ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน: โอกาสและความท้าทาย ภายใต้โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซีย และอาเซียนใต้

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน: โอกาสและความท้าทาย

ภายใต้โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้

เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซีย และอาเซียนใต้

ระหว่างวันที่ 11 – 12 มกราคม 2561

ห้องบุปผาแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 5 โรงแรมสยาม ออเรียนทัล อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา

               ด้วย ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้เพื่อศึกษาและวางแผนการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อแก้ปัญหาการขาดองค์ความรู้ ข้อมูลเชิงลึกและเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ที่เป็นฐานข้อมูลสำคัญในการเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ที่มีมิติด้านวัฒนธรรมและทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลายและมีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอินโดนีเซียและอาเซียนใต้สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในระดับสากล  จึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพัฒนามาตรฐานด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวสู่ระดับสากล โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนาฐานข้อมูลและกระบวนการที่มีคุณภาพ ทันสมัย และมีส่วนร่วมตลอด Value Chain  เพื่อเป็นกระบวนการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์และยั่งยืน

 

          และเพื่อให้โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และสร้างการมีส่วนร่วม รวมถึงเป็นโอกาสประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว ดังนั้น ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้กำหนดจัดการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน : โอกาสและความท้าทาย เป็นกิจกรรมแรกซึ่งมีความสำคัญซึ่งจะนำมาสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

    ติดตามอ่านที่ blog นี้

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chira Academyความเห็น (20)

นางวิลาวัลย์ โชครุ่งเรือง
IP: xxx.40.186.114
เขียนเมื่อ 

จากแนวคิดของผู้นำที่หลากหลายทั้งในยุคเก่าและยุคสมัยใหม่ทั้งที่เหมือนและที่แตกต่างกันเราสามารถเลือกแนวคิดที่เหมาะสมเป็นแนวทางในพัฒนาองค์กร การทำงานเป็นทีมทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นจะนำไปสู่การสำเร็จตามเป้าหมาย

นายสมชาย มณีวรรณ
IP: xxx.24.34.142
เขียนเมื่อ 

สรุปวันที่ 16 กพ. 61

ภาคเช้า อ.สมชาย

การบริหารกลยุทธ์องค์กร เป็นการวิเคราะห์ SWOT ความสามารถในการวางแผนให้สอดคล้องกับโลกความเปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับตัวเอง ซึ่งปัจจุบันควรเริ่มที่ตัว O และ T คือโอกาสจังหวะและภยันตรายที่จะกระทบ โดยใช้ common senst ในการวิเคราะห์หัวใจสู่ความสำเร็จอยู่ที่คุณภาพของ SWOT หรือ TOWS matrix ปรับระบบความคิด (mindset) มองการไกลให้เก่ง สร้าง mission กำหนดทิศทาง วางกลยุทธ์ (actionplan) ให้สอดคล้องเชื่อมโยง เน้นในเรื่องที่สำคัญเพื่อให้บรรลุ vission และในการที่จะไปให้ถึง vission ต้องมีการวิเคราะห์ Action Plan เป็นช่วง สั้น-กลาง-ยาว ซึ่งระหว่างทางอาจเจอช่องว่างเชิงกลยุทธ์ Strategic Gap คือช่องว่างระหว่างทิศทางไม่ตรงกับการเปลี่ยนแปลว ซึ่งอาจมาจากระบบคิดที่ปรับไม่ทัน ซึ่งต้องมีการพัฒนาระบบความคิด Mindset ให้มาก พัฒนาคนในองค์กรให้เป็น Strategic Thinker

ภาคบ่าย อ.พูลสวัสดิ์

การบริหารในยุค AEC ในภาวะโลกมีการเปลี่ยนแปลงมีวิวัฒนาการใหม่ๆ ตลอดเวลา ทำให้ทุกองค์กรต้องมีนวัตกรรม และวิเคราะห์ input procreas output คือ output เปลี่ยนไป มาจากสาเหตุไหนและเพราะอะไร ต้องมอง input และ output  และบริหารจัดการสาวน Process และทำงานอย่างรู้เหตุรู้ผล เรียกว่า smart เลือกทำในสิ่งที่ควรทำให้องค์กรเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา มองภาพรวมเป็น macro แล้วทำ macro จะทำให้เกิด work smart ไม่ใช่ work hard การสร้างแบรนด์และการทำให้แบรนด์มี value สูง การเคหะฯ ต้องพิจารณาและปรับ mindset ในความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง เช่น Grap taxi, traveloka, uber และอื่นๆ ซึ่งอาจจะดูผลลัพธ์ output เพื่อย้อนประบกระบวนการ process และมองภาพ macro ให้ออก สร้างนวัตกรรมและนำเสนอให้เป็นรูปธรรม เกิดจัดเด่นความชัดเจนของแบรนด์ใน AEC หรือ CLMV ซึ่งควรเป็นเป้าหมายพรมแดนของการเคหะฯ


นายสมชาย มณีวรรณ
IP: xxx.24.34.142
เขียนเมื่อ 

สรุปวันที่ 16 กพ. 61

ภาคเช้า อ.สมชาย

การบริหารกลยุทธ์องค์กร เป็นการวิเคราะห์ SWOT ความสามารถในการวางแผนให้สอดคล้องกับโลกความเปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับตัวเอง ซึ่งปัจจุบันควรเริ่มที่ตัว O และ T คือโอกาสจังหวะและภยันตรายที่จะกระทบ โดยใช้ common senst ในการวิเคราะห์หัวใจสู่ความสำเร็จอยู่ที่คุณภาพของ SWOT หรือ TOWS matrix ปรับระบบความคิด (mindset) มองการไกลให้เก่ง สร้าง mission กำหนดทิศทาง วางกลยุทธ์ (actionplan) ให้สอดคล้องเชื่อมโยง เน้นในเรื่องที่สำคัญเพื่อให้บรรลุ vission และในการที่จะไปให้ถึง vission ต้องมีการวิเคราะห์ Action Plan เป็นช่วง สั้น-กลาง-ยาว ซึ่งระหว่างทางอาจเจอช่องว่างเชิงกลยุทธ์ Strategic Gap คือช่องว่างระหว่างทิศทางไม่ตรงกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจมาจากระบบคิดที่ปรับไม่ทัน ซึ่งต้องมีการพัฒนาระบบความคิด Mindset ให้มาก พัฒนาคนในองค์กรให้เป็น Strategic Thinker

ภาคบ่าย อ.พูลสวัสดิ์

การบริหารในยุค AEC ในภาวะโลกมีการเปลี่ยนแปลงมีวิวัฒนาการใหม่ๆ ตลอดเวลา ทำให้ทุกองค์กรต้องมีนวัตกรรม และวิเคราะห์ input procreas output คือ output เปลี่ยนไป มาจากสาเหตุไหนและเพราะอะไร ต้องมอง input และ output  และบริหารจัดการส่วนProcess และทำงานอย่างรู้เหตุรู้ผล เรียกว่า smart เลือกทำในสิ่งที่ควรทำให้องค์กรเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา มองภาพรวมเป็น macro แล้วทำ micro จะทำให้เกิด work smart ไม่ใช่ work hard การสร้างแบรนด์และการทำให้แบรนด์มี value สูง การเคหะฯ ต้องพิจารณาและปรับ mindset ในความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น Grap taxi, traveloka, uber และอื่นๆ ซึ่งอาจจะดูผลลัพธ์ output เพื่อย้อนปรับกระบวนการ process และมองภาพ macro ให้ออก สร้างนวัตกรรมและนำเสนอให้เป็นรูปธรรม เกิดจุดเด่นสร้างความชัดเจนของแบรนด์  และใน AEC หรือ CLMV ควรเป็นเป้าหมายการขยายพรมแดนของการเคหะฯ


ฟาริดา เส็มหล่อ
IP: xxx.40.186.102
เขียนเมื่อ 

สรุปการบ้าน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
ภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์
วันนี้ได้เรียนรู้ถึงคุณสมบัติของการเป็นผู้นำที่ดี ซึ่งต่างจากการเป็นผู้จัดการหรือผู้บริหารอย่างไร  ซึ่ง
คุณสมบัติของผู้นำที่ต้องการ คือ ท่านผู้ว่าฯ เกษม จาติกวณิช คือ 
1. ผู้นำต้องมีความรู้ 
2. ผู้นำต้องทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชารักและเคารพ 
3. ผู้นำต้องสร้างจิตวิญญาณในการทำงานเป็นทีม 
4. ผู้นำต้องรู้จักมอบหมายงาน 
5. ผู้นำต้องฟังความเห็นผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับ 
6. ผู้นำต้องรู้จักให้เกียรติผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่โอ้อวดและยกตนข่ม 
7. ผู้นำต้องมีความเมตตา โอบอ้อมอารีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
ดังนั้น การจะเป็นผู้นำที่ดี เป็นโค้ชที่ดี ต้องปรับปรุงวิธีการ กระบวนการทำงาน และแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา ต้องสอนน้องให้ทำงานเป็น รู้จักคิด และหาคำตอบให้ได้ด้วยตัวเอง และที่สำคัญต้องทำงานร่วมกันเป็นทีม รู้จักดึงศักยภาพที่มีอยู่ในแต่ละคนออกมาเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ฟาริดา เส็มหล่อ
IP: xxx.55.121.17
เขียนเมื่อ 

สรุปการบ้าน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
การบริหารการเปลี่ยนแปลง และการบริหารธุรกิจในยุค ASEAN Economic
วันนี้ได้เรียนรู้ว่าปัจจุบันรอบตัวเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ในการทำงานจะต้องรู้จักรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในองค์กร และนอกองค์กร รู้จักการบริหารคน ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง พลิกวิกฤติต่าง ๆ ที่พบ ให้เป็นโอกาสทางธุรกิจขององค์กร และที่สำคัญ คือ ทุกวันเราต้องเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้น เราต้องคิดว่าเราเป็นน้ำครึ่งแก้ว เราจะเติมอะไร เราต้องรู้ว่าเราขาดอะไร  เราจะเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อให้ชีวิตเราดีขึ้น ไม่ว่าลูกน้องจะมาปรึกษาอะไร ต้องเปิดโอกาศให้เขาแสดงความคิดเห็นมากขึ้น โค้ชไม่เคยให้คำตอบ แต่ให้ถามจนเขาสามารถหาคำตอบด้วยตัวเองได้ โค้ชคือกระจกส่งเราเท่านั้นเอง เราจะรู้จักตัวเองดีที่สุด

ฟาริดา เส็มหล่อ
IP: xxx.55.121.17
เขียนเมื่อ 

สรุปการบ้าน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
การบริหารการเปลี่ยนแปลง และการบริหารธุรกิจในยุค ASEAN Economic
วันนี้ได้เรียนรู้ว่าปัจจุบันรอบตัวเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ในการทำงานจะต้องรู้จักรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในองค์กร และนอกองค์กร รู้จักการบริหารคน ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง พลิกวิกฤติต่าง ๆ ที่พบ ให้เป็นโอกาสทางธุรกิจขององค์กร และที่สำคัญ คือ ทุกวันเราต้องเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้น เราต้องคิดว่าเราเป็นน้ำครึ่งแก้ว เราจะเติมอะไร เราต้องรู้ว่าเราขาดอะไร  เราจะเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อให้ชีวิตเราดีขึ้น ไม่ว่าลูกน้องจะมาปรึกษาอะไร ต้องเปิดโอกาศให้เขาแสดงความคิดเห็นมากขึ้น โค้ชไม่เคยให้คำตอบ แต่ให้ถามจนเขาสามารถหาคำตอบด้วยตัวเองได้ โค้ชคือกระจกส่งเราเท่านั้นเอง เราจะรู้จักตัวเองดีที่สุด

ฟาริดา เส็มหล่อ
IP: xxx.40.186.102
เขียนเมื่อ 

สรุปการบ้าน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
การบริหารกลยุทธ์องค์กร และการบริหารธุรกิจในยุค ASEAN Economic
วันนี้ได้เรียนรู้การบริหารในเชิงกลยุทธิ์ ต้องรู้จัก CHANG และ SWOT/TOWS ซึ่งเราต้องเอาจุดแข็งไปไขว่คว้าโอกาส  ส่วนจุดอ่อนบางคนแก้ได้ บางคนแก้ไม่ได้ มนุษย์ไม่มีใครโง่ ทุกคนฉลาดหมด แต่การศึกษาบางอย่างทำให้คนทำได้เรื่องเดียว ทั้ง ๆ ที่ความจริงมนุษย์ทำได้หลายเรื่อง
วิสัยทัศน์ หรือทิศทางขององค์กร ต้องเขียนสั้น ๆ
Key Success Factor ในการบริหารจัดการสู่ความสำเร็จที่สำคัญ คือ 
1. การพัฒนาระบบคิด Mindset   
2. ต้องรู้จักตัวเอง  ระวังกับดักที่คุณเชื่อในสิ่งที่ตัวได้ยิน ได้เห็น เชื่อตามสิ่งที่ 
3. อย่าเคยชินกับสิ่งที่เป็นอยู่ แล้วไปว่าคนอื่น

บัณฑูรย์ มนธาตุผลิน
IP: xxx
เขียนเมื่อ 

สรุป ความรู้ที่ได้จากการอบรม

วันนี้ 6 มีนาคม 6 1 

ช่วงเช้า

อาจารย์ดวงตาและอาจารย์มงคล ได้ให้ความรู้ในเรื่องของวิธีการจัดทำงบประมาณ   ที่มีการจัดทำแผนระยะกลางและระยะยาว   ซึ่งจะต้องมีลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ กล่าวคือต้องสอดคล้องจากยุทธศาสตร์ของชาติแผน 20 ปีประกอบด้วย   และต้องเป็นไปตามตัวชี้วัดประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ(SEPA)

 สำหรับอาจารย์สาธิตได้ให้แนวคิดในการปฏิบัติงานที่มีธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและการทำงานที่ปลอดภัยของตนเอง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต     

ช่วงบ่าย

 อาจารย์ได้เล่าถึง ประสบการณ์ในการทำงานกับบริษัทมิตรผล ตำแหน่งผู้บริหารงานฝ่ายบุคคล จนประสบความสำเร็จ อีกทั้งได้ให้แนวทางวิธีคิดในรูปแบบต่างๆของการบริหารงานบุคคล ให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงองค์กรในอนาคตที่เป็นประโยชน์มากสามารถนำมาปรับใช้ได้เป็นอย่างดีกับการเคหะแห่งชาติ     ในช่วงท้ายของการอบรมในวันนี้ ที่มีรายงาน กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 โดยการแปลหนังสือ เรื่อง ของอาลีบาบา พร้อมกับ การระดมสมองของแต่ละกลุ่ม แนวคิดที่จะนำมาประยุกต์ใช้ กับ การเคหะแห่งชาตินั้น มีประโยชน์ มากๆ ทำให้ผู้เข้ารับการอบรม มีวิสัยทัศน์เพิ่มขึ้น มองเห็น โอกาสและความเป็นไปได้ในอนาคต ที่จะ นำมาปรับปรุง องค์กรของเราต่อไป

นายประสงค์ ดวงแก้ว รอง ผอ.สน.
IP: xxx.168.35.41
เขียนเมื่อ 

หัวข้อ การบริหารงบประมาณเชิงกลยุทธ์ (1)  6 มี.ค. 61

โดย     ดร.ดวงตา  ตันโซ  คุณสาธิต อนันตสมบูรณ์  ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์

      การจัดทำงบประมาณต้องพิจารณาจากข้อกำหนดหลักการ วัตถุประสงค์  ขอบเขตภารกิจ  เป้าหมาย  แนวทางการดำเนินการ  ตัวชี้วัด  หน่วยงานเจ้าภาพที่เป็นผู้ดำเนินการ

         ต้องให้ความสำคัญกับแผนงานระยะปานกลาง  ระยะยาว ดำเนินกิจกรรมที่บูรณาการทั้ง 3 มิติ คือ มิติตามยุทธศาสตร์พื้นที่ (Area) มิติตามยุทธศาสตร์กระทรวง/หน่วยงาน (Function)  มิติตามยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาล (Agenda) และกำกับดูแลติตามประเมินผลสัมฤทธิ์ ตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนบูรณาการทุกมิติ

          สิ่งที่รัฐวิสาหกิจต้องคำนึงถึง หรือต้องมี คือ ธรรมาภิบาล  1. สุจริต 2. โปร่งใส 3. ถูกกฎหมาย

การทำงบประมาณทุกอย่างให้มองผลลัพธ์ที่เกิด ต้องนำมาใช้ได้จริง อย่ายอมกับสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

และจัดทำงบประมาณตามกรอบปฏิทินที่กำหนด และต้องเบิกจ่ายให้ได้ตามเปอร์เซ็นต์ที่รัฐบาลกำหนดด้วยในแต่ละปี

นายประสงค์ ดวงแก้ว รอง ผอ.สน.
IP: xxx.168.35.41
เขียนเมื่อ 

หัวข้อ กรณีศึกษาของบริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด  โดย ดร.บวรนันท์  ทองกัลยา  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 6 มี.ค. 61

          แก่นของการบริหารธุรกิจอยู่ที่คน  กรณีของ แจ็ค หม่า เป็นนักปรัชญาพูดไว้ 3 คำที่คิดว่าเป็นเรื่องจริง

1.        ธุรกิจขนาดเล็ก  ความสำเร็จอยู่ที่ความฉลาดของเถ้าแก่

2.        ธุรกิจขนาดกลาง  ความสำเร็จอยู่ที่ ระบบการบริหารจัดการ

3.        ธุรกิจขนาดใหญ่  ความสำเร็จอยู่ที่คน

หัวใจของการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององค์กรมี 2 ตัวคือ

1.        T – Technology/tecnicial/tool การบริหารจัดการต่างๆ

2.        A – Acceptance  ความยอมรับ

การวิเคราะห์ตอบคำถามของกลุ่ม

1.        จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างไรดี  คนที่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น รู้เทรนด์ก่อนได้เปรียบ ผู้บริหารต้องเห็นอนาคตว่าอะไรจะเกิดขึ้น เตรียมความพร้อมของการรับมือ

2.        สูตรสำเร็จของการบริหารการเปลี่ยนแปลงมี 6 ปัจจัย

2.1     Vision  -  วิสัยทัศน์ต้องชัดเจน

2.2     Communication -  การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้คนรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

