โครงการฝึกอบรมคอร์สธนาคารกรุงศรี “รู้จักตน รู้จักงาน รู้จักธรรม ด้วยอริยมรรค” มูลนิธิสหธรรมิกชน

โครงการฝึกอบรมคอร์สธนาคารกรุงศรี

รู้จักตน รู้จักงาน รู้จักธรรม ด้วยอริยมรรค

มูลนิธิสหธรรมิกชน


ช่วงวันที่ 18-20 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมเคนซิงตัน เขาใหญ่รีสอร์ท จ.นครราชสีมา


วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาการปฏิบัติธรรมด้วยตนเองตามหลักอริยมรรค

๒. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดศรัทธาในองค์กร และเข้าใจธรรมะที่แท้จริงของพุทธศาสนา

๓. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้หลักธรรมทั้งทางโลกและทางธรรม เพื่อไปใช้แก้ปัญหาและร่วมมือกันทำงานเป็นทีมในชีวิตจริง

๔. เพื่อให้ผู้อบรมเกิดการพัฒนาจิต นำหลักธรรม ทาน ศีล ภาวนาไปใช้ในชีวิตอย่างมีสุข


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มูลนิธิสหธรรมิกชนความเห็น (0)