วันที่  14 ธันวาคม  2549 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะเปอร์ โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นายอำนาจ  เทพรักษ์          นวก.สธ 7 ว.                    ประธาน 
2.นางวนิชา กุลธรรมประทับ    พยาบาลวิชาชีพ 7          กรรมการ
3.นางสิริพร วรรนคร                พยาบาลวิชาชีพ 6          กรรมการ
4.นางสาวอรุฎา   นาคฤทธิ์      นวก.สธ 3         กรรมการและเลขานุการ

บันทึกการประชุมทีมที่ปรึกษาพัฒนาคุณภาพ (QRT)ครั้งที่ 1 /2550

                 การประชุมครั้งนี้อาจเป็นเพราะมีผู้ร่วมประช่วมน้อยคนแน่ๆ เลย จึงทำให้ผู้เขียนรู้สึกว่า เป็นการประชุมที่ ค่อนข้างราบรื่น และอีกส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะ ไม่มีระดับผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย จึงทำให้ ผู้เข้าร่วมประชุมกล้าที่จะเสนอและแสดงความคิดเห็น ( เอ้!!ในประเด็นนี้ไม่แน่ใจว่าผู้เขียนคิดไปเอง และรู้สึกคนเดียวรึป่าว?) แต่คิดว่า ในการประชุม หากกรรมการทุกคนได้ช่วยกันพูด ช่วยกันคิด ช่วยกันเสนอ ก็จะทำให้เกิด แนวคิดใหม่ๆ ขึ้นมากกมาย ในทางตรงข้ามกัน หากในการประชุมแต่ละครั้ง มีแต่ประธานแจ้ง -> ประธานพูด -> ประธานสรุปสิ่งที่ได้ก็คงมีแต่เรื่องในวาระการประชุมนั้นแหละ แล้วจะมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไปทำไม? ถ้าไปเพื่อนั่งฟังเพียงอย่างเดียว .... โดยไม่ทราบเลยว่า "อะไรคือบทบาทของกรรมการ ที่เข้าร่วมการประชุม?"

                 แต่ที่แน่ๆ ผู้เขียนคิดว่า..  หากเป็นการประชุมกลุ่มย่อย หรือประชุมคณะทำงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง กรรมการที่เข้าร่วมประชุมอาจเป็นเฉพาะผู้รับผิดชอบงาน เพราะหลายต่อหลายครั้ง ที่การประชุมต้องถูกเลื่อนออกไป เลื่อนแล้วเลื่อนเล่า เพราะ ต้องรอ-รอ-รอ ผู้บริหารว่างบ้าง รอคนนู้น รอคนนี้ รอจน.........

                                                              ( ก็ว่ากันไป อิอิ )