2.3     Incentive -  แรงจูงใจในการเปลี่ยน ถ้าไม่มีจะทำให้ Slow change

2.4     Skill  -  เมื่อไหร่คนมีความรู้ มีทักษะสูงจะไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง

2.5     Action Plan  -  ต้องมีแผนงาน

2.6     Tool  -  ต้องมีเครื่องมือ งบประมาณ ทรัพยากร คนเป็นนายต้องสนับสนุนทรัพยากรด้วย

บัณฑูรย์ มนธาตุผลิน
IP: xxx
เขียนเมื่อ 

สรุป ความรู้ที่ได้จากการอบรม ในวันนี้ 6 มีนาคม 6 1 ช่วงเช้าอาจารย์ดวงตาและอาจารย์มงคล ได้ให้ความรู้ในเรื่องของวิธีการจัดทำงบประมาณ   ที่มีการจัดทำแผนระยะกลางและระยะยาว   ซึ่งจะต้องมีลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ กล่าวคือต้องอ้างอิงจากยุทธศาสตร์ของชาติแผน 20 ปีประกอบด้วย    สำหรับอาจารย์สาธิตได้ให้แนวคิดในการปฏิบัติงานที่มีธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและการทำงานที่ปลอดภัยของตนเอง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต     ส่วนช่วงบ่าย อาจารย์ได้เล่าถึง ประสบการณ์ในการทำงานกับบริษัทมิตรผล ในตำแหน่งผู้บริหารงานฝ่ายบุคคล จนประสบความสำเร็จ อีกทั้งได้ให้แนวทางวิธีคิดในรูปแบบต่างๆของการบริหารงานบุคคล ให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงองค์กรในอนาคตที่เป็นประโยชน์มากสามารถนำมาปรับใช้ได้เป็นอย่างดีกับการเคหะแห่งชาติ     ในช่วงท้ายของการอบรมในวันนี้ ที่มีรายงาน กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 โดยการแปลหนังสือ เรื่อง ของอาลีบาบา พร้อมกับ การระดมสมองของแต่ละกลุ่ม แนวคิดที่จะนำมาประยุกต์ใช้ กับ การเคหะแห่งชาตินั้น มีประโยชน์ มากๆ ทำให้ผู้เข้ารับการอบรม มีวิสัยทัศน์เพิ่มขึ้น มองเห็น โอกาสและความเป็นไปได้ในอนาคต ที่จะ นำมาปรับปรุง องค์กรของเราต่อไป

ฟาริดา เส็มหล่อ
IP: xxx.40.186.112
เขียนเมื่อ 

สรุปการบ้าน วันที่ 5 มีนาคม 2561

การบริหารทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์

           ได้เรียนรู้การบริหารทุนมนุษย์เชิงกลยุทธิ์ 5 แนวคิด คือ

แนวคิดที่ 1  Leadership Pipeline  เส้นทางการเติบโต การเป็นผู้นำ

แนวคิดที่ 2  9 Box-เกณฑ์การพิจารณาการเวียนงานหรือเลื่อนตำแหน่ง

แนวคิดที่ 3  Mentoring ระบบพี่เลี้ยง

แนวคิดที่ 4  Coaching  ระบบการชี้แนะให้คำปรึกษา

แนวคิดที่ 5  Trust ความเชื่อมั่น ไว้วางใจ

Trust เป็นเรื่องความเชื่อมั่น เชื่อใจ ตามทฤษฎี 6C’s of TRUST คือ

 • Competence เก่ง  คือ จะเรียนรู้ในงานก่อน รู้งาน และรู้คนด้วย

2.  Communicate openly ต้องพูดจาดี  มีปิยวาจา คือ พูดจริง ไม่พูดเท็จ ไม่พูดจาเพ้อเจ้อ ส่อเสียด (พูดอะไรต้องมีเหตุมีผล มีหลักการ) พูดมีกาลเทศะ  มีประโยชน์

3.  Consistency สม่ำเสมอ

4.  Concern about others (Caring)  สนใจความรู้สึกของเพื่อนร่วมงาน

5. Counted on (do what you say) รักษาคำพูดของตนเอง

6. Credit  ให้เครดิตลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน เจ้านาย

ที่สำคัญต้องบริหารเจ้านาย พร้อมกับการบริหารลูกน้อง

นลินี ขำเจริญ
IP: xxx.40.186.113
เขียนเมื่อ 

การพัฒนาที่อยู่อาศัยกับการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ ไทยแลนด์ 4.0

รัฐ ต้องให้การสนับสนุน ดังนี้

1. Enabling Policy

2. เป็นสถาบันการเงินเต็มตัว แบบ HBD

3. เป็นศูนย์รวมระดมความเห็นของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

4. ศูนย์ข้อมูลให้ประชาชนที่สนใจซื้อบ้าน

5. นำการใช้ Escrow Account สร้างระบบที่ดี

6.มาตรการผ่องถ่ายขายบ้านมือสอง

7. ส่งเสริมนักวิชาชีพคล้าย HBD และนายหน้า


นายบัณฑูรย์ มนธาตุผลิน
IP: xxx.47.166.69
เขียนเมื่อ 

นายบัณฑูรย์   มนธาตุผลิน   ผู้ตรวจการระดับ 9 ขอสรุปความรู้ที่ได้จากการอบรมในวัน พฤหัสที่ 15 มีนาคม 2561 ช่วงเช้าอาจารย์ไกรฤทธิ์  บุณยเกียรติได้ให้ความรู้ในเรื่องของการก่อกำเนิดประเทศสิงคโปร์ซึ่งเชื่อมโยงซึ่งเชื่อมโยงกับการก่อกำเนิดในการตั้งการเคหะแห่งชาติสิงคโปร์ วัตถุประสงค์คือเพื่อให้คนรักชาติ   นอกจากนี้ท่านอาจารย์ยังให้ความรู้ ถึงสิ่งที่มีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงการบริหารองค์กร ซึ่งประกอบด้วย p e s t e โดยแบ่งรายละเอียดคือ  1.Politics 2.Economic 3.Social 4.Technology และ environment รวมทั้ง สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงมากกว่ารัฐได้แก่สิ่งแวดล้อมภายนอก   การบริหารการเปลี่ยนแปลง ที่ดีคือต้องรู้เขารู้เรา    ในช่วงต่อมา ดร.ทรงวุฒิ  ชนะภัย ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกความท้าทายเชิงธุรกิจ เทคโนโลยีที่มีผลต่อโลกอนาคต การสร้างแรงบันดาลใจ ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากของหลักสูตรนี้ อาจารย์ยังได้เน้นย้ำในเรื่องของการดำเนินธุรกิจต้องไม่หยุดนิ่งและต้องเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้พร้อมทั้งมีแนวทางในการปรับตัวอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงอีกด้วย       ในช่วงบ่ายท่านอาจารย์ไกรฤทธิ์ ได้สรุปประเด็นในการบริหารงานเปลี่ยนแปลง เป็น 3 ประเด็นคือ 1 .ต้องคิดเเบบ demand Side คือดูผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมภายนอก  รับข้อมูลผลกระทบจากภายนอกบ้าง   2 .แก้กรรมเก่า แต่อย่าเสียเวลาทั้งหมดไปกับการแก้ไข   3 .สร้างกรรมใหม่ที่เป็นประโยชน์เช่นคิดใหม่ทำใหม่     ร่วมมือข้ามสายงาน     มองระยะยาว (ข้ามปีงบประมาณ)หรือเรียนรู้แชร์ประสบการณ์กัน

นายบัณฑูรย์ มนธาตุผลิน
IP: xxx.47.166.69
เขียนเมื่อ 

นายบัณฑูรย์   มนธาตุผลิน   ผู้ตรวจการระดับ 9 ขอสรุปความรู้ที่ได้จากการอบรมในวัน พฤหัสที่ 15 มีนาคม 2561 ช่วงเช้าอาจารย์ไกรฤทธิ์  บุณยเกียรติได้ให้ความรู้ในเรื่องของการก่อกำเนิดประเทศสิงคโปร์ซึ่งเชื่อมโยงซึ่งเชื่อมโยงกับการก่อกำเนิดในการตั้งการเคหะแห่งชาติสิงคโปร์ วัตถุประสงค์คือเพื่อให้คนรักชาติ   นอกจากนี้ท่านอาจารย์ยังให้ความรู้ ถึงสิ่งที่มีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงการบริหารองค์กร ซึ่งประกอบด้วย p e s t e โดยแบ่งรายละเอียดคือ  1.Politics 2.Economic 3.Social 4.Technology และ environment รวมทั้ง สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงมากกว่ารัฐได้แก่สิ่งแวดล้อมภายนอก   การบริหารการเปลี่ยนแปลง ที่ดีคือต้องรู้เขารู้เรา    ในช่วงต่อมา ดร.ทรงวุฒิ  ชนะภัย ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกความท้าทายเชิงธุรกิจ เทคโนโลยีที่มีผลต่อโลกอนาคต การสร้างแรงบันดาลใจ ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากของหลักสูตรนี้ อาจารย์ยังได้เน้นย้ำในเรื่องของการดำเนินธุรกิจต้องไม่หยุดนิ่งและต้องเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้พร้อมทั้งมีแนวทางในการปรับตัวอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงอีกด้วย       ในช่วงบ่ายท่านอาจารย์ไกรฤทธิ์ ได้สรุปประเด็นในการบริหารงานเปลี่ยนแปลง เป็น 3 ประเด็นคือ 1 .ต้องคิดเเบบ demand Side คือดูผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมภายนอก  รับข้อมูลผลกระทบจากภายนอกบ้าง   2 .แก้กรรมเก่า แต่อย่าเสียเวลาทั้งหมดไปกับการแก้ไข   3 .สร้างกรรมใหม่ที่เป็นประโยชน์เช่นคิดใหม่ทำใหม่     ร่วมมือข้ามสายงาน     มองระยะยาว (ข้ามปีงบประมาณ)หรือเรียนรู้แชร์ประสบการณ์กัน

