ความมั่นคงปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอร์

ครูแต่ละคนจะมีส่วนอย่างยิ่งในการบูรณาการองค์ความรู้

   ปัจจุบันเหตุของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้รัฐบาลไทย
ต้องจัดตั้งศูนย์บริหารสถานโควิด - 19 (ศบค.) ออกข้อกำหนด ข้อปฏิบัติ มาตรการ
แนวทางต่างๆ ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า ทุกอาชีพดำเนินการ พร้อมประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563
เพื่อควบคุม ยับยั้งหรือหยุดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อนี้

   มาตรการ แนวปฏิบัติต่าง ๆ ตามวิถีปกติใหม่ (new normal) ที่ ศบค. กำหนด
ทำให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ทุกระดับที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ และโรงเรียน
ต้องรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 - 2 เมตร ทำให้เกิดมาตรการ
ทำงานจากบ้าน การส่งเสริมจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ซึงมีผลกระทบ
โดยตรง ทำให้ปริมาณการใช้งานด้านอินเทอร์เน็ตในภาพรวมทวีสูงขึ้น

   ปกติการใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยทั่วไปมักมีอันตรายแอบแฝงที่อาจเกิดขึ้น
กับหน่วยงาน และบุคคล ด้วยเหตุปัจจัยที่แตกต่างกันไป
ในระดับหน่วยงาน ภาครัฐได้ออก พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
พ.ศ.2562 (ไซเบอร์ หมายความรวมถึง ข้อมูลและการสื่อสารที่เกิดจากการให้บริการ
หรือการประยุกต์ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระดับอินเทอร์เน็ต หรือ
โครงข่ายโทรคมนาคม รวมทั้งการให้บริการโดยปกติของดาวเทียม
และระบบเครือข่ายที่คล้ายคลึงกัน ที่เชื่อมต่อกันเป็นการทั่วไป : ที่มา นิยามศัพท์
หน้า 21) ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 36 ก
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชน
แต่ละระดับใช้มาตรการหรือการดำเนินการที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกัน รับมือ
ลด และบริหารความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

   สำหรับระดับบุคคลเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องตระหนักถึงภัยอันตรายจากไซเบอร์
ทุกคนควรมีส่วน ร่วมด้วยช่วยกัน ในการเผยแพร่ความรู้และเลือกวิธีการป้องกันภัย
ที่เกิดจากอาชญากรรมทางไซเบอร์ โดยเฉพาะในโรงเรียนแต่ละโรงเรียน
ครูแต่ละคนจะมีส่วนอย่างยิ่งในการบูรณาการองค์ความรู้เหล่านี้สอดแทรก
ในการสอนกลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ และในระนาบเดียวกัน
นักเรียนแต่ละคนควรเป็นเครือข่ายกัลยาณมิตรกับเพื่อนๆ ในการบอกเล่า
ย้ำเตือน ผลกระทบและวิธีการป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์

   นี่จึงเป็นที่่มาของการประมวล รวบรวม เรียบเรียงข้อมูลชุดนี้ขึ้นมา
เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลเบื้องต้นให้ผู้สนใจใช้ติดตามข้อมูลลึกๆ
จาก link ต่าง ๆ ที่ประมวลแนบท้ายบทความนี้ ครับ

1.พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562
2.สรุปสาระสำคัญร่าง พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.....
3.Cybersecurity Strategy
4.อาชญากรรมคอมพิวเตอร์
5.อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ : มรภ.สวนสุนันทา
6.Hacker เจาะเว็บไทย คุณโดนแล้วหรือยัง ? : ผศ.ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช
7.จำนวนอาชญากรรมไซเบอร์เพิ่มสูงขึ้น เมื่อคนเริ่มทำงานจากที่บ้าน
8.ความสำคัญของความรู้ การเตรียมการและ การเฝ้าระวัง
9.การบรรยายพิเศษ เรื่อง"การป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์"
10.การไฟฟ้าฯ ยอมรับ โดนมัลแวร์เรียกค่าไถ่โจมตี ทำแอพล่มข้ามอาทิตย์!
11.link บางส่วนเกี่ยวกับอาชญากรรมไซเบอร์

กรุณาประเมินความพึงพอใจของท่าน
เมื่อได้อ่าน ศึกษาบล๊อกนี้โดยคลิกที่นี่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนทำงานความเห็น (1)

[email protected]
IP: xxx.145.86.210
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณข้อมูลเป็นประโยชน์อย่างยิ่งคะ