เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่าน Time Line

ความสำคัญของปัญหา

                    สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา   การศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ว่ามนุษย์ดำรงชีวิตอย่างไร  ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล และการอยู่ร่วมกันในสังคม  การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม  การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด           นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ  ทำให้เกิดความเข้าใจในตนเอง และผู้อื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม     สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก

การเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ในสาระประวัติศาสตร์ เกี่ยวข้องกับเรื่องเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์และเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ  ผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์สำคัญในอดีต รวมทั้งบุคคลสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆในอดีต    ดังนั้นการจัดการเรียนรู้สาระประวัติศาสตร์ จึงให้ความสนใจต่อความสำคัญของกาลเวลาอย่างยิ่ง  การลำดับเหตุการณ์จะช่วยให้เกิดความเข้าใจในเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้การจัดการเรียนรู้ในรายวิชา ส 30102  ประวัติศาสตร์ 2   มาตรฐานการเรียนรู้  ส 4.2  ตัวชี้วัด         ม 4-6/2    วิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองเข้าสู่ โลกสมัยปัจจุบัน ในหัวข้อ สงครามโลกครั้งที่ 2   พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ห้อง 512  ประสบปัญหาในการการลำดับเหตุการณ์    ประกอบกับหัวข้อนี้มีข้อมูลค่อนข้างมาก  ยากแก่การเข้าใจ และยากต่อการลำดับเหตุการณ์   ผู้สอนจึงได้พัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่เรียกว่า Time Line หรือเส้นเวลา  ซึ่งเป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                

วัตถุประสงค์ของปัญหา

          เพื่อประเมินความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ เรื่อง เหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองเข้าสู่โลกสมัยปัจจุบัน  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

 

แนวคิด / หลักการที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหา / พัฒนา

ไทม์ไลน์ (Timeline)    เป็นแผนผังแสดงการพัฒนาหรือลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามลำดับเวลา โดยขึ้นอยู่กับหัวข้อที่สนใจ และช่วงเวลาที่สนใจ   timeline ถูกใช้ในการแสดงผลเพื่อง่ายต่อการศึกษาข้อมูล โดยทั่วไป timeline จะไม่มีการใส่รายละเอียดข้อมูลลงไป โดยจะใส่เฉพาะหัวข้อแทนที่

Time line จึงเป็นการเรียนรู้ผ่านเส้นเวลา คือ การเรียงเหตุการณ์ตามลำดับของเหตุการณ์ในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งจะใช้เป็นเครื่องมืออธิบาย ทำความเข้าใจอดีตให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

การเรียนรู้โดยใช้ Time line เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนเข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลาและยุดสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆได้อย่างเป็นระบบ

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครั้งนี้ ครูผู้สอนได้นำเอาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยการให้นักเรียนใช้ Time line ในการศึกษาเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อโลกในปัจจุบัน  หัวข้อสงครามโลกครั้งที่ 2

วิธีดำเนินงาน

          1. กลุ่มเป้าหมาย ในการพัฒนา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 611 จำนวน 30 คน  ได้มาโดยใช้การเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ( Purposive Sampling ) ซึ่งเป็นนักเรียนที่ไม่บรรลุผลการเรียนรู้ เรื่อง เหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองเข้าสู่โลกสมัยปัจจุบัน  หัวข้อสงครามโลกครั้งที่ 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมหน่วยการเรียนที่  3  ตามแผนการเรียนที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

          2. เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาหรือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่   เส้นเวลา (Time line)  , แบบทดสอบจำนวน 15 ข้อ

          3. ทดสอบก่อนเรียน  (Pretest)   กับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       แล้วบันทึกผลการสอบไว้    จากนั้นจึงทดลองสอนจริงด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เส้นเวลา(Time line)        แล้วจึงทดสอบหลังเรียน  (Posttest)  ซึ่งเป็นข้อสอบชุดเดิมอีกครั้งและตรวจแบบทดสอบแล้วนำคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

          จากการพัฒนาผู้เรียนได้บรรลุผลการเรียนรู้ เรื่อง  เหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองเข้าสู่โลกสมัยปัจจุบัน  หัวข้อสงครามโลกครั้งที่ 2 

 

 

ปรากฏผลดังนี้    (ข้อสอบ 15 ข้อ 15 คะแนน)

(n = 40)

คะแนน

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ร้อยละ

ก่อนเรียน

6.76

3.12

45.06

หลังเรียน

12.73

5.65

84.86

                 

          จากผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองเข้าสู่โลกสมัยปัจจุบัน  โดยใช้เส้นเวลา (Time line)  พบว่านักเรียนทุกคนที่มีผลการเรียนรู้ เรื่อง เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์สากลที่มีผลต่อโลกในปัจจุบัน  หัวข้อสงครามโลกครั้งที่ 2         อยู่ในเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ย ร้อยละ 84.86  ทั้งนี้ เป็นเพราะว่า นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้  โดยมีสื่อการเรียนรู้ที่ตรงกับปัญหาความต้องการและความสนใจของนักเรียนอย่างแท้จริง

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

    การพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่าน Time Line ซึ่งเป็นสื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่างหนึ่ง      ซึ่งนอกเหนือไปจากการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแล้ว   ยังส่งผลต่อเป้าหมายของการเรียนรู้ในด้านของความรู้ ความเข้าใจในเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์สากลที่มีผลต่อโลกในยุคปัจจุบันแล้ว ยังสามารถใช้ในการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างได้อย่างเป็นระบบ  สิ่งที่ตามมาก็คือการรู้และเข้าใจเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์   มีความรอบรู้สังคมโลกเพิ่มมากขึ้นและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน

คำสำคัญ (Tags)#เส้นเวลา

หมายเลขบันทึก: 636515, เขียน: 13 Sep 2017 @ 07:17 (), แก้ไข: 14 Sep 2017 @ 16:25 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)