นายบัณฑูรย์ มนธาตุผลิน
IP: xxx.46.77.130
เขียนเมื่อ 

นายบัณฑูรย์  มนธาตุผลิน ผู้ตรวจการระดับ 9 กลุ่มที่ 2 ขอสรุป ความรู้ที่ได้จากการอบรมในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 จากการบรรยายของท่านอาจารย์ พายัตและท่านอาจารย์ว่าที่ร้อยตรีจิรวัฒน์ โดยท่านอาจารย์ พยัต  ได้บรรยายถึงวิวัฒนาการของบริษัท พฤกษาโฮลดิ้ง ที่ประสบความสำเร็จ มีรายได้ จากการประกอบการ สูง มีวิธีดำเนินงาน โดย ปรับเปลี่ยนวิธีคิด และสร้างนวัตกรรมใหม่ ที่สามารถ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี การบริหารงานภายในของบริษัท สามารถนำผลประกอบการมาแบ่งโบนัสให้แก่พนักงาน ภายในบริษัท โดยแบ่งกลุ่มการแข่งขันการทำงานได้รับโบนัส ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับ ผลประกอบการของกลุ่ม ต่างๆภายในบริษัท ทำให้เกิดการแข่งขัน และ การก่อสร้างโครงการที่ สำเร็จโดยใช้เวลาอันสั้น โดยนำ นวัตกรรม ใหม่ๆเข้ามาช่วยในการดำเนินการ ท่านอาจารย์ดอกเตอร์พยัตได้ บรรยายถึงวิวัฒนาการของ การบริหารงานของบริษัท ปตท .เกี่ยวกับวิธีคิดและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ก่อนที่จะเข้ามา  take Over บริษัท jet ซึ่งบทสรุปที่ได้จาก บริษัททั้งสองคือ  ต้องดูว่าลูกค้าต้องการอะไร เพื่อที่จะได้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ และต้องสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า กรณีศึกษาทั้ง 2 บริษัท  สามารถนำมาปรับใช้กับการเคหะแห่งชาติได้เป็นอย่างดี สำหรับ ว่าที่ร้อยตรีจีรวัฒน์ ได้บรรยายและยกตัวอย่างกระบวนการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking process ซึ่งมีหลักการ ที่ต้องเข้าใจลูกค้า   ตีโจทย์   ระดมความคิด สร้างสรรค์ต้นแบบ รวมถึงได้บรรยาย ให้ผู้รับการอบรมเข้าใจถึง บุคลากรในยุค Gen M Millennium ว่ามี บุคลิกและความสามารถอย่างไรเพื่อให้สามารถนำศักยภาพของเด็กรุ่นนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท้ายที่สุดได้บรรยายถึงการก่อให้เกิดธุรกิจ platform ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางในธุรกิจต่างๆ

ศักจวัฒน์ เภรีภาส กลุ่มที่1 : สรุปการบ้านรายวัน
IP: xxx.40.186.99
เขียนเมื่อ 

สรุปการบ้านรายวัน:  ศักจวัฒน์  เภรีภาส   กลุ่มที่ 1 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561Learning Forum & Workshopภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ (1) และ (2) (Visionary Leadership)

โดย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ และอาจารย์พิชญ์ภูรี จันทรกมล

                  ผู้นำที่ดีต้องมองภาพใหญ่  โลกมีการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคต่างๆ จนถึงปัจจุบัน ผู้นำต้องเน้นการพัฒนาสู่ความยั่งยืน เน้นคน มองอนาคตและมีนวัตถกรรมใหม่ๆ มาปรับใช้ ผู้นำต้องมีจริยธรรมสูง เป็นตัวอย่างที่ดี ทำตัวตนให้เป็นคนมีเสน่ห์ผู้คนอยากทำงานด้วย และมองกาลไกล

              ได้ศึกษาจากผู้นำที่ยิ่งใหญ่ในโลกหลายๆ แบบ มาวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย  นำมาเป็น ตัวอย่างในการเป็นผู้นำที่ดี คุณลักษณะที่ดีของผู้นำควรเป็นอย่างไร  นำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและการนำในหน่วยงานหรือองค์กร ต่อไป โดยให้ลองมีวิสัยทัศน์ ที่อยู่นอกกรอบ   มีจริยธรรม  ธรรมมาภิบาล 

               เป็นการสร้างแรงบันดาลใจ โดยเอาความรู้ที่มีอยู่คือ 2 R’s (Reality+ Relevance ) มาปลดล๊อคพลังที่ซ่อนไว้อยู่ข้างในให้เกิดพลังความคิดเพื่อให้เกิดการทำงานที่มีคุณค่า  ที่สำคัญพลังเรียนรู้เป็นทีม Value Diversity สร้างคุณค่าจากความหลากหลายเนื่องจากทุกคนมีคุณค่าที่ไม่เหมือนกัน จึงเป็นการมาบูรณาการความรู้ และได้เรียนรู้พื้นฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทฤษฎี 8K’sการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคโลกาภิวัฒน์ ทฤษฎี 5K’s  ซึ่งเมื่อนำหลัก ทฤษฎี 8K’s + ทฤษฎี 5K’s  คือ ปลูก คือการพัฒนา เก็บเกี่ยว การใส่คำถามให้ตอบ และการลงมือทำให้สำเร็จ

                ภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ (2)

                วิสัยทัศน์ที่ดี  ต้องให้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการกำหนด Vision without actionจะถูกมองว่าไม่ได้ประโยชน์นัก และอาจถูกมองว่าเป็นความฝัน  Mission คือพันธกิจหรือภารกิจที่เราจะทำเพื่อตอบสนองเป้าหมายของ Vision เหล่านั้น การกำหนด Vision Mission ไม่พอ ต้องมีการกำหนด Core Valueด้วย องค์กรอาจารย์จีระ เน้น สร้างสรรค์ มูลค่าเพิ่ม และความสุขในการทำงาน ผู้นำให้ความสนใจต่อ Vision การระดมความคิด  โดยรับฟังความคิดแปลกใหม่ มีคณะผู้เชี่ยวชาญเข้าไปช่วยเหลือ ผสมผสานระหว่างความคิดคนในกับคนนอก วิธีการระดมความคิด จะต้องเน้นการแสดงความคิด 2 ทางคือโต้ตอบและตรงไปตรงมา

              ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 3 ประการ ประกอบด้วย คน – องค์กร – ผลประกอบการ / ความเป็นเลิศ และการบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพจะต้องมีองค์ประกอบคือ องค์กรน่าอยู่ ทันสมัย คล่องตัว มีการพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในด้านต่างๆ และสุดท้ายต้องมีแรงจูงใจให้ทำงานอย่างเต็มความสามารถ และในการทำงานเราต้องมี Happy at workและ Happy workplace บางครั้งต้องมีFlexible work  และการฝึกอบรมคนอยู่ที่ Process คือสอนโดยให้เบ็ดไปตกปลาไม่ได้ให้ปลา


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561   การบริหารการเปลี่ยนแปลง  โดย อ.จันทนา สุขุมานนท์, อ.ชูชาติ มั่นครองธรรม, อ.ทำนอง ดาศรี

                ได้แนวคิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งสำคัญที่สุดคือข้างในของตัวเราเองส่วนการเปลี่ยนแปลงในองค์กรก็เหมือนกันมีประเด็นที่ยากคือภายในส่วนภายนอกก็อยากให้เปลี่ยน การที่จะเปลี่ยนให้เกิดความสำเร็จก็มีหลายขึ้นตอนต้องมีวิสัยทัศน์ เปลี่ยนแล้วได้อะไรขึ้นมา ผู้บริหารต้องเป็นผู้นำในการเปลี่ยนมีการวางแผนร่วมกันทั้งหมดทุกฝ่ายต้องเข้าใจตรงกันที่ชัดเจนทั้งผู้เห็นด้วยและเห็นต่าง สร้างเครื่องมือระบบ นโยบายที่ชัดเจน มีการฝึกอบรม และมีเครื่องมือในการวัดความก้าวหน้าได้

                จึงสรุปได้ว่าถ้าต้องการจะบริหารการเปลี่ยนแปลงให้สำเร็จต้องเริ่มที่ตัวเราระเบิดจากข้างในตัวเรา ในองค์กรของเราด้วยความชัดเจน มีเครื่องมือมีระบบมีการศึกษา และสามารถวัดความก้าวหน้าได้ และเป็นการเปลี่ยนในแนวทางที่พัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม

การบริหารธุรกิจในยุคASEAN EconomicCommunity (AEC) รศ.ดร.อัทธ์  พิศาลวานิช ,ดร.จิระหงศ์ลดารมภ์

                การที่จะทำธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเชี่ยนมีทั้งสมาชิเก่า และใหม่ เช่น ประเทศในกลุ่ม CLMV ซึ่งจะต้องศึกษาข้อมูลให้รอบด้านอะไรควรทำและอะไรไม่ควรทำ ต้องลงไปดูด้วยตัวเอง หรือไปดับภาครัฐ และในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยก็ยังมีโอกาส เรานำประสบการณ์ที่มีอยู่แล้วไปพัฒนา อาจจะเป็นความร่วมมือหรือเป็นการช่วยเหลือ การทำธุระกิจก็จะเน้นเรื่องการผลิตแล้วส่งออกมีแรงงานราคาถูก และได้รับสิทธิพิเศษทางด้านภาษี เพราะเป็นกลุ่มประเทศด้อยพัฒนา

               การบริหารการเปลี่ยนแปลง ได้รู้ถึงวิธีคิดการเปลี่ยนแปลงภายในตัวเองก่อนในทางที่ดีขึ้น จึงจะสามารถเปลี่ยนองค์กรได้ การสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญ ในเรื่องควรให้มีFeedBack กลับมาจากเพื่อนร่วมงาน เพื่อนำมาปรับตัวเอง การตั้งคำถามตัวเองในประเด็นจะพูดตามหัวข้ออะไร   กระบวนการเปลี่ยนแปลงมีทั้งเชิงรุก และเชิงรับ

                การแบ่งกลุ่มการนำเสนอการพัฒนาโครงการกลุ่ม 1 ได้นำเสนอการพัฒนาที่อยู่อาศัยในประเทศ สปป.ลาวซึ่งเป็นการคิดนอกกรอบที่อาจารย์อยากให้คิดข้ามพรมแดนและได้วิเคราะห์แนวทางที่จะศึกษาความเป็นไปได้ และกฎหมาย กฎระเบียบ ภาคีและหน่วยงานที่จะมีความร่วมมือ เราจะไปได้อย่างไร เป็นการร่วมทุน หรือลักษณะการช่วยเหลือซึ่งจะต้องศึกษาต่อไป


วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561   การบริหารกลยุทธ์องค์กร โดย “รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์.”

            การวิเคราะห์อนาคตให้ถูกต้อง  คือหัวใจในการบริหารเนื่องจากโลกในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว  วิเคราะห์โดยมีข้อมูล ต้องวางแผนทิศทาง ระยะสั้น  กลาง ยาว   การบริหารสู่ความสำเร็จ     เน้นเรื่อง                                                                                

 • พัฒนาระบบคิด วิเคราะห์ก่อน ไม่ติดกับเชื่ออะไรง่ายๆ
 • ต้องรู้ตัวเอง  แต่ไม่ติดกับมองแต่มุมตัวเอง
 • อย่าเคยชินกับสิ่งที่เป็นอยู่
 • ไม่ติดกับดักประสบการณ์  คิดใหม่ๆไปสู่อนาคต การวางแผนกลยุทธ์ เน้นเฉพาะ เรื่องสำคัญ ต้องรู้จักเชื่อมโยง อดีต ปัจจุบัน  อนาคต คิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ความเป็นไปได้  
 • การบริหารธุรกิจในยุค  ASEAN Economic Community (AEC)โดย “คุณพูลสวัสดิ์  เผ่าประพัธน์”                เปลี่ยนเพื่อตอบโจทย์ลูกค้า  ต้องมีนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ลูกค้า ต้องเปลี่ยนความคิดให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง นวัตกรรมคือการเปลี่ยนความคิด    การประเมินผล ต้องดูที่ผลลัพธ์เป็นสำคัญ  การปรับปรุงกระบวนการ ก็ต้องมุ่งเน้นที่ผล                กระบวนการที่สำคัญ มี 5 กระบวนการ
 1. กระบวนการสร้างกำไร  มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเราต้องมีการปรับปรุงกระบวนการทำงานต่างๆ ให้ดีขึ้น 
 2. กระบวนการสร้างความพึงพอใจ ต้องรู้ว่าลูกค้ามีความพึงพอใจหรือไม่พอใจ นำมาปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้น
 3. กระบวนการสร้างแบรนด์ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร ทำอย่างไรให้ลูกค้าเกิดการยอมรับ ผูกพันกับองค์กร
 4. กระบวนการสร้างแบรนด์ ต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง นำนวัตกรรมใหม่ๆที่จะตอบสนองความต้องการ สร้างผลกำไรมากขึ้น
 5. กระบวนการประเมินผลต้องมีตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 


วันที่ 5 มีนาคม 2561  การบริหารทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์  โดยดร.ทายาท  ศรีปลั่ง                  ได้รับความรู้ในหลักการและวิธีการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรโดยมีแนวคิดทั้งหมด 5 แนวคิด ได้แก่ Leadership Pipeline การสร้าง พัฒนา และรักษาไว้ซึ่งทักษะความสามารถ 2) 9 Box – เกณฑ์การพิจารณาการเวียนงานหรือเลื่อนตำแหน่ง 3)Mentoring พี่เลี้ยงที่ช่วยสอน ชี้แนะ และให้คำปรึกษา เพื่อช่วยพัฒนาบุคลากรในองค์กร4)Coaching การพัฒนาลูกน้องให้มีความรู้ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะตัวในการงาน 5) Trust มีความเชื่อว่าบุคคลนั้นมีความสามารถซึ่งเหมาะกับการทำงานเป็นทีม            ได้เรียนรู้การบริหารทุนมนุษย์เชิงกลยุทธิ์ 5 แนวคิด คือแนวคิดที่ 1  Leadership Pipeline  เส้นทางการเติบโต การเป็นผู้นำแนวคิดที่ 2  9 Box-เกณฑ์การพิจารณาการเวียนงานหรือเลื่อนตำแหน่ง แนวคิดที่ 3  Mentoring ระบบพี่เลี้ยงแนวคิดที่ 4  Coaching  ระบบการชี้แนะให้คำปรึกษาแนวคิดที่ 5  Trust ความเชื่อมั่น ไว้วางใจ

ดร.เกริกเกียรติ  ศรีเสริมโภค             ได้รับความรู้ด้านกลยุทธ์การพัฒนาคนในยุคDigitalซึ่งนอกจากคนจะมีประสบการณ์การทำงานแล้ว ควรจะมี EQ มากกว่าIQ และได้ยกตัวอย่างความสำเร็จของ Appleที่มาจากขีดความสามารถของคน ที่ต้องพัฒนางานให้ดีกว่าคู่แข่งการทำสิ่งใหม่ ๆ และอย่าละเลยสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ โดยได้แนวคิดหลักการในการบริหารคนคือ ต้องรู้ เข้าใจ ประยุกต์ใช้ พัฒนางานไปสู่นวัตกรรมอีกทั้งองค์กรยังต้องมุ่งเน้นกลยุทธ์การจัดการความรู้อย่างเข้มข้น เนื่องจากChangeเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ คุณภาพ และมีความพร้อมในการแข่งขัน โดยเน้นHR Transformation Process  

การเคหะแห่งชาติกับการบริหารธุรกิจในยุค AEC  โดย คุณกษิต  ภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระการต่างประเทศ             ตัวเราต้องมีความมุ่งมั่น มีความซื่อสัตย์สุจริต การพัฒนาคนในองค์กรก่อนสู่ภายนอก  ต่อมามีการพัฒนางานของเรา เช่น การพัฒนาการก่อสร้าง บนพื้นฐานความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ AEC   และต้องศึกษาและเข้าใจและปฏิบัติตามกฎบัตรร่วมกัน บนเสาหลัก  3 ด้าน ด้านการเมือง, ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม   และขับเคลื่อนพร้อมยึดหลัก  Innovation, SDG, เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  คู่ค้า/ชุมชนใกล้เคียง ธรรมาโปร่งใส มีความน่าเชื่อถือ พึ่งพากลุ่มตนเองก่อน  ปัญหาของ AEC  คือ แต่ละประเทศยังต้องแก้ไขปัญหาภายในประเทศตนเอง ยังไม่ให้ความสำคัญ AECอย่างจริงจัง 

คุณชาย  สังขะเวช             ได้มาบรรยายถึงofjective  ของ AEC  และข้อมูลด้านการค้า  การบริการ และการลงทุน               วัตถุประสงค์การรวมตัวกันของอาเซียนเพื่อให้มีการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบมาทำการผลิตสินค้า และส่งต่อใน 10 ประเทศ โดยเสรี และการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยไม่มีภาษี การสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งเพื่อเป็นตัว Support การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบสินค้าและบริการ มีวัตถุดิบอย่างเสมอภาค บางประเทศมีความถนัดด้านหนึ่งอีกประเทศไม่มีความถนัดอาจมีการร่วมทุนสร้างเสรีมากขึ้น เป็นการรวมตัวกันเพื่อให้แข่งขันกับเศรษฐกิจโลก  

