พัฒนาเยาวชนโดยเปลี่ยนผู้ใหญ่รอบตัวเด็ก

       ยังอยู่ที่การประชุมคณะกรรมการ CSR ของธนาคารไทยพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑   นะครับ    ในวาระรายงานการดำเนินการของมูลนิธิสยามกัมมาจล  มีงานก้อนหนึ่งเรื่อง พัฒนาเยาวชนท้องถิ่น ๔ ภาค    ที่มูลนิธิฯ ดำเนินการเรื่อยมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๑    โดยมีเป้าหมายสร้างกลไกการทำงานของ อปท. เพื่อพัฒนาเยาวชนในพื้นที่อย่างได้ผล            

วิจารณ์ พานิช

๒๓ พ.ย. ๖๑

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)