ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี “ปรัชญาบริสุทธิ์” มาจากพระปฐมบรมราชโองการ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี “ปรัชญาบริสุทธิ์” มาจากพระปฐมบรมราชโองการ


พระปฐมบรมราชโองการ

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม

เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

 เรียบเรียงโดย ดร.เมธา หริมเทพาธิป

ศ.กีรติ บุญเจือ ราชบัณฑิตสาขาปรัชญา ได้บรรยายในห้องเรียนปรัชญาฯ มรภ.สวนสุนันทา ไว้ว่า

อภิปรัชญา : ความเป็นจริงแห่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก็คือ “คนบนแผ่นดินสยาม”

ญาณปรัชญา : เกณฑ์ตัดสินความจริงแห่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาจากคำว่า “โดยธรรม” ประกอบด้วยนิติธรรม จริยธรรม ศีลธรรม วัฒนธรรม และอารยธรรม

ปรัชญาประยุกต์แห่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : จัดอยู่ในประเภท “ปรัชญาการอบรม” ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 อย่าง คือ (1) มีแผน (2) มีการดำเนินการอบรม (3) มีความต่อเนื่องไม่ขาดสาย

          สิ่งสำคัญของการอบรมคือต้องมีโครงการ (Project) โครงการของในหลวง ร.๙ คือ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” พระองค์ใช้เป็นกรอบในการอบรม เมื่อมีโอกาสในวโรกาสต่างๆ พระองค์จะทำการอบรมด้วยการพระราชทานพระบรมราโชวาท

          การอบรมบ่มนิสัยอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญมากในกระบวนการการศึกษาที่ทำให้คนเป็นคนดี แม้ว่าปัจจุบันจะมีห้องเรียน มีวิชาเรียน มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย แต่ก็ไม่สามารถทดแทนการอบรมมนุษย์ด้วยมนุษย์ได้ ดังที่พระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เคยมีพระราชดำรัส โดยพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙ ความตอนหนึ่งว่า

“...วิธีที่จะทำให้คนเป็นคนดีนั้น ก็มีเช่น การศึกษา เมื่อก่อนนี้ ด้านการศึกษาคนในเมืองไทยนี่ มีความรู้ การอ่านหนังสือ เขียนหนังสือเป็น มีมาก เปรียบเทียบกับประเทศอื่นค่อนข้างจะสูง คือมีการอ่านเขียนได้เปอร์เซ็นต์สูง แต่มาปัจจุบันนี้น้อยลง เพราะว่าคนเพิ่ม โรงเรียน หรือผู้ที่มีหน้าที่สอนน้อยลง เปรียบเทียบกัน อาจจะแย้งว่าสมัยนี้มีเทคโนโลยีสูง ทำให้สามารถที่จะทำกิจการโรงเรียน กิจการสั่งสอนแพร่ออกไปได้มากกว่า แต่ไม่มีอะไรแทนการอบรม ไม่มีอะไรแทนการบ่มนิสัย คือการสอนนี่มีแบ่งเป็นอบรม แล้วก็บ่มนิสัย แต่ถ้าไม่มีผู้ที่อบรม ไม่มีผู้ที่บ่มนิสัย หรือผู้ที่อบรม หรือผู้ที่บ่มนิสัย เป็นคนที่คุณภาพต่ำ ผู้ที่ได้รับอบรมบ่มนิสัยย่อมคุณภาพต่ำเหมือนกัน อาจจะยิ่งร้ายกว่า แม้จะมีเทคโนโลยีชั้นสูง

เทคโนโลยีชั้นสูงนี้ คนส่วนมาก เดี๋ยวนี้ก็เข้าใจ ว่ามีโทรทัศน์ มีดาวเทียม มีเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ว่าเครื่องเหล่านี้ หรือสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิต ดูรูปร่างท่าทางเหมือนมีชีวิต แต่อาจจะไม่มีชีวิต มีสีก็มีสีได้ แต่ว่าไม่มีสัน. คือสีสันนั่นรวมแล้วมันครบถ้วน และยังไม่ครบ ยังไม่มีจิตใจ. อาจจะทำให้คนที่มีจิตใจอ่อนเปลี่ยนเป็นคนละคนก็ได้ แต่ว่าที่จะอบรมโดยใช้สื่อที่ก้าวหน้าที่มีเทคโนโลยีสูงนี่ยากที่สุด ที่จะอบรมบ่มนิสัยด้วยเครื่องเหล่านี้ ...ฉะนั้นไม่มีอะไรแทนคนสอนคน...”

 

พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ

ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงความเห็น (0)