2020-09-16 คำชวนสับสน ชุด E –enquire/enquiry - inquire/inquiry - ask

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Revision E

2020-09-16

181002-1 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด E –enquire/enquiry - inquire/inquiry - ask

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่า ถูกต้อง ในที่นี้ เป็นไป ตามมาตรฐาน ของภาษา

การใช้ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Dictionary.com

“ENQUIRE” = ‘en-KWAHYUHR’

“ENQUIRY” = ‘en-KWAHYUHR-ee’ / ‘EN-kwuh-ree’

“INQUIRE” = ‘in-KWAHYUHR’

“INQUIRY” = ‘in-KWAHYUHR-ee’ / ‘IN-kwuh-ree’

Dictionary of Problem Words and Expressions:

อธิบายว่า การสะกด “enquire” และ “inquire

เป็นที่ยอมรับทั้งสองแบบ

ถึงแม้ จะใช้ “inquire” ทั่วไป มากกว่า

เช่นเดียวกับที่เลือกจะใช้ นาม “inquiry” มากกว่า “enquiry”

บางครั้งใช้ “enquire” (enquiry) สำหรับ การ กระทำการสอบถาม

ขณะที่ “inquire” (inquiry) อ้างอิง

“การสอบถาม ‘ที่ละเอียด/ยาวนาน‘ มากกว่า”

เหมือน การ “investigation

ซึ่งเป็นความแตกต่าง ที่ดูเหมือนไม่น่าต้องใส่ใจ เช่น

“The cashier made an inquiry (enquiry) into the cash shortage.”

Common Errors in English Usage Dictionary: และ

The A-Z of Correct English Common Errors in English:

อธิบาย การสะกด “enquiry” และ “inquiry” ถูกต้องทั้งคู่

ที่ใช้ทั่วไปใน British English คือ “enquiry

ขณะที่ ใน US English ชอบจะใช้ “inquiry

นักเขียนบางคน สงวน “enquiry” ให้ใช้

กับการ “ขอข้อมูลทั่วไป”

และใช้ “inquiry” สำหรับ การ “สืบสวนเป็นทางการ”

ซึ่งไม่ถือเป็นสิ่งจำเป็นนัก

Collin COBUILD English Usage :

Inquireenquire - ask

1. 'inquire' and 'enquire'

If you inquire or enquire about something, you ask for information about it.

There is no difference in meaning between these words. Inquire is more common, especially in American English.

We inquired about the precise circumstances surrounding the arrest.

I enquired about the scenery and Beaumont told me it was being built in a carpenter's shop in Waterloo.

You can use inquire or enquire with a 'wh'-clause.

She inquired how Ibrahim was getting on.

I enquired what kind of aircraft he had commanded before returning home.

In writing, inquire and enquire are sometimes used in quote structures.

'Anything you need?' inquired the girl.

'Who compiles these reports?' Philip enquired.

Be Careful!
You do not use these verbs with a direct object. You do not say,

for example, 'He inquired her if she was well'.

2. 'ask'

Inquire and enquire are fairly formal words. In conversation, people usually use ask.

Ask can be used with or without a direct object.

She asked about his work.

I asked him what he wanted.

Collins COBUILD English Dictionary

1. 'ask'

You say that someone asks a question.

The police officer asked me a lot of questions.

Be Careful!
Don't say that someone 'says a question'.

2. reporting questions

When you report a yes/no-question, you usually use ask with an if-clause.

She asked him if he spoke French.

Someone asked me if the work was going well.

You can also use a clause beginning with 'whether'.

I asked Brian whether he agreed.

When you report a wh-question, you usually use ask with a wh-clause.

I asked him what he wanted.

He asked me where I was going.

Be Careful!
In the wh-clause, the subject and the verb do not change places. Don't say, for example, 'He asked me when was the train leaving'. You say 'He asked me when the train was leaving'.

You can say that someone asks someone else their name or their age.

He asked me my name.

You can say that someone asks someone else's opinion.

I was asked my opinion about the new car.

You don't need to say who a question is addressed to if this is clear from the context.

