(ร่าง) ยุทธศาสตร์ของมูลนิธิสหธรรมิกชน

(ร่าง) ยุทธศาสตร์ของมูลนิธิสหธรรมิกชน


1. ยุทธศาสตร์ด้านการกุศล บำรุงพระพุทธศาสนา

1.1 บำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุ 3

1.2 จัดให้มีกิจกรรมการอบรม บรรยายธรรม สนทนาธรรม

1.3 เข้าร่วมกิจกรรมที่มีการอบรม บรรยายธรรม สนทนาธรรม

1.4 สนับสนุนและส่งเสริมหลักฆราวาสธรรมให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

1.5 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการสร้างองค์ความรู้ทางพุทธศาสนาเพื่อการอบรมและการประยุกต์ใช้ในโลกปัจจุบัน

ตัวชี้วัด : คุณภาพและปริมาณเกี่ยวกับการบำเพ็ญทาน ศีล ภาวนา, : จำนวนการจัดอบรม บรรยายธรรม สนทนาธรรม, จำนวนการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการอบรม บรรยายธรรม สนทนาธรรม, KBI ด้านวัฒนธรรมองค์กรที่ใช้หลักฆราวาสธรรมเป็นฐาน, จำนวนองค์ความรู้ด้านพุทธศาสนาเพื่อการอบรมและการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และทันสมัย

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในองค์กร

2.1 สร้างความรักความเข้าใจระหว่างคนในองค์กรให้เป็นหนึ่งเดียว (all for one, one for all)

2.2 สร้างรายได้และสวัสดิการพื้นฐานให้กับผู้ปฏิบัติงานในองค์กร

2.3 สร้างความมั่นคง สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับคนในองค์กร

2.4 สร้างความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาด้านการศึกษาและอบรมให้กับคนในองค์กร

2.5 จัดหาอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการดำเนินงานมาสนับสนุนการทำงานให้กับคนในองค์กร

ตัวชี้วัด : ความพอเพียงด้านปัจจัย 4, ความพอเพียงด้านสวัสดิการพื้นฐาน, ความพอเพียงด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการทำงาน, มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ, มีจิตอาสา เสียสละ ช่วยเหลือสังคม, มีคุณธรรมจริยธรรมที่ระเบิดออกมาจากภายใน

3. ยุทธศาสตร์ด้านเครือข่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ

3.1 สร้างกิจกรรม และช่องทางการประชาสัมพันธ์

3.2 ร่วมกิจกรรมกับโครงการฯ/หน่วยงาน/องค์กรอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

3.3 เผยแพร่กิจกรรมหลักและกิจกรรมร่วมผ่านทางสื่อมัลติมีเดีย

ตัวชี้วัด : ช่องทางประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย, มีวิธีการนำเสนอที่น่าสนใจ, มีผู้ติดตาม (fan page) หรือเครือข่ายที่ช่วยขยายผล

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างเครือข่าย

4.1 สร้างสัมพันธภาพในระดับบุคคล องค์กร ทั้งภาคภาครัฐและเอกชน

4.2 สร้างความร่วมมือในชุมชนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และด้านอื่นๆ เพื่อสร้างสังคมต้นแบบอริยะชนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.3 สร้างเครือข่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชนในแต่ละพื้นที่

4.4 สร้างความร่วมมือระดับนานาชาติ

ตัวชี้วัด : ระดับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน จาก Survey research, รูปแบบการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนกับมูลนิธิสหธรรมิกชน จาก Mixed methods research, ความพึงพอใจของคนในชุมชนต่อรูปแบบการมีส่วนร่วมระหว่างคนในชุมชนกับมูลนิธิสหธรรมิกชน จาก Survey research, แผนที่นำทาง (Road map) เพื่อสร้างสังคมต้นแบบอริยะชนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากการถอดบทเรียนภาคปฏิบัติ และ Mixed methods research

5. ยุทธศาสตร์ด้านวิชาการและงานวิจัย

5.1 สร้างคลังความรู้ด้านศานติสุขของมูลนิธิสหธรรมมิกชน

5.2 สร้างคลังความรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

5.3 สร้างคลังความรู้ด้านสรรพศาสตร์เพื่อการตื่นรู้

5.4 สร้างคลังความรู้ด้านปรัชญาประยุกต์เพื่อการนำไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิต

5.5 สร้างคลังความรู้ด้านหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

ตัวชี้วัด : จำนวนศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นองค์ความรู้ เป็นแผนที่เดินทาง (Road Map) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถนำไปใช้กำหนดยุทธศาสตร์ในระดับประเทศต่อไปได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มูลนิธิสหธรรมิกชนความเห็น (0)