วัตถุประสงค์ของมูลนิธิสหธรรมิกชน

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิสหธรรมิกชน


วัตถุประสงค์ของมูลนิธิมีดังนี้

๑. เพื่อการกุศล บำรุงพระพุทธศาสนา

๒. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สรรพศาสตร์เพื่อการตื่นรู้

๓. เพื่อสร้างสวนป่าสำหรับปฏิบัติธรรม

๔. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน หลักการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคุณภาพชีวิต

๕. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาหรือวิจัยเพื่อศานติสุข

๖. เพื่อสร้างสังคมต้นแบบอริยะชนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๗. เพื่อดำเนินการสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

๘. ไม่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการเมือง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มูลนิธิสหธรรมิกชนความเห็น (0)