ทักษะการสอน


ศิลปะของการสอนมีความสำคัญควบคู่ไปกับความรู้ในศาสตร์

ทักษะการสอน หมายถึง ความชำนาญในพฤติกรรมการสอนแต่ละอย่างของผู้สอนที่ใช้ในการปฏิบัติงาน การฝึกทักษะการสอนก็เพื่อให้ผู้ฝึกเกิดความคล่องแคล่วมั่นใจในการแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ และแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองก่อนที่จะได้มีการสอนในชั้นเรียนทักษะสำคัญ ๆ ที่ผู้สอนทุกคนควรจะต้องฝึกปฏิบัติและคำนึงถึงในการสอนมี 9 ทักษะ ด้วยกัน คือ ทักษะการนำเข้าสู่บทเรียน การอธิบาย การใช้คำถาม การเสริมกำลังใจ ทักษะการสรุปบทเรียน ทักษะการเร้าความสนใจ ทักษะการใช้กระดานชอล์ก ทักษะการกระตุ้นให้คิด ทักษะการใช้สื่อการสอน  ซึ่ง   พฤติกรรมการสอนของผู้สอนในการใช้ทักษะการสอนต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนมีผลต่อการช่วยสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นอันมาก ทักษะแต่ละอย่างมีความสำคัญและสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับความพร้อมและความต้องการของเด็ก บทเรียน หรือวิธีสอนแต่ละอย่างได้
ทักษะสำคัญ ๆ ที่ผู้สอนทุกคนควรจะต้องฝึกปฏิบัติและคำนึงถึงในการสอนมี 9 ทักษะด้วยกัน คือ
1.  ทักษะการนำเข้าสู่บทเรียน (Set Induction)
2.  ทักษะการอธิบาย (Presentation)
3.  ทักษะการใช้คำถาม (Question)
4.  ทักษะการเสริมกำลังใจ (Reinforcement)
5.  ทักษะการสรุปบทเรียน (Set Closure)
6.  ทักษะการเร้าความสนใจ (Stimulation)
7.  ทักษะการใช้กระดานชอล์ก
8.  ทักษะการกระตุ้นให้คิด (Active Thinking)
9.  ทักษะการใช้สื่อการสอน (Media Presentation)
ทักษะการนำเข้าสู่บทเรียน
การนำเข้าสู่บทเรียน    เป็นกิจกรรมที่ผู้สอนควรจะกระทำเมื่อจะเริ่มกิจกรรมการสอนใด ๆ   เพื่อเป็นการเร้าความสนใจและสร้างความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ถ้าจะเปรียบกับการเรียงความก็เสมือนเป็นคำนำหรือบทนำ การที่ผู้เรียนจะสนใจติดตามเรื่องราวหรือการสอนที่ผู้สอนนำเสนอหรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้สอนได้นำเสนอสิ่งที่น่าดึงดูดความสนใจได้ดีหรือไม่ดี ส่วนวิธีการนำเข้าสู่บทเรียนได้ดีหรือไม่ ถือเป็นศิลปะของผู้สอนนั้น ๆ ที่จะต้องฝึกฝนจนเกิดทักษะ  การนำเข้าสู่บทเรียนทำได้หลายวิธี เช่น ใช้การสนทนาซักถาม การทบทวนบทเรียนให้สัมพันธ์กับบทเรียนใหม่ การใช้เกม การตั้งปัญหาให้ร่วมกันอภิปราย การใช้สื่อการสอน โดยให้ดูภาพ ของจริง หรือดูวิดีทัศน์ เป็นต้น
จุดมุ่งหมายของการนำเข้าสู่บทเรียน
1. เพื่อสร้างความพร้อมของความคิดด้วยการกล่าวถึงสิ่งที่ผู้เรียนเคยพบเคยเห็นมาก่อน
2. เพื่อนำเอาประสบการณ์เดิมของผู้เรียนมาสัมพันธ์กับแนวคิดใหม่ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายตามหลักจิตวิทยาของออซูเบล
3. เพื่อสร้างบรรยากาศความอยากรู้อยากเห็น และอยากร่วมกิจกรรมกัน
คุณลักษณะที่ประเมิน
1. สามารถนำเอาความรู้และทักษะที่ผู้เรียนมีอยู่เดิมมาสัมพันธ์กับบทเรียนใหม่ได้
2. การใช้คำถามนำเข้าสู่เรื่องมีประสิทธิภาพ
3. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการนำเข้าสู่บทเรียนและเนื้อหาสำคัญของบทเรียน
4. บทสนทนาในเรื่องสนุกสนาน น่าสนใจ
5. สร้างบรรยากาศความอยากรู้อยากเห็นด้วยวิธีการต่าง ๆ
6. ความสำเร็จในการเร้าความสนใจเมื่อเริ่มต้นเรียน

