ห้องเรียนสีเขียวโรงเรียนวัดคูยาง

ครูเบญจา
การอนุรักษ์พลังงาน

       เมื่อปี  2545  โรงเรียนวัดคูยาง  อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร  ได้รับการคัดเลือกจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ให้เป็นโรงเรียนในโครงการ  "ห้องเรียนสีเขียว" โรงเรียนได้รับอุปกรณ์การสอน  เครื่องมือ  และแบบจำลองสาธิตการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดในห้องเรียนสีเขียว   และได้นำบุคลากรในโรงเรียนทั้งฝ่ายบริหารและครูผู้สอนไปเข้ารับการอบรม  เพื่อให้เข้าใจแนวทางในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนสีเขียวเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และประฟยัดพลังงาน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนสีเขียวของโรงเรียนวัดคูยางจึงได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นมา   

        จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช   2544  เน้นการเรียนการสอนที่มีกระบวนการและวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  โดยผู้สอนต้องคำนึงถึงพัฒนาการทางด้านร่างกาย  สติปัญญา  วิธีการเรียนรู้ความสนใจและความสามารถของผู้เรียน  จัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง  การเรียนรู้ด้วยตนเอง  การเรียนรู้ร่วมกัน  การเรียนรู้จากธรรมชาติ  การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยการใช้กระบวนการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมกระบวนการคิดและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไปสอดแทรกในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการซึ่งเป็นการกำหนดเป้าหมายการเรียนร่วมกัน  โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ    

      ดังนั้น  ในปีการศึกษา 2548  โรงเรียนวัดคูยางจึงได้จัดทำหลักสูตร "บูรณาการห้องเรียนสีเขียว" ขึ้นตั้งแต่ระดับชั้นประถมวัย  ระดับช่วงชั้นท่ 1  และช่วงชั้นที่ 2 โดยให้ทุกระดับชั้นได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ   โดยใช้เนื้อหาจากกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เป็นแกนกลางในการจัดกิจกรรม  และมีการบูรณาการกับกลุ่มสาระภาษาไทย  คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ศิลปะ  สุขศึกษาและพละศึกษา  การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ  โดยใช้ห้องเรียนสีเขียวของโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  นักเรียนแต่ละระดับชั้นได้จัดทำโครงงานเป็นการสรุปบทเรียนจากองค์ความรู้ที่ได้ศึกษา  ค้นคว้า  ทำให้นักเรียนของโรงเรียนวัดคูยางได้รับประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ห้องเรียนสีเขียวเป็นอย่างมาก  นักเรียนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญในการประหยัดไฟฟ้า  มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ   และร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  นอกจากนี้  นักเรียนสามารถใช้ห้องเรียนสีเขียวเป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามนโยบายของหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และยังส่งเสริมให้ผู้สอนได้พัฒนาตนเองในด้านการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย

        โรงเรียนวัดคูยาง ขอขอบพระคุณ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นอย่างสูง  ที่ได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน  งบประมาณ  ตลอดจนบุคลากรในการดูแลรักษาห้องเรียนสีเขียวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน   ทางโรงเรียนจะได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้นี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตลอดไปและจะประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนอื่นๆ   มาใช้ห้องเรียนสีเขียวร่วมกัน

         โรงเรียนใดสนใจการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนสีเขียวเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อร่วมสร้างความตระหนักในการประหยัดไฟฟ้าและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนของชาติ ทางโรงเรียนวัดคูยางมีความยินดีให้คำแนะนำปรึกษาเพราะทางโรงเรียนวัดคูยางได้จัดทำหลักสูตร"บูรณาการการเรียนรู้ห้องเรียนสีเขียว" ชั้นอนุบาล- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และได้ทดลองใช้เมื่อปี 2548 ผลการจัดกิจกรรมประสบความสำเร็จในระดับดี  ได้รับเงินรางวัลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  นับเป็นความภาคภูมิใจของคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างมากค่ะ

    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หนอนน้อยในโรงเรียน

คำสำคัญ (Tags)#มาร่วมกันประหยัดพลังงาน

หมายเลขบันทึก: 68651, เขียน: 21 Dec 2006 @ 19:43 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 00:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)