วันนี้ขอเสนอข่าวกระทรวงการคลังเรื่องผลการจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนพฤศจิกายน 2549 และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2549 โดยมีเรื่องสำคัญ 3 เรื่องคือ

                  1. การปรับโครงสร้างหนี้ของภาครัฐในเดือนพฤศจิกายน 2549

                  2. การกู้เงินของภาครัฐ

                  3. การชำระหนี้ของภาครัฐ

                   ทั้งในด้านต่างประเทศและในประเทศโดยสามารถดูรายละเอียดได้ตาม file ที่แนบ

http://gotoknow.org/file/saisaard/103.pdf