รายงานผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุหลากหลายโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาพฤติกรรมพื้นฐานทางสังคมของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1

เรื่องที่พัฒนา       รายงานผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุหลากหลาย  โดยยึดหลัก

                          ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อพัฒนาพฤติกรรมพื้นฐานทางสังคมของเด็กปฐมวัย

                          ชั้นอนุบาลปีที่  1

ผู้รายงาน           นางอุมารินทร์  ทับทิมศรี

ปีที่รายงาน         พ.ศ. 2561

บทคัดย่อ

              การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมพื้นฐานทางสังคมของเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่  1  ก่อนและหลังการทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุหลากหลาย โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    

              กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ  เด็กปฐมวัย  อายุ  4 – 5  ปี  ที่กำลังเรียน

ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560  ของโรงเรียนนิคมลำนารายณ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  จำนวน  12  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย  1)  คู่มือการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุหลากหลาย โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาพฤติกรรมพื้นฐานทางสังคมของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 2)  แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุหลากหลาย โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาพฤติกรรมพื้นฐานทางสังคมของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1  3)  แบบสังเกตพฤติกรรมพื้นฐานทางสังคมของเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  สถิติที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)  และสถิติหาค่าที t – test  แบบ Dependent  Samples

              สรุปผลการศึกษาพบว่า  เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1  โรงเรียนนิคมลำนารายณ์  มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมพื้นฐานทางสังคมโดยรวมและรายด้านทั้ง 3 ด้าน  คือ  ด้านการร่วมมือ  ด้านการรับผิดชอบ  และด้านการแบ่งปัน หลังทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รายงานผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุหลากหลายโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาพฤติกรรมพื้นฐานทางสังคมของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1ความเห็น (0)