หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ได้มีนักเรียนโรงเรียนศาลเจ้า ได้มาศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก
การเดินกะลามะพร้าว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)