หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6

วันที่ 4 สิงหาคม 2560

มีน้องชั้น ป.3-ป.6 ได้มาเข้าชมและให้ความรู้เกี่ยวกับประโยนช์ของมะพร้าวและภูมิปัญญาไทย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)