กิจกรรมสังคมแห่งการแบ่งปัน (Society of sharing)


กิจกรรมสังคมแห่งการแบ่งปัน (Society of sharing)

หลักการและเหตุผล

            กิจกรรม “สังคมแห่งการแบ่งปัน” ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือคนในสังคมไทยที่ประสบความเดือดร้อนจากการดำรงชีวิต บนหลักคิดของการแบ่งปันใน 4 ส่วน คือ

ส่วนแรก แบ่งปันด้วยทุนทรัพย์/สิ่งของ : โดยจัดงบประมาณสำหรับการดำเนินงานในทุกขั้นตอน เช่น ค่าน้ำมัน ค่าจ้างพนักงานขุดบ่อน้ำ บ่อปลา ทุนการศึกษา เป็นต้น

ส่วนที่สอง แบ่งปันด้วยแรงงาน : โดยส่งทีมงานจิตอาสาเข้าไปลงพื้นที่ชุมชน ให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่เดือดร้อน ขาดแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตร โดยทีมงานจิตอาสาจะช่วยดำเนินการขุดหรือลอกแหล่งน้ำให้กับคนในชุมชนสำหรับทำการเกษตรหรือเลี้ยงปลา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น

ส่วนที่สาม แบ่งปันด้วยการให้โอกาส : โดยการส่งเสริมและสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน และให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดทุนทรัพย์ในการเรียน โดยพิจารณาตามเงื่อนไขที่กิจกรรมฯ กำหนดขึ้น พร้อมช่วยสนับสนุนครูจิตอาสาสำหรับถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนในชุมชน 

ส่วนที่สี่ แบ่งปันด้วยการให้สติปัญญา : โดยการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ วิธีการคิด รูปแบบการดำรงชีวิตที่ก่อให้เกิดความสุข และสามารถขยายผลของความสุขสู่สังคมด้วยการมีส่วนร่วมในการแบ่งปันร่วมกันของคนในแต่ละชุมชน

หลักคิดของการแบ่งปันทั้งสี่ส่วนนี้เกิดขึ้นจากแรงบัลดาลใจของ ดร.ชัยโรจน์ นพเฉลิมโรจน์ “สังคมแห่งการแบ่งปัน” โดยได้ใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวเป็นหลัก ไม่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาอำนาจหรือผลประโยชน์ใดๆ มีเป้าหมายเพียงเพื่อให้การช่วยเหลือ แบ่งปันสังคม เพื่อให้คนในชุมชนคลายความเดือดร้อนและซึมซับความรู้สึกของการเป็นผู้ให้ รู้จักช่วยเหลือแบ่งปันกันต่อไป เพื่อให้เกิดสังคมแบ่งปันร่วมกันอย่างยั่งยืน

สำหรับใน ปี พ.ศ. 2560 นี้ กิจกรรมสังคมแห่งการแบ่งปัน ได้มุ่งเน้นการแบ่งปันด้วยทุนทรัพย์/สิ่งของและแรงงาน ด้วยการส่งทีมงานจิตอาสาเข้าไปลงพื้นที่ชุมชน ให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่เดือดร้อน ขาดแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรเป็นหลัก ตลอดถึงแหล่งน้ำที่สามารถอุปโภค/บริโภคที่ช่วยบรรเทาทุกข์ร้อนของชาวบ้านในหน้าแล้ง โดยมอบหมายให้ ดร.เมธา หริมเทพาธิป เป็นผู้ดำเนินงานกิจกรรมฯ และมี ดร.ชัยโรจน์ นพเฉลิมโรจน์ เป็นประธานกิจกรรมฯ และให้การสนับสนุนทุนกิจกรรมร่วมกับบริษัทไฟเบอร์วัน จำกัด (มหาชน) โดยคาดหวังว่า ใน ปี พ.ศ. 2560 นี้ กิจกรรมสังคมแห่งการแบ่งปันจะสามารถบรรเทาทุกข์ร้อนเรื่องน้ำเพื่อการเกษตรได้ถึง 9 แห่ง เพื่อให้เป้าหมายในปีนี้สำเร็จลุล่วง คลายทุกข์ร้อนให้ชาวบ้าน และวางแผนร่วมกันกับคนในชุมชนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งให้เกิดอย่างยั่งยืนร่วมกันตลอดไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อแบ่งปันทุนทรัพย์/สิ่งของ แรงงาน โอกาส และสติปัญญา สำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไทย

กลุ่มเป้าหมาย

กิจกรรมนำร่องในปี พ.ศ. 2560 เริ่มต้นที่กลุ่มเป้าหมายใน 3 พื้นที่หลัก ได้แก่

1. ประชาชนในเขตอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

2. ประชาชนในเขตอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

3. ประชาชนในเขตอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

วิธีดำเนินการ

1. คัดเลือกพื้นที่ดำเนินการที่มีความเหมาะสม

2. ติดต่อสอบถาม ขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชน เช่น นายก อบต. กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตลอดถึงปราชญ์ชุมชน และประชาชนที่เป็นคนในพื้นที่

3. จัดกระบวนการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

     3.1 ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ ข้อกำหนดต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อทำความเข้าใจร่วมกัน และเชิญชวนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงประชาชนที่มีจิตอาสาเข้ามาร่วมในกิจกรรมที่โครงการสังคมแบ่งปันได้จัดขึ้น

     3.2 จัดกลุ่มสัมมนาแบบสุนทรียสนทนา (Dialogue) เพื่อวางแผนและดำเนินการร่วมกัน โดยคำนึงถึงผู้ที่มีความเกี่ยวข้องหลักๆ ดังนี้

           1) กลุ่มคณะทำงานกิจกรรมฯ

           2) กลุ่มผู้นำชุมชน

           3) กลุ่มผู้รับเหมา

           4) กลุ่มชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน

           5) กลุ่มนักวิชาการ/นักพัฒนา/ปราชญ์ชุมชน

     3.3 ในกิจกรรมสร้าง “แหล่งน้ำเพื่อการแบ่งปัน” สำหรับการเกษตรและการอุปโภค/บริโภค จำนวน9 บ่อ มีการร่วมวางแผน ร่วมดำเนินงาน ร่วมติดตามและประเมินผล และร่วมดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องระหว่างประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มนักวิชาการ ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชุมชน และผู้ดำเนินโครงการ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน และรับผิดชอบร่วมกัน

     3.4 ในโครงการ “มอบทุนการศึกษา” จำนวน 10 ทุน มีการติดต่อสอบถามไปยังโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยกลุ่มเป้าหมาย เพื่อคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษา ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางโครงการฯ กำหนดขึ้น

     3.5 สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้รับทุนการศึกษา ทางโครงการฯ จะจัดให้มีครู/วิทยากรจิตอาสาเข้ามาถ่ายทอดความรู้ที่จำเป็นในการเรียนและดำรงชีวิตให้กับนักเรียนในชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกัน

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

ดร.ชัยโรจน์ นพเฉลิมโรจน์        ประธานกิจกรรมสังคมแบ่งปัน

ดร.เมธา หริมเทพาธิป              ผู้ดำเนินงานกิจกรรมสังคมแบ่งปัน                                 

วัน เวลา และสถานที่

1. วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เริ่มดำเนินงานปรับปรุงแหล่งน้ำ ณ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ในเขตพื้นที่ตำบลหนองกวาง 4 แห่ง และพื้นที่ตำบลชำแระ 1 แห่ง รวมเป็น 5 พื้นที่ ดังนี้

     พื้นที่ 1 : เลขที่ 129 หมู่ 3 บ้านหนองแหน ตำบลหนองกวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

     พื้นที่ 2 : บ้านหนองไม้แก่น หมู่ 6 ตำบลหนองกวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

     พื้นที่ 3 : บ้านหนองกระทิง ตำบลหนองกวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

     พื้นที่ 4 : บ้านตรอกยาง หมู่ 2 ตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

     พื้นที่ 5 : บ้านหนองใยบัว หมู่ 5 ตำบลหนองกวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

2. วันที่.......เดือน.....................เขตอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

3. วันที่.......เดือน.....................เขตอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

งบประมาณ

     ไม่ใช้งบประมาณของทางการ โดยใช้วิธีการดังนี้

     1. งบประมาณหลักมาจากทุนทรัพย์ส่วนตัวของ ดร.ชัยโรจน์ นพเฉลิมโรจน์ เช่น ค่าดำเนินกิจกรรมทั่วไป ค่าจัดจ้างเจ้าหน้าที่ ทุนการศึกษา เป็นต้น ส่วนทางบริษัทไฟเบอร์วัน จำกัด (มหาชน) จะช่วยเหลือเพียงค่าน้ำมันในบางส่วนงาน

     2. กรรมการอิสระของบริษัทไฟเบอร์วัน จำกัด (มหาชน) ทำการลงพื้นที่เพื่อดำเนินงานด้วยตนเอง

     3. การดำเนินงานเพื่อติดต่อสอบถามความต้องการของประชาชนมาจากจิตอาสาของผู้นำชุมชน และปราชญ์ชุมชน ทางกิจกรรมอาจพิจารณาค่าเดินทาง ติดต่อสื่อสารให้ตามความเหมาะสม

     4. ครูและวิทยากรจิตอาสา หรือที่จัดจ้างด้วยทุนทรัพย์ส่วนตัวของ ดร.ชัยโรจน์ นพเฉลิมโรจน์

     5. มอบทุนการศึกษาด้วยทุนทรัพย์ส่วนตัวของ ดร.ชัยโรจน์ นพเฉลิมโรจน์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

     1. ได้ช่วยเหลือเกษตรกรที่เดือดร้อนจากการดำเนินวิถีชีวิตในปัจจุบัน

     2. ได้สนับสนุนทุนการเรียนให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลน

     3. ได้เปิดโอกาสให้คนมีอาชีพที่สามารถเลี้ยงตัวได้ ไม่เดือดร้อน

     4. ก่อให้เกิดสังคมแบ่งปันด้วยวิถีของการให้ต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด ทั้งในด้านสติปัญญา แรงงานหรือการลงมือปฏิบัติ การให้ทุนทรัพย์หรือสิ่งของ และการให้โอกาสกับผู้ที่ขาดโอกาสในสังคม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมสังคมแห่งการแบ่งปัน (Society of sharing)

คำสำคัญ (Tags)#Society of Sharing#กิจกรรมสังคมแห่งการแบ่งปัน

หมายเลขบันทึก: 643923, เขียน: 12 Jan 2018 @ 00:28 (), แก้ไข: 12 Jan 2018 @ 00:42 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)