วันที่ 6  มีนาคม 2561  การบริหารงบประมาณเชิงกลยุทธ์  โดย ดร.ดวงตา  ตันโซ    ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ และคุณสาธิต อนันตสมบูรณ์ ดำเนินการอภิปรายโดย อาจารย์ทำนอง ดาศรี               การจัดทำงบประมาณต้องพิจารณาจากข้อกำหนดหลักการ วัตถุประสงค์  ขอบเขตภารกิจ  เป้าหมาย  แนวทางการดำเนินการ  ตัวชี้วัด  หน่วยงานเจ้าภาพที่เป็นผู้ดำเนินการ             ต้องให้ความสำคัญกับแผนงานระยะปานกลาง  ระยะยาว ดำเนินกิจกรรมที่บูรณาการทั้ง 3 มิติ คือ มิติตามยุทธศาสตร์พื้นที่ (Area) มิติตามยุทธศาสตร์กระทรวง/หน่วยงาน (Function) มิติตามยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาล (Agenda) และกำกับดูแลติตามประเมินผลสัมฤทธิ์ ตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนบูรณาการทุกมิติ ได้เน้น  3 เรื่อง งบประมาณ  การบูรณาการ และยุทธศาสตร์ บริหารให้มีประสิทธิผล เน้นผลงาน  มีเป้าหมายที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม มีตัวเลขที่ชัดเจน เป็นที่ยอมรับ มีเจ้าภาพในการดำเนินการ ภายในกรอบแผนระยะสั้น และแผนระยะยาว โดยแผนต้องเป็นภารกิจขององค์กรเรา  เป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (พ.ศ 2559-2568) ในการดำเนินการตามแผนจะต้องมีการติดตามผลงาน  และควรมี Project Base  รวมทั้งการดำเนินงานวัดด้วยตัวชี้วัด ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA)               ระบบงบประมาณ มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์กำหนดแผนถึง พ.ศ 2579  ต้องสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในแต่ละปีงบประมาณ จะต้องวางแผนการใช้งบประมาณในแต่ละเดือน วางแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง และให้มีสัญญาเกิดภายในกำหนด  และจะต้องมีการวิเคราะห์งบประมาณและการบริหารความเสี่ยงควบคู่กันเพื่อการใช้งบประมาณตามเป้าหมายและคุ้มค่าที่สุด 

วิเคราะห์กรณีศึกษาด้านการบริหารธุรกิจ กรณีศึกษาของบริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด  ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา ได้สรุปความสำเร็จประเภทธุรกิจ ของ Jack Ma 1.        ธุรกิจขนาดเล็ก  ความสำเร็จอยู่ที่ความฉลาดของเถ้าแก่ 2.        ธุรกิจขนาดกลาง  ความสำเร็จอยู่ที่ ระบบการบริหารจัดการ3.        ธุรกิจขนาดใหญ่  ความสำเร็จอยู่ที่คน หัวใจของการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององค์กรมี 2 ตัวคือ 1.        T –Technology/tecnicial/tool การบริหารจัดการต่างๆ 2.        A – Acceptance  ความยอมรับ หัวใจของการเปลี่ยนแปลง  คือผู้นำจะต้องรับมือและก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นให้ได้ โดยจะต้องรอบรู้สิ่งแวดล้อมแนวโน้มแต่ละเรื่องเพื่อให้ได้เปรียบกับคู่แข่งขันและสถานการณ์ขององค์กรตนเอง ได้แก่  Vision, Communicetion,  Incentive,  Skill, Action Plan  และ Tool  สุดท้ายของวันนี้เป็นการนำเสนอสรุปกรณีศึกษาAlibaba  ของกลุ่ม 1 นำ PlatForm ระหว่าผู้ซื้อและผู้ขาย   และกลุ่ม 2  ธุรกิจ e-commerce   มาปรับใช้กับภารกิจ การเคหะแห่งชาติแบบทันสมัยและทันกับการเปลี่ยนแปลง 

วันที่ 7 มีนาคม 2561      การบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ โดยคุณสมชาย ไตรรัตนภิรมย์ ดร.สุรพงษ์ มาลี               ทุกสถานการณ์จะมีความเสี่ยงแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ จะมีผลกระทบด้านเศรษฐกิจ, สังคม  จำเป็นจะต้องวางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับเหตุการณ์นั้น  ในส่วนของการเคหะแห่งชาติ  จะต้องติดตามและวิเคราะห์หลายด้าน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น ความเสี่ยงด้านคู่แข่งขัน, เรื่องหนี้ของลูกค้า และมีการวางกลยุทธ์  การบริหารทรัพยากรให้คุ้มค่าเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด  ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการสื่อสาร และมีการทบทวน และการกำกับดูแลที่ดีควบคู่กัน                 การดำเนินการต้องเป็นไปตามขั้นตอนและเป็นงานขององค์กร ทุกฝ่าย และเป็นของผู้ปฏิบัติทุกแผนก  เพื่อให้เป็นวัฒนธรรมความเสี่ยงขององค์กร มีการกำหนดวัตถุประสงค์ และระบุปัจจัยความเสี่ยง  มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ  เพื่อลด โอกาส และผลกระทบ ที่จะเกิดความเสี่ยง และดูระดับความเสี่ยงว่าอยู่ระดับ ต่ำ กลาง สูง หรือสูงมาก ซึ่งหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบในเชิงลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร ซึ่งเราต้องบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือยอมรับได้เพื่อลดความเสียหายจากความเสี่ยงมากที่สุด                การบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่องสำคัญ สามารถมีเครื่องมือที่วัดความสำเร็จขององค์กรได้ สืบเนื่องจากภาวะสงคราม เหตุการณ์ระเบิดตึกเวิล์ดเทรด ส่งผลกระทบให้เกิดความเสี่ยงทั่วโลก ทั้งด้านความปลอดภัย ด้านเศรษฐกิจ ทำให้เกิดภาวะวิกฤติต้มยำกุ้ง วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ ความน่าเชื่อถือต่างๆ ในหลักทรัพย์   

   วันที่ 14 มีนาคม 2561        การพัฒนาที่อยู่อาศัย...กับการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่Thailand 4.0 กรณีศึกษา โดย  ดร.โสภณ  พรโชคชัย  และ นายสิทธิชัย  เนี๋ยมเจริญ                 ได้ทราบแนวโน้มและดิชนีของการพัฒนาที่อยู่อาศัยของภาคเอกชนว่ามีการพัฒนาไปแนวทางไหนและแหล่งโครงการอยู่โซนไหนบ้าง แต่โครงการมีขนาดและมูลค่าเป็นอย่างไร แล้วหันกลับมามองตัวเราเอง กคช. จะพัฒนาโครงการไปในกลุ่มไหนที่เอกชนไม่สนใจ โดยฌฉพราะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และต่างจังหวัด ซึ่งยังเป็นตลาดใหญ่อยู่แต่อาจจะมีมูลค่าต่อหน่วยน้อยอยู่ แต่ก็ยังคงเป็นภาระกิจของเราเองที่ยังต้องทำ                 และประเทศไทยในขณะนี้ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ Thailand4.0  กำลังอยู่ในช่วงปรับตัวในก้านการคิดค้น และนำนวัตกรรมมาใช้ในการผลิดให้มากขึ้น ต้องทำให้หลายๆอย่างให้ Smart รวมทั้งSmart Mindset ต่อยอดจากสิ่งที่รัฐบาลเสนอให้ทำ ไม่ใช่รอแต่งบประมาณเท่านั้น  กคช. จะต้องมีR&D ของตนเองที่แข็งแรง พร้อมทั้งสามารถดึงความร่วมมือจากแหล่งอื่นๆ ที่จะทำให้สามารถก้าวเดินไปข้างหน้างอย่างมีคุณภาพและแข็งแรงขึ้นแนวโน้มแบบบ้านที่มีความต้องการของตลาด ได้แก่ “บ้านแฝด” ขนาด 35 ตร.วา และบ้านสำหรับผู้สูงอายุ

 • 1. เป็นสถานที่ซึ่งไม่ต้องปีนป่าย
 • 2. มีอุปกรณ์เสริมเพื่อการเคลื่อนไหวเคลื่อนย้ายผู้สูงวัย
 • 3. มีสิ่งอำนวยความสะดวกมาสนับสนุน
 • 4. มีระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการดูแล
 • 5. มีหน่วยฉุกเฉินประจำการให้ในหมู่บ้าน               สิ่งเหล่านี้จะทำให้การขายบ้านประเภททาวน์เฮ้าส์ สามารถดึงดูดผู้ซื้อที่เป็นครอบครัวขยาย ทำให้ชีวิตการทำงาน และการอยู่อาศัยร่วมกับผู้สูงวัยง่ายขึ้น เทคโนโลยีมีการพัฒนาตั้งแต่ 20 ปีก่อนหน้านี้ ดังนั้นจึงจะต้องนำมาใช้ให้เกิดนวัตกรรมเกินประโยชน์ในปัจจุบันให้ได้มากที่สุด ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงโดยDigital               การบริหารงานที่ดีต้องให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วม (Creative Organization Development) – COD ซึ่งถ้าไม่เน้นการมีส่วนร่วมแล้ว พนักงานก็จะไม่ทุ่มเทกับงานนั้นๆ และเมื่อ CODแล้วก็จะเกิดไอเดียใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมีหลัก 4M ได้แก่
 • 1. ทัศนคติที่ดี Mind – Set
 • 2. ขั้นตอนกระบวนการคิด Mood
 • 3. กระบวนการทำให้เป็นรูปธรรมMechanics
 • 4. มีความต่อเนื่องยั่งยืนMomentum 

