ชีวิตที่พอเพียง 3096. การปฏิรูประบบสุขภาพยุคที่สาม


ยังอยู่ที่ “การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาเครือข่ายสังคมสุขภาวะและนโยบาย” ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑   ซึ่งเรื่องที่สองที่นำเสนอคือ ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูประบบสุขภาพสู่ยุคที่สาม  เสนอโดย นพ. พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการ สช.

 เป็นข้อเสนอที่เน้นการกระจายอำนาจ    ทำนองเดียวกันกับระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่เล่าในบันทึกที่แล้ว    โดยในปัจจุบันมีระบบกฎหมายระดับ พรบ. ๔๖ ฉบับ  กำลังดำเนินการยกร่างแก้ไขแล้ว ๒๖ ฉบับ  ในจำนวนนี้มีผลบังคับใช้แล้ว ๕ ฉบับ  ยังอยู่ในท่อ ๒๑ ฉบับ    และมีคณะกรรมการระดับชาติ จำนวนหนึ่ง    

นพ. พลเดช เสนอ

  • ยุคที่ ๑ สมัย ร. ๕   ยุคพัฒนาการแพทย์แผนตะวันตก
  • ยุคที่ ๒ ประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๕๐  ขับเคลื่อนโดยภาคประชาสังคมภายนอกกระทรวงสาธารณสุข   ใช้ทฤษฎีสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา  
  • ยุคที่ ๓  (๒๕๖๐ - ๒๕๘๐)  ยุคปรับสมดุล   ต่อเนื่องจากยุคที่ ๒  : (๑) ปฏิรูประบบบริหารงานสาธารณสุข  (๒) ปฏิรูปงานส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันควบคุมโรค และคุ้มครองสิทธิ์  (๓) ปฏิรูปการเงินการคลังด้านสุขภาพ  (๔) นโยบายสาธารณะว่าด้วยบทบาทของโรงพยาบาลเอกชน  

นพ. พลเดช ถือได้ว่าเป็นเอตทัคคะ ในเรื่องระบบสุขภาพ    ท่านนำเสนอลงประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ชัดเจนมาก    แต่เรื่องที่ซับซ้อนและเป็นพลวัตยวดยิ่งเช่นนี้ ย่อมมีประเด็นถกเถียงได้มาก 

ประเด็นเรื่องหลักการใหญ่ๆ ที่ยังพูดกันน้อย  ได้แก่ (๑) สร้างนำซ่อม  (๒) เอาบริการไปหาชาวบ้าน   แทนที่การให้ชาวบ้านไปหาบริการ  (๓) เอาภูมิปัญญาและจิตวิญญาณเป็นตัวตั้ง ไม่ใช่อำนาจและเงินเป็นตัวตั้ง    (๔) ความเข้มแข็งของประชาชน  

ผมมองว่า ยังไม่ได้ไตร่ตรองเรื่อง disruptive technology ด้านสุขภาพ    และระบบข้อมูลที่มีการวิจัย evidence generation & synthesis ซึ่งจะต้องแข็งแรงขึ้นมาก   เพราะนี่คือ “ระบบสมอง”    ที่จะช่วยให้ระบบสุขภาพมีวิวัฒนาการอย่างเหมาะสมไปตามการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รอบด้าน   และประเด็นที่ ๓ ของผมคือ การใช้ระบบสุขภาพเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ให้คนมีงานทำเลี้ยงชีพ และประเทศมีรายได้     

ศ. นพ. ประเวศ วะสี ถึงกับมองว่า ระบบสุขภาพไทย จะเป็นขบวนการปฏิวัติอารยธรรมโลก    ด้วยมิติทางจิตวิญญาณ มิติปัญญา    ท่านมองเรื่องการกระจายอำนาจ ให้องค์กรในพื้นที่เป็นนิติบุคคล   เป็นองค์กรของรัฐ แต่จัดการแบบเอกชน มีอิสระ    ไม่ใช่โอนไปขึ้นต่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น    ท่านแนะนำกลไกทางการเงินที่ส่งเสริมคนที่ไม่ป่วย  

เรื่องระบบสุขภาพนี้  ไม่ได้เป็นระบบที่อยู่โดดๆ แต่เชื่อมโยงกับระบบสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ และของโลกด้วย    เมื่อมองอย่างนี้  เรื่องที่ นพ. พลเดชไม่ได้แตะคือเรื่อง Global Health ที่ระบบสุขภาพไทยจะต้องเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ด้วย

ที่ยังไม่ได้แต่อีกเรื่องหนึ่งคือ ระบบกำลังคนด้านสุขภาพ    ที่จะเป็นผู้เข้าไปเป็น change agent ขับเคลื่อนระบบสุขภาพไปในทางที่เหมาะสม    ซึ่งหมายความว่าระบบการศึกษาของวิชาชีพสุขภาพต้องบรรลุ mastery learning     

จะเห็นว่า การประชุมกลุ่มสามพรานเป็นกระบวนการทางปัญญา กระบวนการเครือข่ายเพื่อการสร้างสรรค์บ้านเมือง    เพื่อทำประโยชน์สาธารณะในภาพใหญ่    การที่มีคนให้ข่าวใส่ร้ายป้ายสีกลุ่มนี้จึงเป็นขบวนการอกุศลโดยแท้

วิจารณ์ พานิช

๑๒ ม..ค. ๖๑


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

sr
IP: xxx.202.250.206
เขียนเมื่อ 

Integrating (hospitals) data systems is an essential base for launching into more  pro-active health services. Planning and designing services to fit communities, cost and time would be possible with data!

หมายเลขบันทึก

644162

เขียน

24 Jan 2018 @ 22:05
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 1, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก