GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ (Maga Project)

โปร่งใส และตรวจสอบได้

                        การที่ประเทศไทยมีการเปิดเสรีทางการค้าระหว่างประเทศทำให้ภาครัฐต้องมีแนวนโยบายใหม่ๆ มารองรับเพื่อตอบสนองและกระตุ้นระบบเศรษฐกิจให้มีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจในต่างประเทศที่ส่งผลกระทบกับประเทศไทย และการทำ ธุรกรรมทางด้านการค้าและการลงทุน ประเทศไทยไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า เราจะทำการค้าขายเฉพาะภายในประเทศโดยไม่ต้องพึ่งพาต่างชาติ แต่ในข้อเท็จจริงประเทศไทยยังต้องพึ่งพาการค้าและการลงทุนในต่างประเทศ เพื่อสร้างรายได้และก่อให้เกิดการจ้างงานกับแรงงานภายในประเทศ                        

            ภาครัฐจึงมีการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจที่สำคัญเพื่อกระตุ้นอุปสงค์ให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ  นโยบายการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ (Maga Projects) จึงถูกนำมาใช้ในสถานการณ์ที่ประเทศไทยกำลังประสบอยู่ในขณะนี้ เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ หลังจากที่ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 ทำให้ระบบเศรษฐกิจในประเทศไทยมีการเติบโตแบบสะดุดไปในช่วงนั้น

ดังนั้นเราจึงควรมาศึกษาคำจำกัดความของคำว่า Maga Projects และลักษณะความสำคัญของโครงการนี้เพื่อให้ทราบขอบข่ายการดำเนินงานและแผนการลงทุนของโครงการดังนี้

 โปรดอ่านต่อที่ http://gotoknow.org/file/saisaard/MAGA+PROJECT.doc

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 64702
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)