 • วันที่ 15 มีนาคม 2561 วิเคราะห์ประเด็นท้าทายการเคหะแห่งชาติ ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ  ได้ชูประเด็น รู้เรา รู้เขา                โดยให้มองจากภายนอกสู่ภายใน  พร้อมยกกรณีศึกษาการเคหะที่ประเทศสิงคโปร์  สู่ภายในประเทศระดับรัฐบาล  มาสู่ภายในการเคหะแห่งชาติ รวมทั้งคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ และผู้ว่า กคช.ต้องไปในทิศทางเดียวกัน หรือ วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน และให้มองนอก ไม่ว่าจะนอกประเทศ และในประเทศการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม Social หรือคู่แข่งขัน หรือวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ  Trend  แนวโน้มที่มีผลกระทบไทย และ การเคหะมีอะไรบ้าง สุดท้าย ต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลา  Leaning Organization พร้อมสรุปท้าย เรื่องกรรมเก่า กรรมใหม่ และวัฒนธรรมองค์กร บริหารให้ดีที่สุด   

 • ดร.ทรงวุฒิ  ชนะภัย  เน้นโลกเปลี่ยน  ความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อโลกอนาคต  มองAGENDA 
 • ความท้าทายเชิงกลยุทธ์  ให้วิเคราะห์เรื่อง คน ลูกค้า และความท้าทายขององค์กร สำหรับเรื่องคนบริหารระหว่าง Generation โดยTalent
 • กลยุทธ์การแข่งขัน   เน้นเรื่องการเก็บข้อมูล หรือสถิติ ของลูกค้า
 • ด้านภารกิจของการเคหะแห่งชาติและด้านทรัพยากรบุคคล
 • ด้านลูกค้าและด้านทรัพยากรบุคคล
 • ด้านการเงินและด้านทรัพยากรบุคคลด้านการปฏิบัติงานและด้านทรัพยากรบุคคล โดยทั้ง 2 เรื่องนำเครื่องเมืองเทคโนโลยีมาใช้ สุดท้ายได้ข้อคิดและจำเป็นในเรื่องความท้าทาย “ท่านมีแนวทางปรับตัวอย่างไรให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงและต่อยอดความสำเร็จขององค์กรในยุค  Digital” 

 • ช่วงบ่าย เป็นการวิเคราะห์ประเด็นท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และเสนอแนะวิธีการจัดการ พร้อมนำเสนอ 4 กลุ่ม ๆ ละด้านดังนี้
 • ด้านภารกิจของการเคหะแห่งชาติและด้านทรัพยากรบุคคล
 • ด้านลูกค้าและด้านทรัพยากรบุคคล
 • ด้านการเงินและด้านทรัพยากรบุคคล
 • ด้านการปฏิบัติงานและด้านทรัพยากรบุคคล                 ได้นำเสนอแนวคิดซึ่งสามารถที่จะนำไปปฎิบัติต่อยอดได้จริง นอกจากเรียนรู้ในห้องเรียนแล้ว จะต้องนำไปลงมือทำ และทำอย่างต่อเนื่องและต่อเนื่องจึงจะเกิดความยั่งยืน และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  
 •  วันที่ 16 มีนาคม 2561 การวิเคราะห์กรณีศึกษาด้านการบริหารธุรกิจ โดย ดร.พยัค วุฒิรงค์   (บทเรียนเพื่อการพัฒนาการเคหะแห่งชาติ)                ได้บรรยายแนวโน้มธุรกิจจะจากตะวันตกสู่ตะวันออก เนื่องทวีปทางตะวันออก ASEAN เป็นแหล่งทรัพยากรของโลก  และมีประเทศจีน และอินเดียมีประชากรจำนวนมาก เปรียบเทียบธรุกิจอสังหาริมทรัพย์ ภาคเอกชนคือ พฤกษา และการเคหะแห่งชาติ  แนวคิดพฤกษา คือ สร้างกำไร ไม่เน้นคุณภาพ ขายถูก และมีการร้องเรียนมาก  จะไม่ขายสินค้าคงเหลือ เพราะต้องซ่อมมาก               วิธีการ มุ่งกลุ่มเป้าหมายที่อยู่รอบนอกเมืองไกล เพื่อลดต้น    และนวัตกรรมปัจจุบันในการสร้างกำไร  คือได้ไปตั้งบริษัทฯ ที่ประเทศจีน เพื่อขายบ้านในไทยให้คนจีน เพราะเข้าถึงลูกค้าคนจีนซื้อเพื่อเก็งกำไร และนำเสนอ สถานีบริการน้ำมันนอกจากขายผลิตภัณฑ์ยังขายบริการต่าง ๆ ที่อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า  
 •   ว่าที่ร้อยตรีจีระวัฒน์  เยาวนิช               ได้บรรยายแนวคิดเครื่องมือในการเข้าถึงลูกค้า Design  Thinking  และนวัตกรรม 10 ประการ โดย ทั้งหมด การเคหะแห่งชาติ สามารถนำมาพัฒนาได้ต่อไป             ช่วงบ่ายเป็นการพัฒนาที่อยู่อาศัยกับการขับเคลื่อนประเทศไปสู่Thailand 4.0 ยุทธศาสตร์ของการเคหะแห่งชาติการออกแบบโครงการเชิงนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานของการเคหะแห่งชาติ              ทั้ง 4 กลุ่ม วิเคราะห์โดย ศ.ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์ ดำเนินรายการโดยอาจารย์ พิชญ์ภูรี จันทรกมล  และ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ (นายสัญญา  หวะสุวรรณ) มาให้ข้อเสนอแนะพร้อมมอบวุฒิบัติ  และหมวกสามารถCHIRA  academy และดอกกุหลาบ ปิดการอบรม พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ทุกท่านมีความสุข บรรยากาศประทับใจ
ฟาริดา เส็มหล่อ
IP: xxx.40.186.112
เขียนเมื่อ 

สรุปการบรรยายในวันที่ 14 มีนาคม 2561

การพัฒนาที่อยู่อาศัย...กับการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ Thailand 4.0 กรณีศึกษา

โดย      ดร.โสภณ พรโชคชัย

           นายสิทธิชัย เนี๋ยมเจริญ

 

ดร.โสภณ  พรโชคชัย

               ได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้ม และดัชนีของการพัฒนาที่อยู่อาศัยของภาคเอกชนว่ามีการพัฒนาไปแนวทางไหนและแหล่งโครงการอยู่โซนไหนบ้าง แต่ละโครงการมีขนาดและมูลค่าเป็นอย่างไร  ซึ่งในส่วนของการเคหะแห่งชาติจะพัฒนาโครงการไปในกลุ่มไหนที่เอกชนไม่สนใจ โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และต่างจังหวัด ซึ่งยังเป็นตลาดใหญ่ แต่อาจจะมีมูลค่าต่อหน่วยต่ำกว่าเอกชน

               ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 และอยู่ในช่วงปรับตัวในการคิดค้น และนำนวัตกรรมมาใช้ในการผลิตให้มากขึ้น ต้องทำให้หลาย ๆ อย่างให้ Smart รวมทั้ง Smart Mindset ต่อยอดจากสิ่งที่รัฐบาลเสนอให้ทำ ไม่ใช่รอแต่งบประมาณเท่านั้น กคช. จะต้องมี R&D ของตนเองที่แข็งแรง พร้อมทั้งสามารถดึงความร่วมมือจากแหล่งอื่น ๆ ที่จะทำให้สามารถก้าวเดินไปข้างหน้างอย่างมีคุณภาพและแข็งแรงขึ้น

               แนวโน้มแบบบ้านที่มีความต้องการของตลาด ได้แก่ “บ้านแฝด” ขนาด 35 ตร.วา และบ้านสำหรับผู้สูงอายุ

               1. เป็นสถานที่ซึ่งไม่ต้องปีนป่าย

               2. มีอุปกรณ์เสริมเพื่อการเคลื่อนไหวเคลื่อนย้ายผู้สูงวัย

               3. มีสิ่งอานวยความสะดวกมาสนับสนุน

               4. มีระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการดูแล

               5. มีหน่วยฉุกเฉินประจาการให้ในหมู่บ้าน

               สิ่งเหล่านี้จะทำให้การขายบ้านประเภททาวน์เฮ้าส์ สามารถดึงดูดผู้ซื้อที่เป็นครอบครัวขยาย ทำให้ชีวิตการทำงาน และการอยู่อาศัยร่วมกับผู้สูงวัยง่ายขึ้น เทคโนโลยีมีการพัฒนาตั้งแต่ 20 ปีก่อนหน้านี้ ดังนั้นจึงจะต้องนำมาใช้ให้เกิดนวัตกรรมเกิดประโยชน์ในปัจจุบันให้ได้มากที่สุด ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิง

 

การบริหารกลยุทธ์องค์กร (2)

กรณีศึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทย

โดย  ดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ  ผู้ช่วยผู้ว่าการสายทรัพยากรบุคคล และพัฒนาองค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

