ชีวิตที่พอเพียง 3953a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด : ๕ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔


ชีวิตที่พอเพียง  3948a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :  ๕ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔   

๖ พฤษภาคม

บ่ายคณะกรรมการบริการ กสศ.    

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศ ๑,๙๑๑ จากระบบเฝ้าระวัง ๑,๗๔๙  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๑๕๓ ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๒๙,๖๘๐ ราย   บรรยากาศการระบาดในกรุงเทพยังเพิ่ม    การประชุมต่างๆ เปลี่ยนเป็น ออนไลน์หมด

การระบาดในอินเดียยิ่งรุนแรงขึ้น ผู้ติดเชื้อรายใหม่กว่า ๔ แสนราย    ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์การแพทย์อย่างหนัก  

 ๗ พฤษภาคม    

เช้าประชุมปรึกษาโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเง ปี ๒๕๖๔     บ่ายประชุม School Transformation Celebration ของมูลนิธิ StarFish ทาง ซูม

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑,๘๒๐  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๒๒๐ ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๒๙,๓๒๐ ราย    

๘ พฤษภาคม (เสาร์)  

อยู่บ้าน    ฝนตกกลางคืนจนเช้า    บรรยากาศฤดูฝนย่างเข้ามา

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑,๘๙๐ เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๕๑๙   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๒๙,๔๗๓ ราย   

๙ พฤษภาคม (อาทิตย์)       

อยู่บ้าน  

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑,๖๗๔, เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๔๑๒    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๒๙,๓๗๑ ราย    

  

๑๐ พฤษภาคม

                เช้า ประชุมหารือเรื่องยุทธศาสตร์ กสศ. กับ นพ. สุภกร    แล้วให้สัมภาษณ์ทีมวิจัย ม. ธุรกิจบัณฑิตย์  ทาง ซูม    บ่ายประชุมโครงการ PHD นพ. สตางค์          

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑,๓๒๑, เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๓๐๑     ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๒๙,๓๗๖ ราย    

๑๑ พฤษภาคม

เช้าประชุม reflective learning ของสำนักครู  กสศ. ทางซูม    บ่ายประชุมหารือการจัดทำหนังสือเล่มใหม่ “สอนเสวนาสู่การเรียนรู้เชิงรุก” ทางซูม

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑,๓๑๘  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๕๘๔   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๒๙,๔๓๕ ราย    

   

๑๒ พฤษภาคม  

เช้าประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ โรงเรียนพัฒนาตนเอง     บ่ายประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น    ทั้ง ๒ รายการ ของ กสศ. ทางซูม           

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑,๓๒๘, เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๖๔๖    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๒๙,๓๗๘ ราย    เป็นช่วงเวลาของการระบาดที่ผู้คนไม่ควรออกจากบ้าน     เพราะไม่รู้ว่าจะไปรับเชื้อเข้าเมื่อไรและจากใคร    ผู้ติดเชื้อกระจายอยู่ทั่วไป    ออกจากบ้านเมื่อไร สวม mask   รักษาระยะห่าง   และหมั่นล้างมือ     

      

วันที่

จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทย

สะสม

ตายสะสม

จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก

ตา ยสะสมทั่วโลก

สหรัฐอเมริกา (จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม/ตายสะสม)

๕ พฤษภาคม

๒,๑๑๒ (๒,๑๐๗)

 ๗๔,๙๐๐

๓๑๘

๑๕๕,๐๒๕,๑๕๐

 ๓,๒๔๒,๖๔๔  (๑๖ น.)

๓๓,๒๗๔,๖๕๙/๕๙๒,๔๐๙

๑,๙๑๑ (๑,๙๐๒)

๗๖,๘๑๑

 ๓๓๖

๑๕๕,๘๘๖,๗๕๖

 ๓,๒๕๗,๖๐๓(๑๖ น.)

๓๓,๓๒๑,๒๕๙๓/๑๔๘๔๔/

๒,๐๔๔ (๒,๐๔๐)

๗๘,๘๕๕

๓๖๓ 

๑๕๖,๗๔๙,๑๒๐

๓,๒๗๑,๔๔๓ (๑๖ น.)

๓๓,๓๖๙,๑๙๒/๕๙๔,๐๐๖

๘ พฤษภาคม

๒,๔๑๙ (๒,๔๐๙)

๘๑,๒๗๔

  ๓๘๒

 ๑๕๗,๕๘๘,๗๓๘

 ๓,๒๘๕,๕๙๕ (๑๖ น.)

๓๓,๔๑๘,๘๒๖/๕๙๔,๙๑๑

 ๒,๑๐๑ (๒,๐๘๖)

๘๓,๓๗๕

 ๓๙๙

๑๕๘,๓๕๙,๔๐๓

๓,๒๙๗,๘๙๑ (๑๖ น.)

๓๓,๔๕๔,๕๘๑/๕๙๕,๕๘๘

๑๐

๑,๖๓๐ (๑,๖๒๒)

๘๕,๐๐๕

 ๔๒๑

๑๕๘,๙๙๒,๑๖๓

๓,๓๐๗,๔๙๖ (๑๖ น)

๓๓,๔๗๖,๗๘๑/๕๙๕,๘๑๒

๑๑

 ๑,๙๑๙ (๑,๙๐๒)

๘๖,๙๒๔

๔๕๒

๑๕๙,๖๓๑,๙๙๔

๓,๓๑๘,๗๖๗ (๑๖ น.)

๓๓,๕๑๕,๓๐๘/๕๙๖,๑๗๙

๑๒

๑,๙๘๓ (๑,๙๗๔)

๘๘,๙๐๗

  ๔๘๖

๑๖๐,๓๖๓,๒๘๔

๓,๓๓๒,๗๖๒ (๑๖ น.)

๓๓,๕๕๐,๑๑๕/๕๙๖,๙๔๖

ตัวเลขในวงเล็บ คือจำนวนคนที่ติดเชื้อจากภายในประเทศ 

อัตราการติดเชื้อโควิด ๑๙ ระลอกสาม ยังไม่ลดลง    ระบบบริการสุขภาพทำท่าจะรับไม่ไหว    จำนวนผู้ป่วยที่กำลังรักษาคงที่อยู่ที่ เกือบวันละ ๓ หมื่นคน    ชัดเจนแล้วว่ามาตรการแก้ปัญหาการระบาดของโควิด ๑๙ มีทางเดียวคือฉีดวัคซีนให้ประชาชนครบราวๆ ร้อยละ ๗๐   รัฐบาลตั้งเป้าฉีดให้ประชาชน ๕๐ ล้านคนภายในปีนี้  

การแพร่กระจายในโลกรุนแรงขึ้น เพิ่มขึ้นวันละกว่า ๘ แสนคน   รุนแรงที่สุดในอินเดีย    เป็นเชื้อสายพันธุ์ใหม่ที่ติดง่าย อาการรุนแรง   

วิจารณ์ พานิช

๑๒ พ.ค. ๖๔

หมายเลขบันทึก: 690564เขียนเมื่อ 12 พฤษภาคม 2021 09:06 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 พฤษภาคม 2021 09:11 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)
สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี