เงินทดรองจ่ายหน่วยงานของมหาวิทยาลัยก็มีการยืมเงินทดรองจ่ายหน่วยงานไปทดรองจ่ายกันเกือบทุกหน่วยงานเพื่อใช้จ่ายในหน่วยงานที่มีความจำเป็นเช่น ค่าเดินทางไปราชการ ค่าสวัสดิการของบุคลากร หรืออื่นที่เร่งด่วนและจำเป็นส่วนใหญ่หน่วยงานจะยืมไปหน่วยงานละ 50,000.-บาท หรือมากกว่านั้นก็มี การยืมเงินทดรองจ่ายถ้าหน่วยงานใดยังไม่มีก็สามารถทำการยืมเงินทดรองจ่ายได้ โดยจะต้องปฏิบัติดังนี้

1. ทำบันทึกข้อความชี้แจงเหตุผลจำเป็นจะต้องยืมเงินทดรองจ่ายของหน่วยงานหรือทำประมาณการรายจ่ายที่จำเป็นจะใช้ในหน่วยงานเสนอท่านอธิการบดีพิจารณาอนุมัติ และหน่วยงานที่ต้องการเพิ่มวงเงินทดรองจ่ายก็ให้ทำบันทึกเหมือนกัน

2. เมื่อได้รับการอนุมัติให้ใช้แบบฟอร์มใบเบิกถอนโดยดาวน์โหลดจากเวปไซด์ของกองคลังและพัสดุให้หัวหน้าส่วนราชการลงนามและแนบหนังสือที่ได้รับอนุมัติส่งมาเบิกเงินที่กองคลังฯ

3. ให้หน่วยงานเปิดบัญชีเงินทดรองจ่ายของหน่วยงานโดยเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์และกระแสรายวันคู่กันเพื่อสะดวกในการเบิกถอนเงิน

4. จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินทดรองของหน่วยงานของตนเองเพื่อจะได้ตรวจสอบรายการรับ-จ่ายเงิน ตลอดจนให้หน่วยตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบ

5.  หน่วยงานจะต้องทำรายงานเสนอหน่วยตรวจสอบภายในทุกสิ้นเดือนสำหรับเงินทดรองจ่ายของหน่วยงาน