               ได้เรียนรู้ว่า กคช. จำเป็นต้องมีการบริหารกลยุทธ์องค์กร  ไม่มีองค์กรไหนที่ไม่สามารถอยู่ได้ โดยไม่มีปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี เพราะปัจจุบันโลกเสรีมากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ในอดีตจะเห็นว่าเราไม่สามารถป้องกันอะไรได้  ปัญหาคือแผนกบุคคลากรไม่ได้มองการรักษาคนเป็นเรื่องใหญ่ เรามองดูว่าเราจะใช้ศักยภาพให้เต็มที่ได้อย่างไร แล้วต้องส่งเสริมคนให้ได้ อนาคตเป็นสิ่งที่ต้องดูในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน มีการกำหนดเรื่องโครงสร้างทางสังคมในการเลือกปฏิบัติ  ต้องมีการปรับกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  โลกมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมาก เรามีความสามารถแข่งขันอย่างไรก็ได้ ต้องสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตรงใจผู้บริโภค เราสามารถใช้การผสมผสานของดิจิทัลเทคโนโลยี มีการแก้ระบบระเบียบเป็นมาตรฐานสากล

               ใครมีข้อมูลทางการตลาดมาก จะสามารถวิเคราะห์ได้เร็วขึ้น  โลกในปัจจุบันเป็นโลกของผู้ซื้อไม่ใช่ผู้ขาย ผู้ซื้อได้ประโยชน์ เนื่องจากสามารถเทียบราคาได้  แต่ในวันนี้พลิกกลับเป็นโลกของผู้ผลิต คือคนที่ขายของได้ ต้องสร้างความรู้สึกในการที่คนต้องใช้สิ่งของนั้นเสมือนเป็นการบังคับให้ผู้ซื้อใช้ของที่เป็น Experience ในองค์กรเอง ถ้าผลิตจนถึงการสร้างให้เกิดความเป็นส่วนหนึ่ง เหมือน Challenge มีความสุข ทำแล้วรู้สึกภาคภูมิใจ คนได้เรียนรู้ทุกวัน สรุปคือ Experience จะทำให้คนซื้อของ และอยู่ในองค์กร

               องค์กรที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริง เป็นองค์กรที่จะอยู่รอดได้ในอนาคต ทุกสายงานบอกได้ว่าต้องการคนกี่คน ลักษณะแบบไหน  ธุรกิจที่ปรับตัวไม่ทันอาจเกิดปัญหาได้  เราต้องสร้างค่านิยมร่วม

 

อาจารย์ศรัณย์ จันทพลาบูลย์   บริษัท กบเหลาดินสอ จำกัด

               การบริหารงานที่ดีต้องให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วม (Creative Organization Development -COD)ซึ่งถ้าไม่เน้นการมีส่วนร่วมแล้ว พนักงานก็จะไม่ทุ่มเทกับงานนั้น ๆ และเมื่อ COD แล้วก็จะเกิดไอเดียใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมีหลัก 4M ได้แก่

               1.  Mindset – ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติที่ดี

               2.  Mood – อารมณ์ ความรู้สึกที่เอื้อต่อความคิดสร้างสรรค์

               3.  Mechanic – ขั้นตอน กระบวนการการคิด

               4.  Momentum – ความต่อเนื่องยั่งยืน

               สิ่งที่ทำคือให้พนักงานทุกระดับมี Creative Process ,Creative Leadership, Creative Thinking เพื่อจูงใจให้พนักงานคิดไอเดียใหม่ ๆ  ให้สอดรับกับความคิดสร้างสรรค์ในองค์กร  และจะพบว่าเมื่อเชื่อม Creative จะมี 4 M คือมี Content ทั้งหมดที่คิดคือ 12 Module คือ Creative Thinking  สรุปคือ องค์กร COD และ Strength Based Organization น่าจะมีการประยุกต์เอา Design Organization ในการออกแบบองค์กร 

ฟาริดา เส็มหล่อ
IP: xxx.40.186.112
เขียนเมื่อ 

สรุปการบรรยายในวันที่ 15 มีนาคม 2561

วิเคราะห์ประเด็นท้าทายของการเคหะฯ

โดย     ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์  บุณยเกียรติ

          ดร.ทรงวุฒิ ชนะภัย

ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์  บุณยเกียรติ

               ได้เรียนรู้การทำงานว่าเราจะต้องใฝ่หาความรู้ และ รู้เรา รู้เขา โดยให้มองจากภายนอกสู่ภายใน พร้อมยกกรณีศึกษาการเคหะที่ประเทศสิงคโปร์ สู่ภายในประเทศระดับรัฐบาล มาสู่ภายในการเคหะแห่งชาติ รวมทั้งคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ และผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ ต้องไปในทิศทางเดียวกัน หรือ วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน และให้มองนอกองค์กร ไม่ว่าจะนอกประเทศ และในประเทศการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม Social หรือคู่แข่งขัน หรือวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ Trend แนวโน้มที่มีผลกระทบไทย และ การเคหะมีอะไรบ้าง สุดท้าย ต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลา Leaning Organization พร้อมสรุปท้าย เรื่องกรรมเก่า กรรมใหม่ และวัฒนธรรมองค์กร บริหารให้ดีที่สุด

 

ดร.ทรงวุฒิ ชนะภัย

               เน้นโลกเปลี่ยน ความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อโลกอนาคต มอง AGENDA

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ให้วิเคราะห์เรื่อง คน ลูกค้า และความท้าทายขององค์กร สำหรับเรื่องคนบริหารระหว่าง Generation โดย Talent กลยุทธ์การแข่งขัน เน้นเรื่องการเก็บข้อมูล หรือสถิติ ของลูกค้า ด้านภารกิจของการเคหะแห่งชาติ และด้านทรัพยากรบุคคล ด้านลูกค้าและด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการเงิน และด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการปฏิบัติงานและด้านทรัพยากรบุคคล โดยทั้ง 2 เรื่องให้นำเครื่องมือเทคโนโลยีมาใช้ สุดท้ายได้ข้อคิด ความจำเป็นในเรื่องความท้าทาย “ท่านมีแนวทางปรับตัวอย่างไรให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงและต่อยอดความสำเร็จขององค์กรในยุค Digital”

               ช่วงบ่าย เป็นการวิเคราะห์ประเด็นท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และเสนอแนะวิธีการจัดการ พร้อมนำเสนอ 4 กลุ่ม ๆ ละด้าน ดังนี้ ด้านภารกิจของการเคหะแห่งชาติและด้านทรัพยากรบุคคล ด้านลูกค้าและด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการเงินและด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการปฏิบัติงานและด้านทรัพยากรบุคคล ได้นำเสนอแนวคิดซึ่งสามารถที่จะนาไปปฏิบัติติต่อยอดได้จริง นอกจากเรียนรู้ในห้องเรียนแล้ว จะต้องนำไปลงมือทำอย่างต่อเนื่องจึงจะเกิดความยั่งยืน และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ฟาริดา เส็มหล่อ
IP: xxx.40.186.112
เขียนเมื่อ 

สรุปการบรรยายในวันที่ 16 มีนาคม 2561

Panel Discussion วิเคราะห์กรณีศึกษาด้านการบริหารธุรกิจ (บทเรียนเพื่อการพัฒนาการเคหะแห่งชาติ)

โดย    ดร.พยัต วุฒิรงค์  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนานวัตกรรมแห่งเอเชีย

        ว่าที่ร้อยตรีจีรวัฒน์ เยาวนิช วิทยากรชั้นนำ  Mind Dojo Co., Ltd.

ดร.พยัต วุฒิรงค์

               ได้บรรยายแนวโน้มธุรกิจจากตะวันตกสู่ตะวันออก ทวีปทางตะวันออก ASEAN เป็นแหล่งทรัพยากรของโลก และมีประเทศจีน และอินเดียมีประชากรจำนวนมาก เปรียบเทียบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ภาคเอกชน คือ พฤกษา และการเคหะแห่งชาติ แนวคิดพฤกษา คือ สร้างกำไร ไม่เน้นคุณภาพ ขายถูก และมีการร้องเรียนมาก จะไม่ขายสินค้าคงเหลือ เพราะต้องซ่อมมาก

               วิธีการ มุ่งกลุ่มเป้าหมายที่อยู่รอบนอกเมืองไกล เพื่อลดต้น และนวัตกรรมปัจจุบันในการสร้างกำไร คือได้ไปตั้งบริษัทฯ ที่ประเทศจีน เพื่อขายบ้านในไทยให้คนจีน เพราะเข้าถึงลูกค้าคนจีนซื้อเพื่อเก็งกำไร และนำเสนอ สถานีบริการน้ำมันนอกจากขายผลิตภัณฑ์ยังขายบริการต่าง ๆ ที่อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า

 

ว่าที่ร้อยตรีจีระวัฒน์ เยาวนิช

               ได้บรรยายแนวคิดเครื่องมือในการเข้าถึงลูกค้า Design Thinking และนวัตกรรม 10 ประการ โดย ทั้งหมด การเคหะแห่งชาติ สามารถนำมาพัฒนาได้ต่อไป

               ช่วงบ่ายเป็นการพัฒนาที่อยู่อาศัยกับการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ Thailand 4.0 ยุทธศาสตร์ของการเคหะแห่งชาติ การออกแบบโครงการเชิงนวัตกรรม เพื่อการพัฒนางานของการเคหะแห่งชาติ