ผ่านมาก็หลายวัน..แต่ภาพของเนื้อเรื่องแห่งการดำเนินไปในห้อง CoPs: นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อ(ลูก)ศิษย์ ก็ยังคงแจ่มชัดในมโนภาพ...หลังจากที่ อ.เฉลิม อภิวาท และ ดร.ปฐมพงศ์  ศุภเลิศ แห่งโรงเรียนจิระศาสตร์ ได้มาเล่าเรื่องราว CoP บ้านและโรงเรียนสัมพันธ์ เสร็จสิ้นไปแล้ว...เราก็พักเบรคอาหารกลางวัน...

       จากนั้น..อ.ธเนศ  ขำเกิด และ อ.จิรพรรณ  ทุมพร...ก็ได้มาเล่าเรื่อง "CoP สานสายใยครูและศิษย์ ของ สพท.นนทบุรี เขต 1" จุดเริ่มของการทำ KM เริ่มที่ กพร. กำหนดยุทธศาสตร์ .... และทางศูนย์เขตกำหนดทำ KM คู่ขนาน และทาง สคส. จัดอบรมให้... โดยกำหนดชุมชนปฏิบัติออกเป็น 6 เรื่อง ได้แก่
- CoP หลักสูตร
- CoP การวิจัย
- CoP ICT
- CoP สานสายใยครูสู่ศิษย์
- CoP พหุปัญญา
- CoP บูรณาการ

       ซึ่งเป็นการ Run CoP ไปเรื่อยๆ โดยให้โรงเรียนเป็นฐานปฏิบัติการอยู่ที่โรงเรียน โดยกระบวนการในการเริ่มเรื่อง เริ่มจากการเล่าเรื่อง Best Practice จากนั้น อ.ธเนศ ในฐานะคุณอำนวยก็จะคอยกระทุ้ง...ให้เกิดการเดินเรืองของแต่ละ CoP อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ CoP อื่นๆ ร่วมด้วย และมีการจัดตลาดนัด KM  โดย อ.ธเนศ เน้นคติว่า..."ตีเหล็กต้องตีตอนร้อนๆ..."...

       นอกจากนั้น..อ.จิรพรรณ  ทุมพร จากโรงเรียนศรีบุญยานนท์ เป็นตัวแทน CoP "สานสายใยครูและศิษย์" โดย อ.จิรพรรณเล่าให้ฟังว่า ชุมชนนักปฏิบัติได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นัดพบปะกันอยู่บ่อย... และได้มีการนัด ลปรร. ที่ชะอำ เป็นสัญจรพบกัน 9 โรงเรียน ซึ่งนัดพบกันหลังจากที่ทางเขตจัดขึ้น...ซึ่งการพบปะของ CoP นี้จัดขึ้นกันเอง การจัดการใน CoP เน้นความเป็น "กัลยาณมิตร" เอาสิ่งเด่นของแต่ละโรงเรียนมาใช้ เกิดการต่อยอดทางความคิด

       นอกจากนี้ อ.จิรพรรณ ยังเล่าต่อไปว่า...ทาง CoP นี้เน้นให้คุณเอื้อ คุณอำนวย พบปะกับคุณกิจอยู่บ่อยๆ มีการกำหนด KV ที่ชัดเจน KS เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบปะพูดคุยกัน หรือที่เรียกกันว่า "มหรสพทางปัญญา" และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางภายใน และภายนอกชุมชนนักปฏิบัติ

       จะเห็นได้ว่า...CoP สานสายใยครูและศิษย์ ของ สพท.นนทบุรี เขต 1นี้พัฒนาระบบการศึกษา การจัดการภายในโรงเรียนใช้ KM และความเป็น CoP เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนพัฒนางาน ข้อสังเกตที่พบในความเด่นของชุมชนนี้ คือ CoP ขับเคลื่อนกันเอง โดยไม่ต้องรอให้ทางเขตสั่งการ และมีการบริหารจัดการภายใน CoP กันเองจากทั้งหมด 5 โรงเรียน