รายชื่อคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ pulinet

itpulinet
 1. น.ส.สุวันนา ทองสีสุขใส           

     สำนักวิทยบริการ ม.ขอนแก่น         

    [email protected]

2. นายสมโภช พิมพ์พงษ์ต้อน      

    สำนักวิทยบริการ ม.ขอนแก่น         

    [email protected]

3. นายสมพงษ์ เจริญศิริ                

    สำนักวิทยบริการ ม.มหาสารคาม   

    [email protected]

4. นางจีรกาญจน์ เต็มพรสิน        

    สำนักวิทยบริการ ม.มหาสารคาม    

     [email protected]  

5. นางอาภากร ธาตุโลหะ            

    สำนักหอสมุด ม.บูรพา

     [email protected]

6. นายเฉลิมเกียรติ ดีสม             

    สำนักหอสมุด ม.บูรพา

    [email protected]

7. นายบดินทร์ ยางราชย์            

    ศูนย์บรรณาสารและสื่อการศึกษา ม.สุโขทัยธรรมาธิราช               

    [email protected]

8. น.ส.จันทร์เพ็ญ กล่อมใจขาว 

    หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร

    [email protected]

9. นายเกดิษฐ เกิดโภคา            

    สำนักหอสมุด ม.นเรศวร

    [email protected]th

10. นายนะรัตน์ คงสวัสดิ์            

      สำนักหอสมุด ม.นเรศวร

       [email protected]

11. นางเยาวภา เขื่อนคำ           

      กองห้องสมุด ม.แม่โจ้

       [email protected]

12. น.ส.กัลยาณี สิงห์ดวง          

       สำนักบรรณสารสนเทศ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

       [email protected]

13. นางวีรญา พุ่มพวง                

       สำนักบรรณสารสนเทศ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

       [email protected]

14. น.ส.ศิริญาพร การสอน          

       ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ม.วลัยลักษณ์

      [email protected]

15. นายวีระชัย เตชะวัชรีกุล        

       สำนักหอสมุด ม.เชียงใหม่

      [email protected]

16. นายสุริยา อภินันทนากร       

       สำนักหอสมุด ม.ทักษิณ

       [email protected]

17. นายภัทธ์ เอมวัฒน์               

       สำนักวิทยบริการ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

       [email protected]

18. นางปุชนีย์ อินทะนา             

       สำนักวิทยบริการ ม.อุบลราชธานี

       [email protected]

19. น.ส.สุดา หมัดอะดั้ม            

      ฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลงอรรถกรวีสุนทร สำนักวิทยบริการ

      ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

20. นายสมพงษ์ หุตะจูฑะ   

      ฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลงอรรถกรวีสุนทร สำนักวิทยบริการ

      ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

21. นายรัตน์ธศักดิ์ เพ็งชะตา  

       ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ม.แม่ฟ้าหลวง

22. นางสาวดาวนภา สุยะนนท์

       ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ม.แม่ฟ้าหลวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค)

คำสำคัญ (Tags)#รายชื่อคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเลขบันทึก: 63771, เขียน: 28 Nov 2006 @ 10:04 (), แก้ไข: 12 Jun 2012 @ 17:39 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)