หมายเลขบันทึก: 66246เขียนเมื่อ 9 ธันวาคม 2006 18:30 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 มิถุนายน 2012 03:04 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (17)

ไม่ทราบว่าจะเป็นการรบกวนมากไปมั้ยคะถ้าจะอยากทราบถึงรายละเอียดของทั้ง 9 ทักษะการสอนพร้อมทั้งยกตัวอย่างของแต่ละทักษะ ด้วยน่ะค่ะ เผอิญกำลังจะออกฝึกสอนก็เลยอยากฝึกให้ได้ทั้ง 9 ทักษะ จะเป็นพระคุณอย่างสูงถ้าจะส่งมาให้ทางอีเมล ขอขอคุณล่วงหน้านะคะ

ปล.จะฝึกสอนเดือน กุมภาพันธ์ 2550

ผมขอด้วยคนครับ

ขออนุญาตนำข้อมูลไปใช้ในการรายงานหน่อยน่ะค่ะ มีการอ้างอิงเรียบร้อยแล้วค่ะ ขอบคุณสำหรับข้อมูลของอาจารย์มากน่ะค่ะ

เป็นประโยชน์ในการเขียนแผนมาก ขอบคุณค่ะ

ทักษะการสอน 9 ทักษะ ขอด้วยคนคะ

ขอความอนุเคราะห์ด้วยคนครับ พอดีอยากเป็นครูบ้าง

รบกวนอาจารย์ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมทักษะการสอน 9 ทักษะ ได้หรือเปล่าค่ะ เพราะว่าตอนนี้เรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ค่ะ เอกปฐมวัย พิษณุโลกค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

วันทนีย์ สมัครเขตต์

ขอบคุณมากค่ะ ได้รับความรู้มากค่ะ

วันทนีย์ สมัครเขตต์

อยากทราบความสำคัญของแผนการสอน กรุณาเผยแพร่ด้วยค่ะ

ขอบคุณ

เรียน รศ.ดร.วารีรัตน์ หนูเป็นนักศึกษาปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ม.ราชภัฎจันทรเกษม กำลังทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง ทักษะการสอนฯ ค่ะ ซึ่งในส่วนของบทเรียนมัลติมีเดียนั้น จะต้องใช้ส่วน

ของคลิปวิดีโอ เพื่อยกตัวอย่างให้ผู้นำไปใช้ได้ดูก่อนฝึกสอน หรือก่อนสอนจริง ซึ่งทักษะที่หนูเลือกนำมาทำบทเรียนมัลติมีเดียมี 3 ทักษะ คือ ทักษะการนำเข้าสู่บทเรียน ทักษะการใช้คำถาม และทักษะการใช้อุปกรณ์การสอน หนูจึงอยากจะขอรบกวนอาจารย์หากที่มหาวิทยาลัยของอาจารย์พอจะมีคลิปวิดีโอของทั้ง3ทักษะนี้ หนูจะขอได้มั้ยค่ะ เพื่อที่หนูจะได้นำมาใช้ในการทำบทเรียนมัลติมีเดียฯเพื่อนำไปใช้ต่อไป ขอขอบพระคุณมากค่ะ

ผมขอตัวอย่างการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การเขียนนำเข้าสู่บทเรียนแบบใช้การสนทนาซักถาม การทบทวนบทเรียนให้สัมพันธ์กับบทเรียนใหม่ การใช้เกม การตั้งปัญหาให้ร่วมกันอภิปราย การใช้สื่อการสอน โดยให้ดูภาพ ของจริง หรือดูวิดีทัศน์ ผมจะนำไปเขียนแผนจัดการเรียนรู้สอนนักเรียนครับ ขอขอบพระคุณมากครับ

ขอให้อาจารย์ยกตัวอย่างการสอนทั้ง 9 ขั้นตอน เพื่อเข้าใจให้ชัดเจน ขอบพระคุณค่ะ

ได้ความรู้มากเลยครัย อาจารย์ วารีรัตน์ ผมเอาเนื้อหานี้แหละไปประกอบกับการนำเสนอในชั้นเรียน ขอบคุณครับ

ขอให้อาจารย์อธิบายรายละเอียดทั้ง 9 ทักษะได้ใหมคะ เพื่อจะได้นำไปใช้ ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอข้อมูลเกี่ยวกับทักษะการสอนเพื่อเป็นสื่อในการเรียนการสอนหน่อยนะคะ

คือว่าตอนนี้กำลังเรียนวิชาทักษะการสอนอยู่

ขอด้วยคนค่ะทักษะการสอนทั้งหมด

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี