วิจารณ์พระราชบัญญัติควบคุมยางพารา 4

               ประเด็นสำคัญโดยข้าพเจ้าเห็นว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นกฎหมายที่เกี่ยวพันกับกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ได้วางหลักให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้มีอำนาจในการออกประกาศต่างๆที่มีผลใช้บังคับต่อผู้ที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับยางทั้งหมด

      ตามมาตรา 6 ที่บัญญัติว่า เพื่อประโยชน์ในการผลิตยาง การค้ายาง การนำเข้ายาง การนำยางส่งออก ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยคำแนะแนะนำของคณะกรรมการยางมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนด

(1)   ต้นยางชนิดอื่นเป็นต้นยางที่อยู่ภายใต้การควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้

(2)   ต้นยางพันธุ์ดี

(3)   เขตทำสวนยาง

(4)  การแจ้งเนื้อที่สวนยาง จำนวนต้นยาง และพันธุ์ของต้นยางที่ปลูกในสวนยาง รวมทั้งปริมาณเนื้อยางที่ผู้ทำสวนยางทำได้ในแต่ละปี

(5)   เขตห้ามการปลูกต้นยาง

(6)   วิธีการทำสวนยางในแต่ละท้องที่

(7)   ควบคุมการขนย้ายยาง

(8)   ปริมาณการควบคุมเนื้อยาง ปริมาณจัดสรรเนื้อยาง ตามความเหมาะสมแก่สถานการณ์ยางของประเทศ

(9)  การจัดตั้งตลาดกลางแลกเปลี่ยนยางธรรมชาติ รวมทั้งวิธีการดำเนินงาน อำนาจหน้าที่ และการควบคุมตลาดกลางแลกเปลี่ยนยางธรรมชาติดังกล่าว

(10)           มาตรฐานยางและวิธีการมัดยางและการบรรจุหีบห่อยางเพื่อการส่งออก

ทั้งนี้หากผู้ใดฝ่าฝืนประกาศดังกล่าวของรัฐมนตรีตาม (3) (6) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท และให้ทำลายยางที่ปลูกนั้นเสีย หากผู้ทำสวนยางไม่ทำลายต้นยางที่ฝ่าฝืนกฎหมายตามประกาศดังกล่าวให้เจ้าพนักงานมีอำนาจทำลายต้นยางดังกล่าวได้

         ข้าพเจ้ามีความเห็นว่าแม้การห้ามหลายๆประการตามอำนาจที่กำหนดไว้ในกฎหมายฉบับนี้ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรณีดังกล่าวจะเป็นการกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการประกอบอาชีพก็ตาม แต่หากพิจารณาบทบังคับดังกล่าวแล้วจะเห็นได้ว่า ที่มาและเหตุผลทางกฎหมายของพระราชบัญญัติฉบับนี้มีความต้องการเพื่อประโยชน์สำหรับการควบคุมการผลิตหรือการค้ายางในบางช่วงที่เกิดวิกฤติเมื่อราคายางตกต่ำเพราะผลผลิตมากเกินไปหรือคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน กรณีจึงเป็นบทบัญญัติเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากที่กล่าวไปแล้วว่ายางเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ หากมีการผลิตที่เกินขอบเขตจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของในประเทศและระหว่างประเทศ จึงเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจการยางโดยรวม

           

  แต่อย่างไรก็ตามนั่นก็เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งที่ปรากฏในพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542 ที่หยิบยกมาเป็นตัวอย่างประกอบในการวิจารณ์พระราชบัญญัตินี้ ซึ่งหากพิจารณาโดยรวมแล้วข้าพเจ้าเห็นว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้แม้จะมีบทบัญญัติดังที่กล่าวไปแล้วในหลายๆประการที่จำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนผู้ประกอบอาชีพการทำยางพารา แต่ในทางปฏิบัติ(เท่าที่ข้าพเจ้าสัมผัสมา)แล้วเห็นได้ว่าการประกอบอาชีพการทำสวนยางในบ้านเรา เกษตรกรตัวจริงไม่ได้รับรู้ถึงผลของพระราชบัญญัตินี้มากนักเพราะเป็นเพียงการทำยางเพื่อไปขายให้แก่พ่อค้า แต่ผู้ที่เข้าถึงการรับรู้ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ส่วนมากจะเป็นพวกผู้ที่ประกอบกิจการยางในเชิงพานิชย์เช่นผู้ส่งออก พ่อค้าที่ซื้อยาง ผู้ตั้งโรงทำยางเพื่อแปรรูป เป็นต้น ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะประกอบกิจการได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัตินี้

        อีกทั้งในทางบทบัญญัติของกฎหมายแม้จะมีการควบคุมเขตการทำสวนยางหรือกำหนดเป็นประกาศให้มีการทำยางโดยถูกวิธีตามประกาศของรัฐมนตรีฯตามมาตรา 6 ก็ตาม  แต่ในทางปฏิบัติจะเห็นได้ว่าแม้จะมีกฎหมายอยู่แต่ก็มิได้ใช้มาตรการทางกฎหมายเข้าไปบังคับ เช่น ประกาศเรื่องการให้แจ้งปริมาณเนื้อยางที่ผู้ทำสวนยางผลิตได้ในแต่ละปีในทางปฏิบัติหากไปถามเกษตรกรเจ้าของสวนยางว่าทราบเรื่องนี้หรือไม่ ส่วนใหญ่จะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า ไม่ทราบ ไม่รู้ว่าจะต้องแจ้ง และต้องแจ้งกับใคร

         กฎหมายควบคุมยาง พ.ศ.2542 แม้จะเป็นกฎหมายที่บังคับต่อปัจเจกชน (เกษตรกร) ภายในประเทศไทย แต่ก็คงจะกล่าวได้อีกเช่นกันว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจยางในทางระหว่างประเทศมากทีสุดในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกยางพารามากที่สุดในโลก ดังนั้นความสำคัญของกฎหมายฉบับนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากต่อระบบมาตรฐานยางของโลกที่ไทยในฐานะประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิจารณ์ พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542

คำสำคัญ (Tags)#การใช้#ยางพารา#พรบ.ควบคุมยาง#บทสรุป#ข้อสังเกตุ#พรบ.ยาง

หมายเลขบันทึก: 64176, เขียน: 29 Nov 2006 @ 15:46 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:33 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

LiLa
เขียนเมื่อ 
  • ยางพารา เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศเรา
  • ควรส่งเสริม ดูแล และมีกฎหมายครอบคลุม รวมถึงสามารถบังคับใช้ในแง่ความเป็นจริงให้ทั่วถึงนะคะ

เห็นด้วยค่ะยางพาราตอนนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจเช่นกัน

คิดนะคิด
IP: xxx.25.215.244
เขียนเมื่อ 

แล้วเกษตรกรต้องแจ้งการปลูกยางกับใครและครับ