เงินทดรองจ่ายหน่วยงาน

เงินทดรองจ่ายหน่วยงาน

เงินทดรองจ่ายหน่วยงานของมหาวิทยาลัยก็มีการยืมเงินทดรองจ่ายหน่วยงานไปทดรองจ่ายกันเกือบทุกหน่วยงานเพื่อใช้จ่ายในหน่วยงานที่มีความจำเป็นเช่น ค่าเดินทางไปราชการ ค่าสวัสดิการของบุคลากร หรืออื่นที่เร่งด่วนและจำเป็นส่วนใหญ่หน่วยงานจะยืมไปหน่วยงานละ 50,000.-บาท หรือมากกว่านั้นก็มี การยืมเงินทดรองจ่ายถ้าหน่วยงานใดยังไม่มีก็สามารถทำการยืมเงินทดรองจ่ายได้ โดยจะต้องปฏิบัติดังนี้

1. ทำบันทึกข้อความชี้แจงเหตุผลจำเป็นจะต้องยืมเงินทดรองจ่ายของหน่วยงานหรือทำประมาณการรายจ่ายที่จำเป็นจะใช้ในหน่วยงานเสนอท่านอธิการบดีพิจารณาอนุมัติ และหน่วยงานที่ต้องการเพิ่มวงเงินทดรองจ่ายก็ให้ทำบันทึกเหมือนกัน

2. เมื่อได้รับการอนุมัติให้ใช้แบบฟอร์มใบเบิกถอนโดยดาวน์โหลดจากเวปไซด์ของกองคลังและพัสดุให้หัวหน้าส่วนราชการลงนามและแนบหนังสือที่ได้รับอนุมัติส่งมาเบิกเงินที่กองคลังฯ

3. ให้หน่วยงานเปิดบัญชีเงินทดรองจ่ายของหน่วยงานโดยเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์และกระแสรายวันคู่กันเพื่อสะดวกในการเบิกถอนเงิน

4. จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินทดรองของหน่วยงานของตนเองเพื่อจะได้ตรวจสอบรายการรับ-จ่ายเงิน ตลอดจนให้หน่วยตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบ

5.  หน่วยงานจะต้องทำรายงานเสนอหน่วยตรวจสอบภายในทุกสิ้นเดือนสำหรับเงินทดรองจ่ายของหน่วยงาน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กองคลังและพัสดุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คำสำคัญ (Tags)#เงินทดรองจ่ายหน่วยงาน

หมายเลขบันทึก: 68970, เขียน: 23 Dec 2006 @ 13:58 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 11:52 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • คำว่า เงินทดลอง มีไหมครับ
  • ได้ความรู้เพิ่มเติมเรื่อง เงินทดรองจ่าย ครับ
  • เมื่อได้รับอนุมัติตามข้อ 1 แล้ว ใช้เวลานานไหมครับหน่วยงานจึงจะได้รับเงิน ?
  • จะคอยติดตามต่อไปครับ
  • ขอบคุณครับ
จักริน
IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 

เงินทดลอง ไม่มีครับ เมื่อได้รับการอนุมัติตามข้อ 1 แล้ว จะได้รับเงินภายในไม่เกิน 5 วันครับ