170712-1 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C – Contact

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.07.11

Ref: #596681 www.gotoknow.org

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “contact”

         สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ แรก ว่า “KON-takt”

Dictionary of Problem Words and Expressions
         เมื่อเป็น นาม ‘contact’ หมายถึง
              ‘a coming together’ = การมาร่วมกัน
       และยังหมายถึง ‘a connection’ = การเชื่อมโยง
       หรือ ‘a person who might be of use’ = บุคคลหนึ่งผู้อาจใช้ประโยชน์ได้

       การใช้ใน ทั้งสองนัยหลังนี้ ปัจจุบัน ถือว่า เป็นที่ยอมรับได้

        เมื่อใช้เป็น กริยา หมายถึง ‘to get in touch with’ = การติดต่อกับ
        ถือเป็น การใช้ที่ “ไม่เป็นทางการ” หรือ "ไม่ถูกต้อง/ไม่เหมาะสม”

        ควรหลีกเลี่ยง การใช้ว่า “contacting someone else”
        หากแต่ คำที่แนะนำให้แทน คือ ‘get in touch with’ ถือเป็นการใช้คำฟุ่มเฟือย

คำอื่นที่อาจแทนได้ เช่น ‘telephone’ ‘call’
                                       ‘call upon’ ‘communicate with’ ‘write’ หรือ ‘speak to’

Longman Dictionary of Contemporary English
อธิบาย ความหมายต่างๆของ ‘contact’ รวมถึง
1. ‘communication’
     ตาม ‘contact’ ด้วย ‘with/between’ เช่น
            ‘There is a very little contact between the two tribes.’
            ‘Few people have daily contact with mentally disabled people.’

    ใช้ ‘be/get/stay/keep’ in contact (with somebody)’ เช่น
            ‘We stay in contact by email.’
            ‘We’d like to make contact with other schools in the area.’

    ใช้ ‘face-to-face/social/personal contact’ (เผชิญหน้า) เช่น
            ‘There is little personal contact with customers.’
            ‘The town is cut off from contact with the outside world.’

2. ‘touch’ หมายถึง “สองคน/สิ่ง สัมผัส กันและกัน” เช่น
     ตาม ‘contact’ ด้วย ‘with/between’ เช่น
            ‘Children need physical contact with a caring adult.’
            ‘The disease spreads by sexual contact between infected animals.’

     ใช้ ‘in contact with something’ เช่น
            ‘For a second, his hand was in contact with mine.’
3. ‘experience’ หมายถึง “พบบางคน/เฉพาะบางสิ่ง” เช่น
            ‘Everyone who came into contact with Di felt better for knowing her.’
            ‘Pat’s job brings her into contact with the problems people face when she                        retire.’

4. ‘person’ หมายถึง “คนที่รู้จัก ผู้ที่อาจช่วย/แนะนำ ได้” เช่น
            ‘He has a lot of contact in the media.’
            ‘A worldwide network of contacts.’

5. ‘contacts' หมายถึง “สถานการณ์ที่สื่อสารได้ง่าย กับ กลุ่ม/ประเทศ” เช่น
           ‘We have good contacts with the local community.’
           ‘He goes to great lengths to maintain these contacts.’

6. ‘point of contact’ หมายถึง “สถานที่/บุคคล หนึ่งที่ไป/พบ เพื่อขอความช่วยเหลือ”
     ใช้ ‘first/initial point of contact.’ เช่น
            ‘Primary health care teams are the first point of contact for users of the                          service.’
      หรือ หมายถึง “แนวทางที่สองสิ่งที่แตกต่าง เกี่ยวพันกัน” เช่น
             ‘Finding a point of contact between theory and practice.’
      หรือ หมายถึง “ส่วนของบางสิ่ง ที่อีกสิ่งมาสัมผัส” เช่น
             ‘The sting causes swelling at the point of contact.’
7. ‘electrical’ หมายถึง “ชิ้นส่วนด้านไฟฟ้า ที่เมื่อแตะกัน ทำให้วงจรสมบูรณ์” เช่น
             ‘The switches close the contacts and complete the circuit.’
8. ‘eyes’ ใช้ไม่เป็นทางการ เช่น ‘contact lens’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Revised C 170215ความเห็น (0)