การที่ประเทศไทยมีการเปิดเสรีทางการค้าระหว่างประเทศทำให้ภาครัฐต้องมีแนวนโยบายใหม่ๆ มารองรับเพื่อตอบสนองและกระตุ้นระบบเศรษฐกิจให้มีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจในต่างประเทศที่ส่งผลกระทบกับประเทศไทย และการทำ ธุรกรรมทางด้านการค้าและการลงทุน ประเทศไทยไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า เราจะทำการค้าขายเฉพาะภายในประเทศโดยไม่ต้องพึ่งพาต่างชาติ แต่ในข้อเท็จจริงประเทศไทยยังต้องพึ่งพาการค้าและการลงทุนในต่างประเทศ เพื่อสร้างรายได้และก่อให้เกิดการจ้างงานกับแรงงานภายในประเทศ                        

                         ดังนั้นภาครัฐจึงมีการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจที่สำคัญเพื่อกระตุ้นอุปสงค์ให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ  นโยบายการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ( Maga Projects ) จึงถูกนำมาใช้ในสถานการณ์ที่ประเทศไทยกำลังประสบอยู่ในขณะนี้ เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ หลังจากที่ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 ทำให้ระบบเศรษฐกิจในประเทศไทยมีการเติบโตแบบสะดุดไปในช่วงนั้น

 โปรดอ่านต่อที่ http://gotoknow.org/file/saisaard/MAGA+PROJECT.doc