บันทึกเรื่องการพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล แนวคิดและประสบการณ์ของพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ผ่านมา ๑๔ ตอน นั้น เป็นการปูพื้นให้ทราบที่มาที่ไป ของการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย โดยนำแนวคิดและประสบการณ์ของพระจอมเกล้าธนบุรี มาเป็นข้อมูลเพื่อการพิจารณา

         ** ทั้งนี้ก็เพราะ ม.นเรศวร  กำลังจะจัดให้มีการลงประชามติ โดยบุคลากรทุกท่าน ในวันที่  19 มกราคม 2550 ที่จะถึงนี้ ณ สำนักงานเลขานุการทุกคณะ / หน่วยงานของท่าน **

          ดังนั้น การแสดงความคิดเห็นของท่านในวันที่ 19 จึงเป็นเรื่องที่ต้องตระหนักให้มากเป็นพิเศษ  เพราะผลลัพธ์โดยทั้งสิ้น  จะเป็นเครื่องชี้ชะตาของทั้งของมหาวิทยาลัยนเรศวรและของท่านเองด้วย

          ดิฉันคาดว่า คำตอบที่ต้องการรวบรวมเป็นประชามติ อาจมีสองประเด็นหลัก คือ

  1. ท่านเห็นด้วยกับการออกนอกระบบ (เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ) ของ มน. ตามร่าง พรบ. ใหม่ หรือไม่ ?
  2. ในกรณีที่ท่าน เห็นด้วยกับ ข้อแรก ท่านประสงค์ที่จะดำรงสถานภาพ เป็น ข้าราชการ หรือ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ?

          รายละเอียดในร่าง พรบ. ซึ่งเป็นกฎหมายแม่ เป็นการกำหนดหลักการบริหารโดยรวม  ยังไม่ได้กำหนดรายละเอียดปลีกย่อย ซึ่งจะต้องกระทำอยู่แล้วตอนออกกฎหมายลูก เพื่อไม่ให้รัดตัวจนแก้ไขได้ยากในอนาคต

          อย่างไรก็ตาม ท่านอธิการบดีคนปัจจุบันของมหาวิทยาลัยนเรศวร (รศ.ดร. มณฑล  สงวนเสริมศรี)  ก็ได้ให้สัญญาประชาคมแก่ชาว มน. เกี่ยวกับนโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัยนอกระบบ  โดยประชาสัมพันธ์ไว้ที่หน้าแรกของเวบไซต์ของมหาวิทยาลัย ใน "มุมมองมหาวิทยาลัยนเรศวร : ปัจจุบันสู่อนาคต"  ติดตาม บันทึกการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยนเรศวร ๑๖ นะคะ