A young man asked if we were students.

I asked whether they liked the film.

Be Careful!
Don't use 'to' when mentioning who a question is addressed to. Don't say, for example, 'He asked to me my name'.

3. direct reporting

You can use ask when reporting directly what someone says.

'How many languages can you speak?' he asked.

'Have you met him?' I asked.

4. reporting requests

When someone says that they want to be given something, you report this using ask and for. For example, if a man says to a waiter 'Can I have a glass of water?', you report this as 'He asked for a glass of water' or 'He asked the waiter for a glass of water'.

We asked for the bill.

When someone says that they want to speak to another person on the telephone, you say that they ask for that person.

He rang the office and asked for Cynthia.

When someone tells another person that they want them to do something, you report this using ask and either a to-infinitive clause or an if-clause.

He asked her to marry him.

I asked him if he could help.

Collins COBUILD English Usage

อธิบาย การใช้ “enquire” “inquire” และ “ask”

ถ้า “inquire” หรือ”enquire” เกี่ยวกับ บางสิ่ง

หมายถึง การขอข้อมูลสิ่งนั้น ความหมายทั้งสองคำไม่ต่างกัน

หากแต่ ทั่วไปใช้ “inquire” โดยเฉพาะใน US English เช่น

“We inquired about the precise circumstances surrounding the arrest.”

“I enquired about the scenery and Beaumont told me it was being built in a carpenter’s shop in Waterloo.”

สามารถใช้ “inquire” หรือ”enquire” กับ คำ “wh” เช่น

“She inquired how Ibrahim was getting on.”

“I enquired what kind of aircraft he had commanded before returning home.”

ในการเขียน บางครั้งใช้ “inquire” และ ”enquire” ในประโยคแบบ quote เช่น

“Anything you need? Inquired the girl?”

“Who compiles these reports? Phillip enquired.”

ข้อควรระวัง

อย่าใช้ กริยา เหล่านี้ กับ “direct object

เช่น ไม่ใช้ว่า “He inquired her if she was well.”

การใช้ “inquire” หรือ ”enquire” ค่อนข้างเป็นทางการ

ในการสนทนา ปกติ ใช้แทนด้วย “ask”

ที่สามารถใช้ ร่วมกับ หรือไม่ใช้ “direct object” ก็ได้ เช่น

“She asked about his work.”

“I asked him what he wanted.”

enquire/enquiry - inquire/inquiry – ask

Merriam-Webster Dictionary

Choose the Right Synonym for inquire

ASK, QUESTION, INTERROGATE, QUERY, INQUIRE

mean to address a person in order to gain information.

ASK implies no more than the putting of a question. ask for directions

QUESTION usually suggests the asking of series of questions. questioned them about every detail of the trip

INTERROGATE suggests formal or officialsystematic questioning. the prosecutor interrogated the witness all day

QUERY implies a desire forauthoritative information or confirmation. queried a librarian about the book

INQUIRE implies a searching forfacts or for truth often specifically by asking questions. began to inquire of friends and teachers what career she should pursue

Choose the Right Synonym for ask

Verb

ASK, QUESTION, INTERROGATE, QUERY, INQUIRE

mean to address a person in order to gain information.

ASK implies no more than the putting of a question. ask for directions

QUESTION usually suggests the asking of series of questions. questioned them about every detail of the trip

INTERROGATE suggests formal or officialsystematic questioning. the prosecutor interrogated the witness all day

QUERY implies a desire forauthoritative information or confirmation. queried a librarian about the book

INQUIRE implies a searching for facts or for truth often specifically by asking questions. began to inquire of friends and teachers what career she should pursue

ASK, REQUEST, SOLICIT

mean to seek to obtain by making one's wants known.

ASK implies no more than the statement of the desire. ask a favor of a friend

REQUEST implies greaterformality and courtesy. requests the pleasure of your company

SOLICIT suggests a calling attentionto one's wants or desires by public announcement or advertisement. a letter soliciting information

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน E Revised 20-09-12ความเห็น (0)