ต่อไป โดยภารกิจของฉันยังคงเป็นหนึ่งในนักปฏิบัติงานด้านสื่อสาร ที่พร้อมจะเปิดรับ เรียนรู้สร้างงานใหม่ๆ ตามกรอบแนวทางที่กำหนดไว้ แล้วฉันจะเล่าให้ฟังต่อไปค่ะ

หมายเลขบันทึก: 691516เขียนเมื่อ 14 กรกฎาคม 2021 13:43 น. ()แก้ไขเมื่อ 14 กรกฎาคม 2021 14:08 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี