ธรรมาภิบาลกับการแก้ปัญหาคอรัปชั่น (Good governance and tackling corruption)

ธรรมาภิบาลกับการแก้ปัญหาคอรัปชั่น

ดร.เมธา หริมเทพาธิป

บทคัดย่อ

          คอรัปชั่น (Corruption) มาจากภาษาลาตินว่า Corruptus  มีรากคำ (root word) มาจากคำว่า Destroy (ทำลาย) กับ Spoil (ปล่อยปละละเลย) ได้มีนักวิชาการพยายามอธิบายปัญหาคอรัปชั่นผ่านระดับต่างๆ การแบ่งระดับการคอรัปชั่นจะช่วยให้เราเห็นระดับความรู้สึกร่วมของคนในสังคมได้อย่างชัดเจนขึ้น ผู้เขียนได้แบ่งระดับการคอรัปชั่นออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ (1) ระดับบุคคลต่อบุคคล การคอรัปชั่นในระดับนี้มักเป็นเรื่องของสิทธิ ถ้าต้องการแก้ปัญหาคอรัปชั่นในระดับนี้ต้องอาศัยกฎหมายช่วยแก้ไข เป็นเหตุให้ระดับความรู้สึกร่วมของคนในสังคมที่มีต่อการต่อต้านคอรัปชั่นอยู่ในระดับที่ต่ำมาก (2) ระดับชุมชน การคอรัปชั่นในระดับนี้มักจะเป็นเรื่องของการมีผลได้ผลเสีย เพราะฉะนั้นคนที่จะมีปฏิกิริยาในเรื่องนี้มากที่สุดจึงได้แก่ คือ ผู้ที่เสียสิทธิหรือผลประโยชน์ การจะอาศัยกฎหมายเพื่อการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจึงทำได้ยากกว่าในระดับแรก (3) ระดับประเทศ การคอรัปชั่นในระดับนี้มักจะเป็นเรื่องของการได้รับผลประโยชน์จากโครงการที่มีการลงทุนใหญ่โต หากมีการคอรัปชั่นเกิดขึ้นและเห็นได้ชัด คนในสังคมจะรู้สึกต่อต้านร่วมกันเยอะขึ้น เพราะเงินภาษีประชาชนเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นเงินของทุกๆ คน แต่จะใช้กฎหมายในการปราบคอรัปชั่นในระดับประเทศเป็นเรื่องที่ยาก เพราะมีการปกปิดที่มากกว่า มีความแนบเนียนในการโกง เมื่อคนอยากโกง อยากคอรัปชั่นในระดับนี้ คนที่โกงก็ต้องศึกษาช่องโหว่ทางกฎหมาย เตรียมทางหนีทีไล่ไว้ก่อนแล้ว จะอาศัยกฎหมายเพียงอย่างเดียวในการปราบคอรัปชั่นระดับประเทศคงเป็นไปได้ยาก แนวทางการแก้ปัญหาคอรัปชั่นในระดับนี้จึงต้องใช้หลักธรรมาภิบาลในการแก้ปัญหาเพื่อความพอเพียงแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพราะธรรมาภิบาลให้ความสำคัญแก่คนทั้งประเทศ รัฐบาลจะทำโครงการใดๆ ก็ตามที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและสิ่งแวดล้อม ต้องอธิบายและดำเนินการให้ได้อย่างพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

          ความพอเพียงที่เกิดขึ้นในหลักธรรมาภิบาลแต่ละข้อล้วนมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ไม่แยกส่วน เพราะธรรมาภิบาลเป็นเรื่องของจริยศาสตร์ (Ethics) แต่สังคมไทยมีการนำหลักธรรมาภิบาลมาศึกษาประยุกต์ใช้แบบแยกส่วน คือ เน้นในเชิงปริมาณและตีค่าหลักธรรมาภิบาลเป็นตัวชี้วัด องค์ประกอบ ในมิติต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาเชิงข้อเท็จจริงทางสถิติ แต่ละเลยสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์รากเหง้าต้นตอว่าธรรมาภิบาลมีต้นกำเนิดมาจากจริยศาสตร์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาแบบองค์รวม (holism) ดังนั้น การแก้ปัญหาคอรัปชั่นที่เกิดขึ้นจึงจำเป็นต้องนำหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้แบบองค์รวมในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เน้นการปลูกฝังจิตสำนึกควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม เพื่อให้การแก้ปัญหาคอรัปชั่นเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีขึ้น

 

คำสำคัญ         คอรัปชั่น, ธรรมาภิบาล, การแก้ปัญหา

Good governance and tackling corruption

Dr.Metha Harimtepathip

Abstract

Corruption comes from the Latin root word that has Corruptus (root word) comes from the Destroy (destroy) the Spoil (abandoned) scholars have tried to explain the problem of corruption through various levels. Levels of corruption will help us to see the common sense of the people in society more clearly. The author has divided into three levels of corruption include: (1) individual to individual. Corruption is often a matter of right. To solve the problem of corruption in the law that requires correction. Therefore the reaction to this is also why most people lose their rights or interests. It relies on the law to solve the problem is more difficult than the first level (3) the level of corruption in this country is often a matter of getting the benefits from a project with huge investment. If the corruption occurred and obvious. People in society are against common sense, much more. Because the tax is that people feel that it is the people's money, but to use the law to suppress corruption in the country is difficult. You have to cover more The scoreboards in cheating When people want to cheat It corruption at this level People who cheat must study legal loopholes. Prepare loophole dismissed beforehand. The law relies solely on the suppression of corruption, the country is going to be difficult. Approach to tackling corruption at this level, so it requires good governance principles to solve problems, to suffice for all parties involved. Because good governance a priority for the whole country. The government will make any project Any way affect the lives of people and the environment. Discussion and action to be sufficient to sustainable development.

Sufficiency happened in the good governance of each of these are related to each other, not separated because good governance is a matter of Ethics, but social Thailand are adopting the good governance study application. split is focusing on quantitative and hit the main good governance is a measure of the dimensions to make it easier to study the statistical facts. Each has what the root cause is a phenomenon that good governance is born of ethics. This is a matter that must be considered holistically (holism), thus solving the problem of corruption to happen it is essential to good governance principles applied holistically in all relevant sectors. Focus awareness coupled with law enforcement fairly. To solve the problem of corruption, efficiency, effectiveness improved.

 

Keywords       corruption, good governance, tackling.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปรัชญาธรรมาภิบาล

คำสำคัญ (Tags)#ธรรมาภิบาล#คอรัปชั่น#การแก้ปัญหาคอรัปชั่น#Good governance and tackling corruption

หมายเลขบันทึก: 636625, เขียน: 13 Sep 2017 @ 23:11 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)