๗๙๕. ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง..

ตอนแรกผมก็สงสัย..พอฟังไปเรื่อยๆจึงเข้าใจ เพราะ “คุณธรรม” เป็นนามธรรม แค่สอนความหมายคงไม่พอ ต้องใช้กิจกรรมเป็นตัวช่วย กิจกรรม..ก็คือ โครงงานนั่นเอง..ผมจึงทบทวน และทดลองเรียนรู้เรื่องการเขียนโครงงานคุณธรรม..ทันที

            วันนี้..ผมเข้ารับการอบรมในโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จัดโดยเขตพื้นที่การศึกษา..ส่วนเจ้าของโครงการที่แท้จริงคือ ศูนย์โรงเรียนคูณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ โดยการสนับสนุนของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

            ที่ครูเราเคยรู้จักในนาม “โรงเรียนวิถีพุทธ” นั่นแหละ ผมไม่ได้เป็นโรงเรียนแกนนำ จึงต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ เพื่อจะได้นำความรู้มาใช้ที่โรงเรียน

            ชื่นชมท่านวิทยากรรับเชิญ..ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว..ท่านเก่งมาก บรรยายได้ชัดเจนเข้าใจง่าย ทำให้ผมรู้ความเป็นมาเป็นไป และเข้าใจว่าจะต้องพัฒนาคุณธรรมในองค์กรอย่างไร?

            ผมได้คู่มือ ฉบับถ่ายสำเนามา ๑ เล่ม รู้สึกแปลกใจนิดๆ เรื่องที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ ผมมักจะไม่ค่อยได้เอกสารฉบับสมบูรณ์ ก็เลยต้องอดทนในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง...

            ในคู่มือบอกไว้ชัดว่า การพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนคุณธรรมจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จได้ “ต้องทำทั้งโรงเรียน และทุกคนต้องทำ โดยแปลงคุณธรรมให้เป็นจริยธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และทำต่อเนื่อง สม่ำเสมอ”

            ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจ “คุณธรรมอัตลักษณ์”ของสถานศึกษา มีหรือยัง? หรือจะเรียกว่า “คุณธรรมเป้าหมาย”ก็ได้ ผมจึงลองกำหนดดู มีด้วยกัน ๓ ประการ

            ประกอบด้วย...ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต และจิตอาสา..เป็นคุณธรรมหลักของโรงเรียนที่ต้องเร่งสร้างให้เกิด หรือเท่าที่เป็นอยู่ยังมีคุณธรรมนี้..น้อยเกินไป..

            ดังนั้น..การจะสร้างความดี ให้บังเกิดมีคุณธรรมดังกล่าวนั้น ต้องสร้างด้วย “โครงงานคุณธรรม”  ทั้งในส่วนของผู้บริหาร ครูและนักเรียน..ทำไมต้องใช้โครงงาน...?

            ตอนแรกผมก็สงสัย..พอฟังไปเรื่อยๆจึงเข้าใจ เพราะ “คุณธรรม” เป็นนามธรรม แค่สอนความหมายคงไม่พอ ต้องใช้กิจกรรมเป็นตัวช่วย กิจกรรม..ก็คือ โครงงานนั่นเอง..ผมจึงทบทวน และทดลองเรียนรู้เรื่องการเขียนโครงงานคุณธรรม..ทันที

            ชื่อโครงงาน....”ผลสัมฤทธิ์ก้าวไกล ใช้วินัยขับเคลื่อน”

            ปัญหา....ผู้บริหารนิเทศการเรียนการสอนไม่เป็นระบบ ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย..

            สาเหตุของปัญหา...ผู้บริหารไม่ยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ไม่ดำเนินการตามข้อปฎิบัติของผู้บริหารและขาดวินัยในตนเอง

            ระบุวัตถุประสงค์ที่ทำโครงงาน...เพื่อให้ผู้บริหารมีระเบียบวินัยในการนิเทศกำกับติดตามงานการเรียนการสอน..เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

            เป้าหมายเชิงปริมาณ ....ครูจำนวน ๖ คน ได้รับการนิเทศการสอนจากผู้บริหาร

            เป้าหมายเชิงคุณภาพ....ผู้บริหารนิเทศการเรียนการสอน ได้ ๑๐๐ % และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ร้อยละ ๕

            วิธีแก้ปัญหา...ผู้บริหารจัดทำแผนการนิเทศ และนิเทศตามแผนงานฯอย่างเป็นระบบ สม่ำเสมอ และต่อเนื่อง ตลอดจนบันทึกการนิเทศอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

            หลักธรรม/พระราชดำรัส/พระราชดำริ/คำสอน....”การมีวินัย และรู้จักหน้าที่ ถือกันว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญประจำตัวของคนทุกคน” พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

            คุณธรรมเป้าหมาย...ความมีวินัย..

            พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก...ผู้บริหารปฏิบัติงานนิเทศการเรียนการสอนอย่างมีระเบียบแบบแผน และปฏิบัติงานนิเทศได้ตามเป้าหมาย

            ตัวชี้วัด..ผู้บริหารนิเทศงานอย่างจริงจัง และปฏิบัติได้ตามแผนฯ ผลสัมฤทิ์ทางการเรียนสูงขึ้น...

            วิธีการประเมิน..สอบถามจากคณะครู      เครื่องมือที่ใช้ประเมิน...แบบสอบถาม

            ช่วงเวลาในการประเมิน..ปลายภาคเรียน../ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง

            โครงงาน “ผลสัมฤทธิ์ก้าวไกล ใช้วินัยขับเคลื่อน” จึงถือเป็นบริบทหนึ่งของงานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ที่มุ่งสร้างคนดีให้บ้านเมือง...

            เพราะโรงเรียนคุณธรรม จะเป็นองค์กรคุณธรรมได้ ผู้บริหารจะต้องมีโครงงานของตนเอง..เพื่อการพัฒนาและพิสูจน์ว่า.ผู้บริหารก็เป็น.”คนดี”ของบ้านเมืองได้..เช่นเดียวกัน

ชยันต์  เพชรศรีจันทร์

๑๔  กันยายน  ๒๕๖๑

  

         

           

           

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่า....จากโรงเรียนเล็กความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

652667

เขียน

14 Sep 2018 @ 21:58
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก