รายชื่อคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ pulinet

  ติดต่อ

 1. น.ส.สุวันนา ทองสีสุขใส           

     สำนักวิทยบริการ ม.ขอนแก่น         

    [email protected]

2. นายสมโภช พิมพ์พงษ์ต้อน      

    สำนักวิทยบริการ ม.ขอนแก่น         

    [email protected]

3. นายสมพงษ์ เจริญศิริ                

    สำนักวิทยบริการ ม.มหาสารคาม   

    [email protected]

4. นางจีรกาญจน์ เต็มพรสิน        

    สำนักวิทยบริการ ม.มหาสารคาม    

     [email protected]  

5. นางอาภากร ธาตุโลหะ            

    สำนักหอสมุด ม.บูรพา

     [email protected]

6. นายเฉลิมเกียรติ ดีสม             

    สำนักหอสมุด ม.บูรพา

    [email protected]

7. นายบดินทร์ ยางราชย์            

    ศูนย์บรรณาสารและสื่อการศึกษา ม.สุโขทัยธรรมาธิราช               

    [email protected]

8. น.ส.จันทร์เพ็ญ กล่อมใจขาว 

    หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร

    [email protected]

9. นายเกดิษฐ เกิดโภคา            

    สำนักหอสมุด ม.นเรศวร

    [email protected]

10. นายนะรัตน์ คงสวัสดิ์            

      สำนักหอสมุด ม.นเรศวร

       [email protected]

11. นางเยาวภา เขื่อนคำ           

      กองห้องสมุด ม.แม่โจ้

       [email protected]

12. น.ส.กัลยาณี สิงห์ดวง          

       สำนักบรรณสารสนเทศ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

       [email protected]

13. นางวีรญา พุ่มพวง                

       สำนักบรรณสารสนเทศ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

       [email protected]

14. น.ส.ศิริญาพร การสอน          

       ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ม.วลัยลักษณ์

      [email protected]

15. นายวีระชัย เตชะวัชรีกุล        

       สำนักหอสมุด ม.เชียงใหม่

      [email protected]

16. นายสุริยา อภินันทนากร       

       สำนักหอสมุด ม.ทักษิณ

       [email protected]

17. นายภัทธ์ เอมวัฒน์               

       สำนักวิทยบริการ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

       [email protected]

18. นางปุชนีย์ อินทะนา             

       สำนักวิทยบริการ ม.อุบลราชธานี

       [email protected]

19. น.ส.สุดา หมัดอะดั้ม            

      ฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลงอรรถกรวีสุนทร สำนักวิทยบริการ

      ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

20. นายสมพงษ์ หุตะจูฑะ   

      ฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลงอรรถกรวีสุนทร สำนักวิทยบริการ

      ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

21. นายรัตน์ธศักดิ์ เพ็งชะตา  

       ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ม.แม่ฟ้าหลวง

22. นางสาวดาวนภา สุยะนนท์

       ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ม.แม่ฟ้าหลวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค)

หมายเลขบันทึก: 63771, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-12 17:39:12+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #รายชื่อคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)