BAR ; Before Action Review (ทบทวนก่อนการปฏิบัติ)

อ.ต๋อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

BAR ย่อมาจาก Before Action Review แปลกันทั่วไปว่า "การทบทวนก่อนการปฏิบัติ"  จากการสืบค้น ไม่ปรากฏประวัติความเป็นมาแน่ชัดแต่อย่างใด ไม่รู้ว่าใครนำมาใช้เป็นคนแรก ผู้เขียนเข้าใจว่า เครื่องมือ BAR นี้ น่าจะเกิดหลังจาก AAR (After Action Review) (อ่านที่นี่) เพื่อปรับใช้กับการทำงานโครงการที่เน้นกระบวนการจัดการความรู้ในองค์กร 

วัตถุประสงค์สำคัญในการทำ BAR คือ ให้ชัดเจนในเป้าหมายร่วมกัน ชัดเจนกับภาพของความสำเร็จของตน ๆ  รู้บทบาทหน้าที่ของตนและของกันและกันในทีม และอีกประโยชน์สำคัญคือ เป็นการจัดการและป้องกันความเสี่ยง เกิดเป็นภูมิคุ้มกันให้การปฏิบัติสำเร็จด้วยดี  

คำถามสำหรับ BAR  ไม่ตายตัว กระบวนกร (Facilitator) สามารถพลิกแพลงออกแบบได้ โดยคำนึงถึง การมีส่วนร่วมของทีมและแรงบันดาลใจให้ทุกคนมีพลังในการทำงานร่วมกันให้ได้ 

ตัวอย่างของคำถามแสดงดังภาพ 


ทำภาพนี้ไว้ ให้ผู้อ่านนำไปใช้ในการทำกิจกรรมครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครื่องมือจัดการความรู้ความเห็น (0)